Jump to content

Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

Main publications relevant to the EPIC project from the project organization

EPIC project publications

Ajo P., 2018. Hydroxyl radical behavior in water treatment with gas-phase pulsed corona discharge, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 793, 1456-4491. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-213-1

Ajo P., Preis S., Vornamo T., Mänttäri M., Kallioinen M. Louhi-Kultanen M., 2018. Hospital Wastewater Treatment with Pilot-Scale Pulsed Corona Discharge for Removal of Pharmaceutical Residues, Journal of Environmental Chemical Engineering 6(2), 1569-1577. https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.02.007

Vieno N., Karlsson S., Äystö L., Mehtonen J., Sikanen T., Kärkkäinen R., Yli-KauhaluomaJ., Nystén T. 2019. Lääkeaineiden ympäristöluokittelu –raportti. Alternatives of introducing an environmental classification system of pharmaceuticals in Finland. Suomen ympäristökeskuksen raportteja. 19/2019. (In Finnish and abstract in English) https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302213

Äystö L., Mehtonen J., Vieno N., Ahkola H., Leppänen M., Sikanen T., Yli-Kauhaluoma J., Nystén T. 2019. Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa. Pharmaceuticals in environmental permits issued to Finnish pharmaceutical industry. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2019. (In Finnish and abstract in English) https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302215

Other publications

Ajo P., Krzymyk E., Preis S., Kornev J., Kronberg L., Louhi-Kultanen M., 2016. Pulsed Corona Discharge Oxidation of Aqueous Carbamazepine Micropollutant, Environmental Technology 37(16) 2072–81.

Mannio J., Lehtonen K., Jörgensen K., Kankaanpää H., Korneev O., Mehtonen J., Roots O., Vallius H., Vuorinen P., Äystö L., Fedorova N., Keinänen M., Lukki T., Lyachenko O., Rybalko A., Salo S., Söderström S., Turja R., Zhakovskaja Z. 2016. Hazardous substances. Luku julkaisussa The Gulf of Finland assessment (Ed. M. Raateoja, O. Setälä), Reports of the Finnish Environment Institute 27/2016. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/166296/SYKEra_27_2016.pdf

Munne P., Äystö L. 2015. Eräiden lääkeaineiden ja triklosaanin esiintyminen puhdistamolietteissä sekä käyttäytyminen suomalaisilla maatalousmailla. Ympäristö ja Terveys 4/2015:34–39.

Nystén, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V., Teräsalmi, E. 2019. Environmental drug load can be reduced. SYKE Policy Brief 17.5.2019. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/301744

Panorel, I., Kornev, I., Hatakka H., Preis S., Louhi-Kultanen, 2013. Oxidation of Aqueous Paracetamol by Pulsed Corona Discharge, Ozone Science and Engineering 35(2), 116–124.

Panorel, I. C., Preis, S., Kornev, I., Hatakka, H., and Louhi-Kultanen, M., 2013. Oxidation of aqueous pharmaceuticals by pulsed corona discharge, Environmental Technology 34, 923–30.

Perkola N., Juntunen J., Tuominen S., Nysten T., Rosendahl K., Huttula T., Pitkänen T., Kauppinen A., Kusnetsov J., Hokajärvi A-M., Meriläinen P., Miettinen I. & Happonen M. 2015. Kuluttajakemikaalit ja mikrobit Kokemäenjoen vesistössä. Ympäristö ja terveys 2015; 46(3): 50–55.

Siimes K., Mehtonen J., Mannio J. 2016. EU:n tarkkailulistan aineet pintavesissä – Suomen kartoitustulokset. Substances on the EU watch-list in surface water – results from a survey in Finland. Vesitalous 5/2016: 30–34. (In Finnish with English abstract.)

Vieno N., Sillanpää M. 2014. Fate of diclofenac in municipal wastewater treatment plant – A review. Environment International, 69, 28–39.

Vieno N. 2014. Haitalliset aineet jäteveden puhdistamoilla -hankkeen loppuraportti. Hazardous substances at wastewater treatment project report. Skadliga ämnen i avloppsreningsverk projekt slutrapport. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 34. (In Finnish with English and Swedish abstract.) https://www.vvy.fi/files/4119/Haitalliset_aineen_jatevedenpuhdistamoilla_-hankkeen_loppuraportti.pdf

Vieno N. 2015. Haitalliset aineet puhdistamo- ja hajalietteissä. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen julkaisu 73/2015. http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/5004/Julkaisu%2073%5F2015.pdf

Vieno N. 2016. Lääkeaineiden poisto jätevedestä PAC-MBR -tekniikalla.  Removing pharmaceuticals from wastewater with PAC-MBR technology. Vesitalous 5/2016: 21–24. (In Finnish with English abstract.)

Vieno N, Männynsalo, J ja Lahti K. Sako- ja umpikaivolietteiden sisältämät kuluttajakemikaalit. Ympäristö ja Terveys, 4/2016.

YM 2013. Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma. Väliarviointi ja tarkistus 2012. Ympä-ristöministeriö. Suomen ympäristö 2/2013. 50s. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41086/SY_2_2013.pdf

Äystö, L., Mehtonen, J. & Kalevi, K. 2014. Kartoitus lääkeaineista puhdistetussa yhdyskuntajätevedessä ja pintavedessä. 45 s. + liitteet. www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Kemikaalien_ymparistoriskit

Äystö L., Mehtonen J., Mannio J. 2015. Lääkeaineet Etelä-Suomen pintavesissä ja puhdistetussa jätevedessä. Ympäristö ja Terveys 4/2015: 40–46.

Published 2017-03-24 at 10:35, updated 2019-05-31 at 13:15