Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjois-Karjalan valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet on kartoitettu

Tiedote 28.6.2012 klo 12.00

SYKE ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus tiedottavat

Näköala Ryläykseltä koilliseen.
Edustalla Kupolinvaaran
lounaisjyrkänne ja Herajärvi.
Taustalla Kolin vaarajakso ja Pielinen.
Kuva: Juha Nykänen

Pohjois-Karjalasta löytyy yli 60 luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokasta kallioaluetta. Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tekemästä selvityksestä, jossa arvioitiin maakunnan kallioluontoa. Juuri valmistunut selvitys tulee toimimaan tietopohjana maakunnan alueiden käytön suunnittelussa ja kuntien ympäristölupamenettelyssä. Kunnilla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on nyt mahdollisuus tutustua selvitykseen.

Yhteensä selvitystä varten inventoitiin 123 kallioaluetta, joista valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltiin 63 aluetta. Pohjois-Karjalan arvokasta kallioluontoa luonnehtii geologialtaan vaihteleva ja osittain hyvin alkuperäiset rakennepiirteensä säilyttänyt kallioperä, jossa synnyltään ja koostumukseltaan erilaiset kivilajit ovat luoneet paikoin otollisen alustan rehevälle ja harvinaiselle kalliokasvillisuudelle. Parhaiten maakunnan arvokas kallioluonto tunnetaan kuitenkin pitkistä, maisemallisesti jylhistä vaarajaksoista ja syvistä rotkomaisista laaksoista.

Valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita on etenkin Pielisen länsipuolella, Polvijärvellä ja Tohmajärvellä. Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden pinta-ala on yhteensä 3484 hehtaaria. Pohjois-Karjalan kalliomaan pinta-alasta se edustaa hieman yli kahta prosenttia.

Taloudellinen hyödyntäminen uhkaa arvokkaita kallioalueita

Kallioista saatavaa kiviainesta käytetään runsaasti rakentamisessa ja sen käyttö luonnonsoraa korvaavana materiaalina kasvaa jatkuvasti. Kallioiden taloudellinen hyödyntäminen on suurinta kasvukeskusten läheisyydessä ja seuduilla, joilla on luonnostaan pulaa sorasta ja hiekasta. Kalliomurskeen ottamisen luvanvaraisuutta sääntelee maa-aineslaki. Kivenlouhinta ja murskaamo tarvitsevat ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, jonka myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Selvitysaineisto nähtävillä kunnissa

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehty Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa -selvitys on osa jo vuonna 1989 alkanutta kallioalueiden valtakunnallista inventointia. Selvityksessä on arvotettu ja rajattu sellaiset kallioalueet, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat maa-aineslain tarkoittamalla tavalla valtakunnallisesti merkittäviä.

Nyt valmistunut selvitys toimii tietopohjana ja tausta-aineistona alueiden käytön suunnittelussa ja kuntien maa-aineslain mukaisessa lupamenettelyssä. Selvitys ei ole suojeluohjelma eikä sillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia.

Kunnilla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua selvitykseen. Selvitysaineisto on toimitettu nähtäville niihin kuntiin, joiden alueilla on mainittuja arvokkaita kallioalueita.

Lisätietoja

Linkki julkaisuun:

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa

  • vanhempi tutkija Jukka Husa, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
    puh. 0400 381 994, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • vanhempi tutkija Jari Teeriaho, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
    puh. 0400 148 694, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • luonnonsuojelun tarkastaja Ari Lyytikäinen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 861 103, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön


Kohderyhmä: