Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Peruskoulun oppilaista vesistötutkijoita

Uutinen 12.12.2017 klo 12.00
ihan pihalla Petri Jauhiainen
© Petri Jauhiainen
 

Alkuvuodesta käynnistynyt Ihan pihalla! -hanke on saanut jo kymmenet peruskoulut ottamaan vesistöseurannan mukaan opetusohjelmiinsa. Kehitteillä oleva, pelillisyyteen perustuva opetusmalli on helposti otettavissa käyttöön koko maassa, ja siihen kohdistuu myös laajaa kansainvälistä kiinnostusta.

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa on mukana kymmenen erikokoista kuntaa ja kaupunkia: Hyvinkää, Jyväskylä, Kaarina, Kuopio, Lappeenranta, Lohja, Merikarvia, Pori, Pyhäranta ja Rauma. Hanketta vetää Kaarinan kaupunki, ja siihen osallistuvat myös Suomen ympäristökeskus ja pelillisen Seppo-oppimisalustan tarjoava Lentävä Liitutaulu Oy.

Opettajat avainasemassa

Suomen kouluissa työskentelee yli 50 000 pedagogiikan ammattilaista, joilla on avainrooli myös ympäristökasvatuksessa. Hankkeessa kehitetään yhdessä opettajien kanssa vesistöseurantaan liittyviä pelillisiä opetuskokonaisuuksia ja -malleja, joita he voivat hyödyntää eri aineiden opetuksessa. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opetuksessa painottuvat ilmiöoppiminen sekä erilaiset digitaaliset ratkaisut ja työkalut.

Aluksi opettajat osallistuvat koulutusjaksoon, jossa hankitaan taidot pelien tekemiseen ja lähiympäristön tutkimiseen. Tavoitteena on, että oppilaat oppivat keräämään maastosta vesinäytteitä ja testaamaan niiden laatua osin itse rakentamillaan digitaalisilla työkaluilla. Opetuksessa hyödynnetään myös avoimia ympäristötietojärjestelmiä, ja oppilaat oppivat itsekin tallentamaan niihin tietoa. Samalla he oppivat lisää myös muista ympäristön tilaan liittyvistä kysymyksistä ja globaaleista ympäristöilmiöistä.

Koulujen mukaantuloa vesistöseurantaan pilotoitiin aluksi vuonna 2015 Raumalla, ja Rauman koulut ovat sen jälkeen haastaneet myös muut Lounais-Suomen peruskoulut mukaan vastaavaan toimintaan. Myös yrityksiä, järjestöjä ja yhdistyksiä houkutellaan paikallisessa Koulujemme lähivedet -toimintamallissa mukaan suunnittelemaan, tukemaan ja toteuttamaan vesistöseurantoja.

Osa laajempaa kokonaisuutta

Suomen ympäristöseurantajärjestelmää on viime vuosina uudistettu merkittävästi muun muassa automatisoimalla seurantoja ja avaamalla tietoaineistot aina kun mahdollista avoimena datana yleiseen käyttöön. Kansalaisia ja yrityksiä on samanaikaisesti otettu yhä enemmän mukaan seurantatiedon tuottamiseen, varastointiin ja jakeluun.

Kansalaisten osallistumisella ympäristöseurantoihin on Suomessa jo pitkät perinteet. Kalastajat alkoivat rekisteröidä Tornionjoen jäänlähtöä jo 1600-luvun lopulla, ja hydrologinen havaintotoiminta ja esimerkiksi lintuhavainnointi on perustunut kansalaisten panokseen jo 1900-luvun alusta lähtien. Uudet digitaaliset työkalut mahdollistavat kuitenkin nykyisin aivan uudenlaiset osallistumismahdollisuudet. Kansalaisten käyttöön on viime vuosina kehitetty muun muassa Järvi&Meri -wikipalvelu järviin ja Itämereen liittyvien havaintojen jakamista varten sekä erillinen Levävahti-palvelu vesistöjen levätilanteen seurantaa varten.

Ympäristöseurantoihin liittyvän kehitystyön tavoitteena on lisätä ympäristötietoisuutta ja yhteisöllisyyttä, säästää seurannan kustannuksissa ja luoda edellytyksiä uudelle, ympäristötietoon perustuvalle liiketoiminnalle. Ilman jatkuvaa kehitystyötä olisi vaikeata täyttää myös koko ajan kasvavat kansainväliset raportointivelvollisuudet.

Työn merkityksellisyydestä kertoo sekin, että Suomen ympäristökeskukseen on juuri päätetty perustaa uusi uudistuvan ympäristötiedon strateginen ohjelma. Sen  tavoitteena on vakiinnuttaa käyttöön pian päättyvissä MONITOR2020-ohjelmassa ja ENVIBASE-hankkeessa kehitetyt uudet menetelmät sekä koordinoida ja uudistaa aiempaa laajemmin ympäristön tilaa ja sen muutoksia koskevan tiedon keräämistä, jalostamista ja jakelua. Tavoitteena on, että tiedot ovat nykyistä luotettavampia ja entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavia ja että niitä voidaan käyttää entistä helpommin ja kustannustehokkaammin eri käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja

  • Ohjelmajohtaja Juhani Kettunen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Erikoistutkija Jari Silander, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Projektipäällikkö Mira Kekarainen, Lentävä Liitutaulu Oy, etunimi.sukunimi@seppo.io
  • Ihan pihalla!-hankkeen kotisivu
Veden puhtauteen ja kiertokulkuun liittyvät kysymykset ovat nykyisin esillä kouluissa ympäri maailman. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen USGS:n Water Science School ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ovat laatineet kouluja varten interaktiivisen kuvan veden kiertokulusta. Yli 30 kielelle käännetty kuva on vapaasti  käytettävissä. Vedenkiertokaavion suomeksi ovat laatineet maa- ja metsätalousministeriö ja SYKE. Water Science Schoolin sivuilta löytyy myös laaja vesiaiheinen opetusaineisto, jota suomalaisetkin opettajat voivat halutessaan hyödyntää.

 


Kohderyhmä: