Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Byggda miljön

Inom temat för den byggda miljön vid SYKE granskas strukturen och funktionerna i olika samhällen och deras förhållande till den omgivande naturen. Vi vill främja hanteringen och hållbarhet av regionala förändringar. Vi producerar aktuell information och utvärderar hur styrmedlen fungerar. Vi utvecklar också nya verktyg för analysering av byggd miljö och prognoser för dess framtida utvecklingsscenarier.

Vi undersöker och följer upp följande ämnesområden:

 • förändringar i samhällsstrukturen
 • placering av markanvändning, bostäder, trafik, service och näringar och deras växelverkan
 • byggnader och infrastruktur
 • grönmiljöer och ekosystemtjänster i städerna
 • planering och styrning av markanvändning och byggande
 • den byggda miljöns energiförbrukning och användning av naturresurser
 • anpassning till klimatförändring i olika samhällen
 • livsmiljöns kvalitet och sociala hållbarhet

Vi influerar beslutsfattandet inom den offentliga sektorn och företagen och därmed också med medborgarnas vardag. Resultatet av vårt arbete betjänar bland annat planerare, planläggare, konsulter, forskare, lagstiftare och politiska beslutsfattare.

Vi genomför nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt, fallstudier och jämförelser. Vi har stadig tvärvetenskaplig metodkompetens. Vår styrka är vår omfattande datasystem och service och deras kontinuerlig utveckling och utnyttjande.

Vid SYKE arbetar cirka 50 forskare och experter med frågor som gäller den byggda miljön. Vi verkar i internationella projekt och nätverk. Många kommuner har valt oss som stöd i planeringen av stadsstrukturen.

Eeva Furman

 

Professor Eeva Furman
Direktör av miljöpolitikcentret, Finlands miljöcentral SYKE
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

     

Jyri Seppälä

  Professor Jyri Seppälä
Direktör av centret för konsumtion och produktion
Finlands miljöcentral SYKE
fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 

Personal: miljöpolitikcentret, centret för konsumtion och produktion, vattencentet, havscentret, centret för naturmiljö

Pressmeddelande

RSS
 • Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag 16.4.2018
  Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vattendrag. På annat håll ska avloppsvattensystemen fås i skick senast samtidigt som en större reparation görs i fastigheten. Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 25.4.2013 kl. 10.43, uppdaterad 12.1.2018 kl. 13.19