Kaivosopimukset parantavat kuluttajan ja urakoitsijan oikeusturvaa kaivoja rakennettaessa ja kunnostettaessa

Tiedote 29.9.2011 klo 12.00

Suomen ympäristökeskus ja Rakennustietosäätiö RTS tiedottavat

Kuva: Seppo Leinonen

Rakennustietosäätiö RTS on julkaissut yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa sopimuspohjat talousveden hankintaan tarkoitettujen rengas- ja porakaivojen rakennusurakkaa varten. Rengaskaivoille on rakentamissopimuksen ohella laadittu myös kunnostamissopimus. Porakaivosopimus ei sovellu maalämpökaivon rakentamiseen.

Tavallisin kaivon rakentamisessa tehtävä virhe on, ettei kaivoa tiivistetä kunnolla, jolloin sade- ja valumavedet likaavat kaivoveden. Muita yleisiä virheitä ovat riittämätön routaeristys ja suodatinsoran puuttuminen rengaskaivon pohjalta. Kaivon rakentamisessa tulisikin käyttää ammattitaitoista urakoitsijaa ja etukäteen laadittuja rakennesuunnitelmia. Urakan sisällöstä ja suoritettavista toimenpiteistä tulee laatia etukäteen kirjallinen sopimus mahdollisten riitatilanteiden välttämiseksi.

Kaivoa rakennettaessa valmiita urakkasopimuksia ja mallipiirroksia on suotavaa käyttää apuna, mutta yksinään ne eivät riitä. Hyvä talousveden laatu varmistetaan sijoittamalla kaivo oi¬keaan paikkaan, valitsemalla paikkaan sopiva kaivotyyppi sekä tarkkaile¬malla ja huoltamalla kaivoa säännöllisesti. Kaivon paikan valinnassa ja rakentamisessa tulisi käyttää alan asiantuntijan apua. Lisätietoa löytyy Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta Kaivon paikka -oppaasta.

Rengas- vai porakaivo?

Kaivon paikkaa valittaessa tehdään muun muassa havaintoja maastossa maa- tai kallioperäkarttojen avulla.  Lisäksi selvitetään poh¬javeden alueellinen laatu ja veden laatuun vaikuttavat ympä¬ristötekijät kuten jätevesijärjestelmän sijainti. Kaivotyypin valintaan vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi kiinteistön vedenkäyttötarve sekä kaivon rakentamisesta ja kunnossapidosta koituvat kustannukset.

Rakentamiskustannukset vaihtelevat tarvittavien materiaalien, koneiden kuljetusetäisyyden, kaivon sijaintipaikkakunnan sekä kiinteistön maa- tai kallioperän ominaisuuksien mukaan. Etenkin työkustannukset sekä koneiden käyttö- ja kuljetuskustannukset vaihtelevat lisäksi yleisen hintatason mukaan.

Kaivo vaatii huolenpitoa

Jokainen kaivo vaatii säännöllistä huolenpitoa, jotta kaivosta saatava talousvesi on turvallista käyttää ja jotta se täyttää laatuvaatimukset ja -suositukset. Monet kaivon vedenlaatuongelmat voidaan välttää säännöllisellä huollolla tai ratkaista kaivon kunnostuksella, jota edeltää kaivon kuntokartoitus. Talousvesikäyttöön tarkoite¬tun kaivon kunnostamisessa tulee huolehtia siitä, että käytetyt työmenetelmät ja -materiaalit eivät aiheuta veden laadun heikkenemistä. Vaativassa kunnostuksessa on hyvä käyttää ammattitaitoista urakoitsijaa ja laatia etukäteen kirjallinen urakkasopimus.

Sopimusasiakirjat ja laatimisohjeet kaivon rakentamiseen ja kunnostamiseen

Sopimusasiakirjat ja laatimisohjeet ovat saatavilla Rakennustiedon verkkokaupasta, Sopimuslomake Netistä ja LVI Netistä. Sopimusasiakirjojen laatimisohjeiden esimerkkitäytöt on tehty Suomen ympäristökeskuksen julkaisemien mallipiirrosten pohjalta.

Lisätietoja

  • Päätoimittaja Kimmo Lehtonen, Rakennustieto Oy, puh. 040 502 1705, etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi
  • Tutkija Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 569, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Tiedottaja Ulla Sonck, SYKEn viestintä, puh. 040 740 2186, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Aihealue:
Kohderyhmä: