Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Oikean palstan haulla löydät käynnissä olevat, vuonna 2012 - 2015 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
12
Seuraava Viimeinen
Hanke Vaihe
Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI)

Hankkeen päämääränä on parantaa maatalouden kuivatustoiminnan heikentämien virtavesien ekologista tilaa vuonna 2015 julkaistun kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden mukai...

Siemenvarastojen merkitys ympäristömuutoksissa Itämeren kasviplanktonin säilymiselle ja evoluutiodynamiikalle (RESERVOIR)

Tutkimus keskittyy Itämeren kasviplanktonin sedimentin lepomuotojen monimuotoisuuden merkitykseen Itämeren kasviplanktonyhteisöjen resilienssille muuttuvissa ympäristöoloissa.

Ihan pihalla! - oppilaat ympäristön tutkijoina

Ihan pihalla! –hanke on tarkoitettu peruskoulujen opettajille ja oppilaille. Opettajat kehittävät pelillisiä opetuskokonaisuuksia ja –malleja. Niitä voidaan käyttää opetuksessa myös kansainvälisesti. ...

Konenäkö ympäristötiedon tuotannossa (EnVision)

Hankkeen tarkoitus on arvioida konenäön soveltuvuutta lajien tunnistamiseen ympäristötiedon tuotannossa maa- vesi- ja liikennealueilla. Hanke edistää liikenneviraston, ELY-keskusten ja yritysten yhte...

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI)

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Suomen luonnonsuojelualueverkoston sopeutumiskyvystä ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaikutusten aiheut...

Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2018 -hankkeessa ja Copernicus Land -aineistojen validointi Suomessa

Corine Land Cover 2018 -hankkeessa tuotettiin vuoden 2018 tilannetta kuvaava koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki ja paikkatietoaineistot maankäytöstä ja maanpeitteestä sekä maanpeitteen muut...

Lajittelua tehostavat käytännöt (LAJITEHO)

Lajittelua tehostavat käytännöt -hankkeen tavoitteena on selvittää yhdyskuntajätteen kierrätysasteen noston kannalta keskeisten toimien toteuttamismahdollisuuksia Suomen yhdyskuntajätehuollossa. Hankk...

Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun – taloudelliset vaikutukset ja toteutettavuus (KEIKKA 2)

Hankkeessa arvioidaan KEIKKA-hankkeessa ehdotettujen yhdyskuntajätteen kierrätystä lisäävien ohjauskeinojen taloudellisia vaikutuksia ja yhteiskunnallista kannattavuutta. Lisäksi selvitetään yhdyskunt...

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa (YKR-IKÄ)

Hanke on aineistolähtöinen tutkimus, jossa tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyneiden asumisen kokonaistilanteesta Suomessa, alueellisista eroista, kuntien välisistä eroista sekä erilaisten aluetyypp...

Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut

Suomen meritietoportaali -hankkeen tavoitteena on parantaa kansallisten meritietoaineistojen ja yleisen meritiedon löydettävyyttä ja käytettävyyttä, sekä tehostaa Suomen meriosaamisen kansainvälistä n...

Ekologisen tilan luokitteluindeksien keskitetty laskenta (EKOLAS)

EKOLAS-hankkeessa kehitetään keskitetyt laskentarutiinit ja laskenta vesienhoidon 3. kaudelle ekologisen tilan luokittelun biologisten laatutekijöiden indekseille.

Muovien ja mikromuovien, sekä muoveihin liittyvien haitallisten aineiden kulkeutuminen rakennetusta ympäristöstä Itämereen

Hankkeessa kehitetään menetelmiä mikromuovien määrän arvioimiseksi sekä lietteestä että biopohjaisesta maanparannusaineesta. Lisäksi tarkastellaan jätevesilietteen käyttöön liittyviä ympäristöriskejä ...

RoskatPois! Merenhoidon toimenpideohjelmaa tukeva hanke meriympäristön roskaantumisen lähteiden selvittämiseksi, tilan määrittämiseksi ja roskaantumisen vähentämiseksi

Roskat pois! -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kattava selvitys roskien määristä rannoilla ja meriympäristössä sekä arvioidaan merkittävimmät meriroskaa tuottavat lähteet ja niiden kulkeutumis...

Mikromuovit ja niiden vaikutukset pohjoisen Itämeren pehmeissä pohjasedimenteissä

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tavoitteena on selvittää pohjalle sedimentoituvan mikromuovin ja pohjaeliöiden välisiä vuorovaikutuksia. Tulokset auttavat arvioimaan mikromuoveista mahdollisesti aiheut...

Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)

Tutkittua tietoa mikromuovien haitoista on toistaiseksi suhteellisen vähän. MIF-hankkeessa yhdistyvä kokeellinen ravintoverkkotutkimus sekä kehittyneet materiaalitutkimusmenetelmät mahdollistavat hait...

MERIROSKA ja MERIROSKA 2

MERIROSKA-hanke kehitettiin tukemaan merenhoitoa meriroskatiedon (näkyvä roska ja mikroroska) osalta. Hanke kehittää mikroroskien seuranta- ja analyysimenetelmiä. Hankkeessa selvitetään myös mikromuov...

Jätevedenpuhdistamoiden merkitys mikroskooppisen muoviroskan päästölähteenä

Tässä väitöskirjatyössä tarkastellaan jätevedenpuhdistamoiden merkitystä yhdyskuntajätevesistä peräisin olevan mikroroskan kulkeutumisreittinä vastaanottavaan vesistöön. Suurin osa työstä tehdään Hels...

Yhteistyötä vesiperintömme hyväksi (Freshabit)

Freshabit-hankkeen tavoitteena on varmistaa vesiperintömme säilyttäminen tuleville sukupolville poikkeuksellisen laajaan yhteistyön avulla parantamalla Natura 2000 -vesistöalueiden ekologista tilaa j...

Ekosysteemihotelli

Ekosysteemihotelli on uudenlainen toimintamalli maankäytön haitallisten luontovaikutusten ehkäisyyn. Tavoitteena on tuoda uusi ajattelutapa ja etsiä aiempaa joustavampia ratkaisumalleja työvälineeksi ...

Kierrätysraaka-aineiden hyödyntäminen komposiittituotteiden valmistuksessa (RECOMPOSE)

Projektissa luodaan konsepteja jätteiksi luokiteltujen teollisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi komposiittituotteissa.


1
2
3
4
...
12
Seuraava Viimeinen