Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tapahtumat

Suomen ympäristökeskus mukana Vesihuolto 2019 -päivillä ja Yhdyskuntatekniikka YT19 -messuilla Jyväskylässä 15.-16.5.2019

Vesihuoltopäivät

SYKEn asiantuntijat pitävät esityksiä Vesihuolto 2019 -päivillä eri vesihuolto-teemoihin liittyen: 

 • Talousveden mikromuovit (ryhmäpäällikkö Markus Sillanpää)
 • Jätevesien lääkejäämien käsittelyn kustannustehokkuustarkastelu (ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen)
 • Jätevedenkäsittelyn hiilijalanjälki pienemmäksi ravinteita kierrättä-mällä - Case Hiedanranta (tutkimusinsinööri Riikka Malila)
 • Pohjavedenottamoiden velvoitetarkkailu-nykytila ja kehitystarpeet (vanhempi tutkija Jari Rintala)
 • Pintavesilaitoksen riskienhallinta paranee vedenlaatu- ja virtaus-mallinnuksen avulla (tutkija Janne Juntunen)
 • Vesiviisautta kiertotalouteen - konseptista käytäntöön (ryhmäpäällikkö Jani Salminen)

Yhdyskuntatekniikka-messut

SYKE on mukana Yhdyskuntatekniikka YT19 -messuilla osastolla B-123 esittelemässä veteen liittyviä asiantuntijapalveluitaan. Osastolla myös arvonta, tervetuloa!

Vesivaroihin ja vesihuoltoon liittyviä SYKEn palveluita

SYKEllä on vahva osaaminen vesiin ja vesihuoltoon liittyen. Ympäristöasiantuntemusta tarjotaan kattavasti yhteiskunnan eri toimintojen suunnitteluun, rakentamiseen ja seurantaan liittyen. Lisäksi SYKE laatii oppaita ja työkaluja ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointiin, ennakointiin ja hallintaan. SYKE etsii jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita.

Katso kooste keskeisimmistä SYKEn vesivaroihin liittyvistä asiantuntijateemoista:

 • SYKEn vesipalvelukuvauksia.pdf
  • Pohjavesien suojelu
  • Haitalliset aineet pohjavedessä
  • Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI
  • Vesihuollon tilastot ja data
  • Pohjavesitietojärjestelmä POVET
  • Yhdyskuntien kestävät vesihuoltopalvelut
  • Jätevesien käsittelyn ja viemäriverkostojen BAT ja BEP
  • Jätevesien ravinteiden talteenotto ja hyödyntäminen
  • Elinkaarikustannuslaskenta – LCC (Life Cycle Costing)
  • Elinkaariarviointi –LCA (Life Cycle Assessment)
  • Puhdistamosivusto haja-asutuksen jätevesien käsittelyjärjestelmistä
  • Laboratoriopalvelut
  • Mallinnusta ja työkaluja vesienhoidon tueksi
  • Vedenlaadun ja ravinnekuormituksen valtakunnallinen mallinnusjärjestelmä VEMALA
  • Kulkeutumisen ja vedenlaadun mallinnus yksittäisessä vesistössä
  • Kaukokartoitus
  • Vesiluonnon monimuotoisuus ja pintavesien tila
  • Järvien ja jokien kunnostus
  • Monitavoitteinen ympäristösuunnittelu
  • Tulvien hallinta ja ennustaminen
  • Kestävä kaivostoiminta

Tarkempia kuvauksia muutamista teemoista:Aika 15.5.2019 klo 9.00 - 16.5.2019 klo 15.00
   
Paikka Jyväskylän Paviljonki, Osasto B-123, Jyväskylä.
   
Järjestäjä INFRA ry, Suomen kuntatekniikan yhdistys, Suomen Tieyhdistys, Suomen Kiertovoima ja Suomen Vesilaitosyhdistys
   
Yhteystiedot Suunnittelija Sanna Vienonen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p.0295 251 738

Julkaistu 15.2.2019 klo 16.44, päivitetty 13.5.2019 klo 17.41

Aihealue:
Kohderyhmä: