Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Metsäalan toimijat ja metsänomistajat haluavat turvata talousmetsien uhanalaiset lajit

Tiedote 4.9.2012 klo 12.00

Suomen ympäristökeskus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Suomen Metsäkeskus, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Metsähallitus ja Metsäteollisuus ry tiedottavat 4.9.2012

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen halutaan pysäyttää maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä. Suomessa talousmetsien luonnonhoidon tavoitteena onkin estää uhanalaisten metsälajien taantuminen. Tavoitteeseen voidaan päästä eri toimijoiden välistä yhteistyötä lisäämällä ja tehostamalla. Ympäristöhallinnon keräämien uhanalaisten lajien esiintymäpaikkatietojen käyttö on nyt mahdollista saada osaksi metsäalan organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa.

Metsä- ja ympäristöhallinto ovat kehittäneet laajassa yhteistyössä toimintamallin, jonka avulla ympäristöhallinnon kokoamat uhanalaisten lajien esiintymätiedot saadaan metsäorganisaatioiden käyttöön. Nelivuotisessa hankkeessa luotu yhteinen toimintatapa mahdollistaa lajitiedon käytön metsätaloudessa. Toimintamalli myös vahvistaa metsä- ja ympäristöalan ammattilaisten välistä yhteistyötä. Metsänomistajat saavat tietoa omalla tilallaan olevista arvokkaista uhanalaisesiintymistä ja niiden turvaamisen keinoista. Kokemukset aineistosta ja toimintatavoista sekä metsänomistajien ja eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ovat olleet myönteisiä.

Toimivaa yhteistyötä

Toimintamalli antaa ohjeita, miten uhanalaisten lajien esiintymätietoaineisto voidaan ottaa huomioon metsätalouden suunnittelu- ja toteutustilanteissa. Lisäksi hankkeessa on tuotettu verkkoon tietoa lajien tunnistamisesta, elinympäristövaatimuksista ja käsittelysuosituksista. Lajien esittelysivut ovat maanomistajien ja metsäalan toimijoiden käytettävissä ja niitä voidaan käyttää metsäsuunnittelussa, metsäneuvonnassa sekä metsänkäsittelyjen toteutuksessa.

Metsänomistajien neuvontaa varten on laadittu sähköinen esite ja opas. Uhanalaiset lajit ja metsätalous -opas esittelee uhanalaisia lajeja koskevaa käsitteistöä. Opas kertoo lajiesiintymätiedon merkityksestä metsätaloudessa sekä talousmetsien luonnonhoidon ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) keinoista lajien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämisessä.

Toimintamallin valmistellut hanke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamiin valtakunnallisiin METSO-luonnonhoitohankkeisiin. Hankkeen toteutuksesta vastasi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja pilottialueiden (Lounais-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi) kanssa. Toimintamallin soveltamisesta käytännön metsätalouteen vastaavat Suomen metsäkeskus sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) yhteistyössä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien kanssa.

Lisätiedot

Johtaja Lauri Saaristo, Ympäristö ja ekosysteemipalvelut -yksikkö, 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 
puh. 040 573 9168,  etunimi.sukunimi@tapio.fi

Biologi Heidi Kaipiainen-Väre, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
puh. 0400 148 675, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen Metsäkeskus, 
puh. 040 352 9080, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, puh. 040 848 8081, etunimi.sukunimi@mtk.fi

Ympäristöasiantuntija Erkki Hallman, Metsähallitus, metsätalous, 
puh. 0400 221 641, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry, 
puh. 045 875 8911, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi


Kohderyhmä: