Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tema: Ekosystemtjänster

"Förändringar i miljön kan endast bedömas utifrån en heltäckande kunskapsbas," konstaterar temaansvarige Petri Ahlroth.

En miljö i ständig förändring kräver både uppföljning av miljöns tillstånd och prognostisering av de förändringar som sker. De konsekvenser som förändringarna i miljön medför för ekosystemen och människans livsmiljö kan endast bedömas utifrån en heltäckande kunskapsbas. I SYKEs olika centrum arbetar ca 150 experter och forskare inom miljöpolitik, biodiversitet och ekosystemförändringar med de här frågorna.

Forskningen inom Ekosystemtjänster är högklassig, innovativ och lösningsinriktad. Till exempel vid forskning kring miljöpolitik evaluerar man politikens samt praktikens hållbarhet kring användning av mark, naturresurser samt ekosystemtjänster, medan detaljerade utredningar av artbestånd och naturtyper ger information om arternas tillstånd och bevarandestatus.

Centrala uppgifter inom temat är bedömningen av olika arters och naturtypers bevarandestatus och skyddet av dem, expertuppgifter i anslutning till verkställandet av EU:s natur- och fågeldirektiv, såsom den omfattande rapportering som krävs enligt direktiven, samt åligganden som föreskrivs i internationella avtal såsom biodiversitetsavtalet och CITES-avtalet. Till ansvarsområdet hör också forskning kring metoder för återställande, restaurering och skötsel av olika naturtyper. Arbetet utförs i samarbete med statsförvaltningen och olika forsknings- och expertinstitut samt universitet.

Internationell toppforskning inom temat behandlar modellering av kolets och näringsämnenas kretslopp, klimatförändringarnas och markanvändningens effekter på biodiversiteten och ekosystemtjänsterna samt forskning om förändringar i ekosysteentjänster och den biologiska mångfalden. Forskningen utförs i samarbete med europeiska forskningsnätverk, såsom ALTER-Net, PEER och ESP.

En utmaning inför framtiden består i att svara på behoven i den internationella IPBES-panelen som bedömer tillståndet för den biologiska mångfalden och ekosystemen samt hos de tjänster som dessa erbjuder. I egenskap av stormakt inom naturvetenskapen har Finland möjlighet att påverka beslutsfattandet inom den internationella miljöpolitiken och beredskap att hjälpa andra stater att utveckla heltäckande uppföljningssystem. SYKEs deltagande i de internationella forskningsnätverken förstärker möjligheterna att kommunicera forskningsresultat för beslutfattande i Europa samt internationellt.

 

Petri Ahlroth

 

Direktör av centrum för naturmiljö Petri Ahlroth
fornamn.efternamn@miljo.fi

Eeva_Furman_pallokuva85px

 

 

Direktör av centrum för miljöpolitik, professor Eeva Furman
fornamn.efternam@miljo.fi
    

 

 

Personal: Centrum för naturmiljö, Miljöpolitikcentrum, Vattencentrum

Nyheter

RSS
  • Ny nordisk studie om friluftsliv och integration 14.6.2017
    De nordiska länderna har potential att bli föregångare när det gäller naturbaserad integration. En ny nordisk studie visar att så kallade naturbaserade lösningar för integration kan användas som ett effektivt och billigt sätt att integrera nyanlända.
Mera nyheter

Pressmeddelande

RSS
Mera pressmeddelanden
Publicerad 11.4.2013 kl. 9.30, uppdaterad 22.5.2017 kl. 10.16