Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Luonnonsuojelualueverkoston rooli luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä korostuu ilmaston muuttuessa, ja suojelualueet voivat lieventää ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia lajistoon. Suojelualueilla on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen hillinnässä (mm. hiilensidonnan kautta) ja siihen sopeutumisessa.

Suojelualuesuunnittelussa ei ole perinteisesti varauduttu voimakkaisiin muutoksiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset suojelualueiden luontoon voivat kuitenkin olla nopeita ja niin merkittäviä, että tarvitaan sopeutuvaa, muutosten ennakointiin perustuvaa suojelusuunnittelua. Suojelualueverkoston arviointi ilmastonmuutoksen näkökulmasta on yksi askel kohti ilmastoviisasta luonnonsuojelua.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suojelualueverkoston toimivuudesta ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaikutusten aiheuttamien paineiden alla. Uutta tietoa tuotetaan erityisesti lajien ja luontotyyppien herkkyydestä ilmastonmuutokselle sekä suojelualueiden kyvystä säilyttää suojelullisesti merkittäviä lajeja ja luontotyyppejä.

Hankkeeseen sisältyy neljä työpakettia:

  1.  eliölajiston muutokset ja sopeutumiskyky,
  2.  ilmastonmuutokselle herkät elinympäristöt ja luontotyypit,
  3.  suojelualueiden uhkatekijät ja puskurointikyky sekä
  4.  suojelualueiden merkitys kivennäismaiden metsien hiilivarastona ja hiilinieluna.

Poikkileikkaavina teemoina tarkastellaan maankäytön muutoksia suojelualueiden ulkopuolella sekä valtakunnan rajat ylittäviä ekologisia yhteyksiä.

Hanke on osa Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen toimintaohjelman  toteutusta. Se tukee erityisesti toimenpiteiden 30 (Lajien herkkyys ilmastonmuutokselle) ja 18 (Suojelun vaikuttavuus) toteutusta. Hankkeen tulosten perusteella tehdään ehdotuksia suojelualueverkoston ilmastoviisaasta kehittämisestä.

Tunturimaisema
Ilmastonmuutos on merkittävä uhkatekijä tunturipaljakan luontotyypeille, kuten lumenviipymille.
Käsivarren erämaa-alue © Kimmo Syrjänen


Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 18.8.2017 klo 15.42, päivitetty 5.12.2017 klo 15.39