Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

Mereruumi jätkusuutliku sinimajanduse planeerimine (PLAN4BLUE)

Basic project information

Start year: 2016
End year: 2019
Stage: Ongoing
Person in charge: Riku Varjopuro (Finnish Environment Institute)
Other persons: Robert Aps (University of Tartu), Riitta Pöntynen (University of Turku), Harri Tolvanen (University of Turku), Katri Haatainen (Finnish Environment Institute)
Financiers: EU / ERDF / Interreg Central Baltic
Partners: Finnish Environment Institute, University of Tartu, University of Turku, Helsinki-Uusimaa Regional Council, Regional Council of Southwest Finland, Baltic Environment Forum Estonia
Associated partners: The Ministry of Finance, Harju County administration, Ida-Viru County administration and Lääne-Viru County administration

 

uudis

Projekt Plan4Blue esitleb nelja stsenaariumit, kuidas meie valikud mõjutavad inimesi ja mereloodust Soome lahes ja Saaristomeres.

Lühike animatsioon näitab nelja alternatiivset tuleviku stsenaariumit: “Piiramatu kasv”, “Virtuaalne reaalsus”, “Jätkusuutlikkus ennekõike” ja “Jätkusuutlikkuse dilemma”.

Täpsem informatsioon, kuidas alternatiivsed stsenaariumid mõjutavad erinevaid sektoreid, on leitav infograafikutel ja stsenaariumi aruandes.

Ülevaade

Projekti eesmärk on edendada mereruumi keskkonnahoidlikku kasutamist Soome lahe ja Saaristomere piirkonnas. Selleks püütakse arendada mereruumi planeerimise oskusi ja meetodeid Soomes ja Eestis, keskendudes eelkõigepiiriülestele tegevustele ja mõjudele.

Projekti kulg

EU
 

Projekti algfaasis analüüsitakse piirkonna sinimajanduse hetkeolukorda. Lisaks töötatakse koos Eesti ja Soome poole huvigruppidega (ametiasutused, erialaorganisatsioonid ja ettevõtted) välja võimalikke tuleviku arengustsenaariume. Need hõlmavad näiteks merendust, kalapüüki, energia tootmist ja ülekandmist ning muid piirkonna olulisi tegevusalasid. Analüüside läbivaks fookuseks on keskkonna- ja looduskaitse ning arengustsenaariumite majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud.

PLAN4BLUE
 

Projekti käigus valmivate analüüside tarvis tehakse geograafilisi, lokaalsetel andmetel põhinevaid uuringuid. Tulemuste kohta koostatakse ka mitmekülgne kaardimaterjal.

Projekti lõppfaasis hinnatakse üheskoos mereruumi planeerimise ja merede kaitsmise eest vastutavate ametkondade ja teiste peamiste huvigruppidega, kuidas väljatöötatud arengustsenaariume ja nende mõjusid mereruumi planeerimisel arvesse võtta. Eesmärk on edendada eri sektorite säästlikku kasvu ehk sinimajanduslikku kasvu planeerimisprotsessi kaudu.

Projekti kõik etapid viiakse läbi tihedas koostöös kõigi peamiste huvigruppidega.

Tulemuste rakendamine ametlikes protsessides

Mereruumi planeerimise ametlikud protsessid käivitati mõlemas riigis juba enne projekti algust. Plan4Blue tulemusi saab sellisel moel kohe ametlikesse planeerimisprotsessidesse kaasata. Lisaks saab tulemusi ja soovitusi, näiteks hindamismeetodite ja mereruumi planeerimist abistavate geograafiliste analüüside kohta, kasutada ka hiljem, kui mereruumi kavasid uuendatakse ning ranniku ja mereruumi planeerimist edasi arendatakse.

Neli tööpaketti

Tööpakett 1 teeb majanduslikku analüüsi mereruumi kasutamise hetkeseisu ja arengustsenaariumite kohta.
Tööpakett 2 vaatleb arengustsenaariumitega seonduvaid keskkonnariske ja nende haldamist.
Tööpakett 3 vastutab ruumilise planeerimisetegevuse ning kaardimaterjali eest.
Tööpakett 4 töötab välja mereruumi planeerimise erinevaid stsenaariume ja edendab piiriülest koostööd.

Lisateave

Täpsem teave projekti kohta inglise keeles:
Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies (PLAN4BLUE)

Projekti juhib Riku Varjopuro, Soome Keskkonnakeskus SYKE, eesnimi.perekonnanimi@ymparisto.fi

PLAN4BLUE
Published 2017-04-06 at 13:00, updated 2019-04-18 at 9:16

Target group: