Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Per Mickwitz

 
Per Mickwitz 2018
© Kuva: Maarit Kytöharju

 

Tutkimusjohtaja, professori

Ympäristöpolitiikan dosentti (Tampereen yliopisto)


Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 426
Matkapuhelin: 0400 148 847

Suomen ympäristökeskus
Katuosoite: Mechelininkatu 34a
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki

 

@ Google Scholar, Twitter, LinkedIn

 

 

Tehtävät

Tutkimusjohtajana tehtäväni on ohjata SYKEn tutkimustoimintaa tukemalla aktiivisesti tutkimusohjelmien toteutusta, hankkeistamista ja rahoituksen hakua. Tärkeätä tehtävän hoitamisessa on yhteistyö ministeriöiden, yhteistyölaitosten ja tutkimustiedon käyttäjien kanssa sekä tutkimustoimintaa tukevien rakenteiden ja osaamisen uudistaminen.

Erityistehtäviä

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, 25.9.2014 - 31.12.2018 (Valtioneuvosto asettama)
  • Suomen Akatemian hallitus, 25.9.2014 - 31.12.2018 (STN:n puheenjohtajana läsnäolo- ja puheoikeus)
  • Suomen Akatemian yleisjaoston jäsen 1.1.2015 - 31.12.2018 (Suomen Akatemian hallituksen asettama)
  • Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tieteellisen komitean puheenjohtaja, 1.12.2016 - 31.12.2018 (EEA:n hallintoneuvoston nimittämänä)
  • Suomen merentutkimuksen FINMARI -tutkimusinfrastruktuurin ohjausryhmän jäsen 14.4.2014 - 31.12.2019 (Ympäristöministeriön asettama)
  • Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön (HENVIn) neuvottelukunnan puheenjohtaja (Helsingin yliopiston asettama)
  • Konjunkturinstitutetin ympäristötaloustieteellisen neuvottelukunnan jäsen 1.2.2015 - 31.12.2017

Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot

Hallintotieteiden tohtori, 2006

Tampereen yliopisto, Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta
Väitöskirja: Environmental Policy Evaluation: Concepts and Practice

Valtiotieteiden maisteri, 1989

Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta,
Kansantaloustiede (pääaine)

Dosentin arvo, 2007

Ympäristöpolitiikan dosentti, Tampereen yliopisto

Omaa tutkimustani

Tutkimusintressejäni ovat liittyneet mm. ympäristöpolitiikan arviointiin, ekotehokkuuteen, ympäristöinnovaatioihin massa- ja paperiteollisuudessa sekä meriliikenteessä. Viime vuosina olen erityisesti tutkinut energia- ja liikennejärjestelmien muutosmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Muu toiminta

Vuonna 2011 toimin ympäristöpolitiikan määräaikaisena professorina Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa.

Olen ollut aktiivisesti mukana Suomen arviointiyhdistyksen toiminnassa, missä toimin hallituksen jäsenenä kahdeksan vuotta (joista puheenjohtajana 2003–2005).

Perhe

Olen naimisissa Anna-Karinin kanssa ja meillä on kaksi poikaa, Valter (s. 1996) ja Theo (s. 1999).

Tarkemmat tiedot

Tarkempia tietoja löytyy minun englanninkielisestä sivustani.

Julkaisut

Suurin osa tieteellisistä julkaisustani ovat englanninkielisiä. Niitä esitetään englanninkielisellä kotisivullani sekä julkaisuluettelossani (pdf-tiedosto).

Esimerkkejä suomenkielisistä julkaisuista

Mickwitz, P. and R. Maijala 2015. Strateginen tutkimus ja Strategisen tutkimuksen neuvosto, Tieteessä tapahtuu 33(6): 29-33.

Mickwitz, P., J. Seppälä, L. Kauppi and M. Hildén 2014. Kohti hiilineutraalia kiertotaloutta – tutkimus vauhdittamaan muutosta, SYKE Policy Briefs, Suomen ympäristökeskus 13.6.2014.

Antikainen R., Mickwitz P., Seppälä J., Virkamäki V., Leppänen M., Hujala T., Riala M., Nummelin T., Paavilainen L., Vihinen H., Kurppa S., Kitti L., Thessler S. 2013. Vihreän kasvun mahdollisuudet. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 4/2013.

Mickwitz, P. and Rekolainen S. 2012. Turvetuotannon haittojen korjaus vie aikaa, Helsingin Sanomat 13.6.2012: A 2 (Vieraskynä).

Melanen M. ja P. Mickwitz 2011. ”Ilmastonäkökulma kaikkiin päätöksiin – ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen”, Virtanen A. ja L. Rohweder (toim.) Ilmastonmuutos käytännössä: Hillinnän ja Sopeutumisen Keinoja, Helsinki: Gaudeamus 145-161.

Primmer E. & Mickwitz P. 2009. Nobelistin terveiset Kööpenhaminaan Suomen Kuvalehti 50/2009: 79 (11.12.2009). (Myös sähköisenä otsikolla "Taloustieteen nobelisti uskoo paikallisiin ratkaisuihin".)

Melanen M. & Mickwitz P. 2009. Minne Suomesta hävisi ilmastopoliittinen keskustelu?  Helsingin Sanomat 11.2.2009: C 5.

Mickwitz P, P. Kivimaa, M. Hildén, A. Estlander & Melanen M 2008. Ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen ja politiikkakoherenssi. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2008.

Antikainen R., J. Tenhunen, M. Ilomäki, P. Mickwitz, P. Puntila M. Puustinen, J. Seppälä & L. Kauppi 2007. Bioenergian uudet haasteet Suomessa ja niiden ympäristönäkökohdat, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2007, Helsinki.

Mickwitz P., H.  Mela &P.  Kautto 2006. Materiaalitehokkuutta edistävien ohjauskeinojen vaikutusten arviointi, Ympäristö ja terveys 37(9): 52-55.

Kautto P., H. Mela & P. Mickwitz 2006. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016, Taustaselvitys Osa II: Materiaalitehokkuuden edistämisen vaikutusten arviointi , Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2006, Helsinki.

 

Julkaistu 30.4.2013 klo 11.11, päivitetty 30.5.2018 klo 18.08

Aihealue:
Kohderyhmä: