Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Oikean palstan haulla löydät käynnissä olevat, vuonna 2012 - 2015 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
12
Seuraava Viimeinen
Hanke Vaihe
Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut

Suomen meritietoportaali -hankkeen tavoitteena on parantaa kansallisten meritietoaineistojen ja yleisen meritiedon löydettävyyttä ja käytettävyyttä, sekä tehostaa Suomen meriosaamisen kansainvälistä n...

Ekologisen tilan luokitteluindeksien keskitetty laskenta (EKOLAS)

EKOLAS-hankkeessa kehitetään keskitetyt laskentarutiinit ja laskenta vesienhoidon 3. kaudelle ekologisen tilan luokittelun biologisten laatutekijöiden indekseille.

Muovien ja mikromuovien, sekä muoveihin liittyvien haitallisten aineiden kulkeutuminen rakennetusta ympäristöstä Itämereen

Hankkeessa kehitetään menetelmiä mikromuovien määrän arvioimiseksi sekä lietteestä että biopohjaisesta maanparannusaineesta. Lisäksi tarkastellaan jätevesilietteen käyttöön liittyviä ympäristöriskejä ...

RoskatPois! Merenhoidon toimenpideohjelmaa tukeva hanke meriympäristön roskaantumisen lähteiden selvittämiseksi, tilan määrittämiseksi ja roskaantumisen vähentämiseksi

Roskat pois! -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kattava selvitys roskien määristä rannoilla ja meriympäristössä sekä arvioidaan merkittävimmät meriroskaa tuottavat lähteet ja niiden kulkeutumis...

Mikromuovit ja niiden vaikutukset pohjoisen Itämeren pehmeissä pohjasedimenteissä

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tavoitteena on selvittää pohjalle sedimentoituvan mikromuovin ja pohjaeliöiden välisiä vuorovaikutuksia. Tulokset auttavat arvioimaan mikromuoveista mahdollisesti aiheut...

Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)

Tutkittua tietoa mikromuovien haitoista on toistaiseksi suhteellisen vähän. MIF-hankkeessa yhdistyvä kokeellinen ravintoverkkotutkimus sekä kehittyneet materiaalitutkimusmenetelmät mahdollistavat hait...

MERIROSKA ja MERIROSKA 2

MERIROSKA-hanke kehitettiin tukemaan merenhoitoa meriroskatiedon (näkyvä roska ja mikroroska) osalta. Hanke kehittää mikroroskien seuranta- ja analyysimenetelmiä. Hankkeessa selvitetään myös mikromuov...

Jätevedenpuhdistamoiden merkitys mikroskooppisen muoviroskan päästölähteenä

Tässä väitöskirjatyössä tarkastellaan jätevedenpuhdistamoiden merkitystä yhdyskuntajätevesistä peräisin olevan mikroroskan kulkeutumisreittinä vastaanottavaan vesistöön. Suurin osa työstä tehdään Hels...

Yhteistyötä vesiperintömme hyväksi (Freshabit)

Freshabit-hankkeen tavoitteena on varmistaa vesiperintömme säilyttäminen tuleville sukupolville poikkeuksellisen laajaan yhteistyön avulla parantamalla Natura 2000 -vesistöalueiden ekologista tilaa j...

Ekosysteemihotelli

Ekosysteemihotelli on uudenlainen toimintamalli maankäytön haitallisten luontovaikutusten ehkäisyyn. Tavoitteena on tuoda uusi ajattelutapa ja etsiä aiempaa joustavampia ratkaisumalleja työvälineeksi ...

Kierrätysraaka-aineiden hyödyntäminen komposiittituotteiden valmistuksessa (RECOMPOSE)

Projektissa luodaan konsepteja jätteiksi luokiteltujen teollisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi komposiittituotteissa.

Ympäristön kannalta parhaat käytännöt viemäriverkostojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa (Viemäri-BEP)

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa selkeä kuvaus parhaista käyttökelpoisista tekniikoista viemäriverkostojen suunnitteluun, rakentamiseen sekä ylläpitoon ohjeeksi kuntien ja vesihuoltolaitosten vastaav...

Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus (AAMU) on puolitoistavuotinen VN TEAS -hanke, jossa arvioidaan maakuntauudistuksen vaikutuksia alueidenkäytön suunnitteluun sekä eri toimijoiden rooleihin. SYKE tote...

Vesien ja merenhoidon uudet prioriteettiaineet (UUPRI)

Hankkeessa selvitetään vesien- ja merenhoidon uusien haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuuksia ja kuormitusta sekä tehdään näihin aineisiin liittyviä arvioita, joita tarvitaan kansallisessa, ...

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE)

Hankkeessa selvitetään viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioidaan niiden tuotannon ja käytön aiheuttamia muutoksia ympäristöön sekä maatilojen ja koko käsittelyketjun kannattavuuden k...

Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI)

Hankkeen päämääränä on parantaa maatalouden kuivatustoiminnan heikentämien virtavesien ekologista tilaa vuonna 2015 julkaistun kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden mukai...

Egyptin pohjoisten järvien vedenlaadun parantaminen ruoppaamalla ja minimoimalla ruoppausajan haitalliset vaikutukset

Hanke tähtää Egyptin Manzala-järvellä tehtävien koneellisten ruoppausten negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseen. Hanketta toteuttavat SYKE ja Egyptin kalatalousasioista vastaava GAFRD (Gener...

Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans – Baltic LINes

Baltic LINes -hanke kehittää Itämeren alueen yhteistyötä merialuesuunnittelussa. Hanke keskittyy erityisesti merenkulku- ja energiasektoreihin, joiden toiminta tyypillisesti ylittää maiden rajoja. Tav...

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU)

Ilmansaasteet vaikuttavat haitallisesti ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Näiden negatiivisten vaikutusten rahallista arvoa ihmisille ja yhteiskunnalle voidaan arvioida eri menetelmillä. Kansallisen...

Pohjaveden tyyppimallit vesienhoidon ja vedenhankinnan riskinarvioinnissa ja hallinnassa (TYYLI)

Hankkeessa laaditaan kustakin pohjaveden tyyppimuodostumasta virtausmalli ja aineen kulkeutumismalleja, jotka saatetaan kaikkien käytettäviksi syke.fi:iin MODFLOW-yhteensopivassa muodossa yhdessä opa...


1
2
3
4
...
12
Seuraava Viimeinen