Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

Open jobs and vacancies

Open vacancies are listed below. If the list is empty, there are no open vacancies.

  • Erikoistutkijan vakituinen työsopimussuhde
    Erikoistutkijan tehtävänä on valmistella ja johtaa yhdyskuntarakenteeseen ja alueidenkäyttöön liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä tutkia sekä kehittää uusia lähestymistapoja ja menetelmiä maankäytön ja liikenteen suunnittelun kestävämpien ratkaisujen toteuttamiseksi. Tehtävässä kehitetään systeemisiä ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. Tehtävä tukee ilmastonmuutoksen hillintään, kiertotalouteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvien yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamista. SYKEn rakennetun ympäristön paikkatietopohjaisten tietoaineistojen hyödyntäminen on keskeisessä roolissa. Työ on yhteistyötä tutkimuslaitosten, yliopistojen sekä erityisesti maankäytön suunnitteluorganisaatioiden kanssa. Työ tukee niin suunnittelulainsäädännön kuin suunnittelumenetelmienkin kehittämistä. Odotamme, että erikoistutkija osoittaa hakemuksessaan, kuinka hän täydentää tutkimusotteellaan SYKEssä meneillään olevaa tutkimus- ja kehittämistyötä (www.syke.fi). Tehtävä on sijoitettu SYKEn ympäristöpolitiikkakeskukseen Helsingin Viikin toimipaikkaan.
  • Projektipäällikön määräaikainen työsopimussuhde
    Projektipäällikön tehtävänä on johtaa Karelia ENI CBC ohjelman rahoittamaa Collaborative Data and Information Exchange Network for Managing Invasive Alien Species - DIAS-hanketta, jossa muodostetaan vieraslajidirektiivin EU-maiden välistä tiedonvaihtoa muistuttava tiedonvaihdon ja varhaisen torjunnan mahdollistava verkosto Venäjän Karjalan ja Suomen välille. Hanke kehittää parhaita käytäntöjä vapaaehtoiseen vieraslajien torjuntaan ja tiedon keruuseen kansalaistieteen keinoin sekä kehittää ICT-järjestelmiä Suomessa ja Venäjällä laji- ja paikkatietoaineistojen avoimen julkaisun tueksi. SYKEn lisäksi hankepartnereita ovat Luonnonvarakeskus (Joensuun toimipiste) sekä Karjalan tutkimuskeskus Petroskoissa. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektin hallinnointi, minkä lisäksi häneltä odotetaan asiantuntijuutta ja osallistumista hankkeen eri työpakettien toteutuksessa. Tehtävä on sijoitettu SYKEn Biodiversiteettikeskuksen Suojelualueverkostot -ryhmään Joensuun toimipaikkaan.
https://haku.valtiolle.fi/
Published 2013-07-05 at 14:16, updated 2013-07-05 at 16:14
Topic: