FINMARI ja INAR RI jatkavat kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla

Uutinen 11.12.2020 klo 16.26

SYKEn tutkimukselle kaksi keskeistä tutkimusinfrastruktuuria, Suomen merentutkimuksen hajautettu infrastruktuuri FINMARI sekä Ilmakehä- ja ekosysteemitutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri INAR RI, on valittu mukaan seuraavalle kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle vuosiksi 2021–2024. Tiekartalle valittiin 29 korkeatasoista infrastruktuuria. Tiekartta on luettelo Suomen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnalle strategisesti merkittävistä, seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista tutkimusinfrastruktuuripalveluista.

”Molemmat tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla jatkavat infrastruktuurit perustuvat laajalle pitkäkestoiselle yhteistyölle. Laajat tutkimusinfrastruktuurit varmistavat monitieteisen kunnianhimon ja hyödynnettävyyden, ja ovat siksi SYKElle erityisen arvokkaita”, sanoo SYKEn vt. pääjohtaja Eeva Primmer.

SYKEn koordinoiman FINMARIn lähivuosien keskeinen tavoite on nostaa suomalainen rannikkomerien tutkimus eurooppalaisen osaamisen kärkeen sekä rakentaa tulevaisuuden merentutkimusta palvelemaan entistä laajemmin ja monipuolisemmin meritiedon käyttäjien kehittyviä tarpeita.

”Osallistumme aktiivisesti EU:n infrastruktuuriverkostoihin ja teemme kehitystyötä yhdessä kaikkien suomalaisten merentutkimusorganisaatioiden voimin. Aiomme keskittyä uusien automatisoitujen menetelmien käyttöönottoon, laatuvarmennetun datan reaaliaikaisen saatavuuteen sekä seuranta- ja tutkimusmenetelmien jatkuvaan kehitystyöhön kansainvälisessä yhteistyössä”, kertoo Pirjo Kuuppo FINMARIn konsortiomanageri SYKEstä.

Helsingin yliopiston koordinoiman INAR RI:n lähivuosien keskeinen tavoite on edistää ilmakehä- ja ekosysteemitutkimuksen intensiivistä ja jatkuvaa mittaustoimintaa ja kokeellista tutkimusta Suomessa. INAR RI integroi monitieteisiä pitkän aikavälin in situ-mittauksia ja yhdistää niitä kaukokartoitukseen, kokeisiin ja mallinnukseen, kvantifioi ja ennustaa ilmastomuutoksen vaikutuksia ekosysteemien toimintaan ja ekosysteemi-ilmakehä takaisinkytkentöihin, sekä tarjoaa yhdenmukaistettua ja kattavaa tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hillinnän tueksi.

SYKEllä on valuma-alueiden ja vesistöjen prosesseihin liittyvää mittaustoimintaa usealla INAR RI-asemalla ja SYKE edistää erityisesti kansainvälisen eLTER-verkoston toimintaa Suomessa.

INAR RI menestyi syksyllä rahoitushaussa, jolla vahvistetaan tutkimusinfrastruktuurin ja elinkeinoelämän ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. Rahoitettu hanke tukee asemien mittaustoiminnan instrumentointia, mittausten vertailtavuutta ja tulosten soveltamista elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. SYKEn toiminta keskittyy erityisesti hiilen kiertoon ekosysteemeissä ja tulosten käyttöön hiilineutraaliuuden arvioinnissa.

Uto_mittalaite
Mittalaite meressä Utössä. Kuva: Lauri Laakso

Finnish Marine Research Infrastructure (FINMARI)

Konsortion partnerit: Suomen ympäristökeskus SYKE, Geologian tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus Luke, Turun yliopisto, Åbo Akademi

Suomen merentutkimuksen hajautettu infrastruktuuri FINMARI kokoaa kansalliselle tiekartalle integroidun kokonaisuuden, jossa yhdistyvät 4 tutkimuslaitoksen (Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus) ja 3 merkittävimmän Itämeritutkimusta harjoittavan yliopiston (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi) toisiaan täydentävät resurssit.

FINMARI koostuu kenttäasemista, tutkimusaluksista, kokeellisista laboratorioista, kauppalaivojen läpivirtausasemista, profiloivista mittauspoijuista ja muista autonomisista mittausalustoista sekä uuden sukupolven automatisoidusta Utön ilmakehä- ja merentutkimusasemasta. FINMARI muodostaa havaintojen ja kokeellisen tutkimuksen kokonaisuuden, joka perustuu partnerien erityisosaamisen integrointiin yhteisessä kehittämissuunnitelmassa. FINMARIn tavoitteena on luoda kestävä pohja meriekosysteemien monitasoisen ajallisen ja paikallisen vaihtelun syiden ymmärtämiselle merten suojelun pohjaksi.

Mittausasema
Mittausasema Pallaksella. © Kuva: Martin Forsius

Integrated Atmospheric and Earth System Science Research Infrastructure (INAR RI)

Konsortion partnerit: Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto

Ilmakehä- ja ekosysteemitutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri INAR RI (Integrated Atmospheric and Earth System Research Infrastructure) on kansainvälisesti johtava, monitieteinen ja kattava ympäristötutkimuksen infrastruktuuri. INAR tuottaa monipuolista, jatkuvaa mittausdataa tutkijoille ja muille loppukäyttäjille ilmakehästä, erilaisista ekosysteemeistä ja niiden vuorovaikutuksesta vastaten erityisesti ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja ilmanlaatuun liittyviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. INAR RI ylläpitää ja kehittää pysyviä mittausasemia, kokeellisia laboratorioita ja kenttäkokeita, mallinnustyökaluja ja avoimia datapalveluja. INAR RI infrastruktuuriin kuuluu yhteensä 31 mittausasemaa, 11 laboratoriota ja mobiiliyksikköä sekä 2 tietoinfrastruktuuria. INAR RI isännöi eurooppalaisten RI-verkostojen toimintaa Suomessa: ICOS keskittyy kasvihuonekaasuiin, ACTRIS aerosoleihin ja pilviin, eLTER ekosysteemien seurantaan ja AnaEE kokeelliseen ekosysteemitutkimukseen.

Lisätietoja:

Eeva Primmer, vt. pääjohtaja, tutkimusjohtaja, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 521
FINMARI: Pirjo Kuuppo, konsortiomanageri, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 252 192
INAR RI: Martin Forsius, tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 118

Suomen Akatemian tiedote 11.12.2020
 


Kohderyhmä: