Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kaivoksen lähivesistön kunnostusmenetelmien arviointipalvelu

Tarvitsevatko rikastushiekka-altaiden tai sivukivikasojen valumavedet passiivisia käsittelyratkaisuja? Onko toiminta-alueellanne tarvetta käsitellä laimeita vesiä, joiden johtaminen aktiivisiin käsittelyjärjestelmiin on kallista tai muuten hankalaa?

SYKEn avulla voitte löytää ratkaisuja käsitellä vesiä niiden syntysijoilla. Muun muassa typpeä on mahdollista poistaa rakennettujen kosteikkoratkaisujen avulla tehokkaammin kuin perinteisten lammikkoratkaisujen avulla. Tuotekehityspalvelustamme saattaa löytyä apu vesienkäsittelyongelmaanne.

SYKE voi arvioida parhaan ja luonnolle vähiten haitallisen kunnostusmenetelmän tapauskohtaisesti jo kerrostuneessa tai muuten huonossa kunnossa olevalle vesistölle. Arviointi voidaan toteuttaa näytteenoton ja laboratorioanalyysien avulla tai paikan päällä tehtävillä, ympäristölle turvallisilla maastotesteillä. Kokoamme SYKEn asiantuntijoista juuri teille sopivan asiantuntijaryhmän projektia varten.

mesokosmos
Mesokosmoskokeita Terrafamen kaivoksen alapuolisella Kivijärvellä kesällä 2018. © Anssi Karppinen

Tyypillisesti kaivoskuormituksesta kärsivät sulfidimalmikaivoksen alapuolinen vesistö voi olla osittain kerrostunut erityisesti syvänteistään. Jos tilanne on jo päässyt niin pahaksi, että vesi ei enää vaihdu pinnan ja pohjan välillä edes keväisin tai syksyisin, voi olla tarpeen tehdä asialle jotain. Usein ongelmaksi kuitenkin muodostuu hapettoman alaveden reaktiivisuus hapen kanssa, jolloin hapen päästessä takaisin alaveteen, vesi voi happamoitua voimakkaasti ja siten aiheuttaa haittaa kaloille ja muille veden eliöille.

Jotta kunnostus voidaan suorittaa turvallisesti, on tarpeen tehdä analyysejä molemmista vesikerroksista ja arvioida niiden happamuutta aiheuttavat ja happamoitumista vastustavat ominaisuudet sekä sekoitettavien vesimäärien suhteet. Näin voidaan saada tietoa siitä, voidaanko hapetonta vesimassaa sekoittamalla ja ilmastamalla parantaa kohdevesistön tilaa vai aiheuttaisiko kunnostus laajempia ongelmia.

Julkaistu 15.11.2018 klo 11.15, päivitetty 20.11.2018 klo 13.13

Aihealue:
Kohderyhmä: