Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Talvivaaran vesistöissä haitallisten aineiden pitoisuudet pienentyneet, mutta ovat paikoin vesieliöille vahingollisia

Tiedote 19.11.2012 klo 10.00

Talvivaaran välittömässä läheisyydessä olevien Lumijoen ja Salmisenpuron haitallisten aineiden pitoisuudet ovat viime viikon aikana pienentyneet merkittävästi, mutta ovat edelleen vesieliöstölle haitallisella tasolla. Kivijärvessä haitallisten aineiden pitoisuudet ovat kasvaneet alusvedessä. Kalliojärvessä pitoisuudet ovat sen sijaan pienentyneet. Haitallisten aineiden ympäristövaikutukset rajoittuvat tässä vaiheessa lähivesiin. Pääosin tilanne on edennyt aiempien ennusteiden mukaisesti.

Kaivosalueelta sekä etelän suuntaan laskevassa Lumijoessa että pohjoiseen laskevassa Salmisenpurossa nikkelin, kadmiumin, uraanin, alumiinin ja sinkin pitoisuudet ovat pienentyneet viikon aikana aineesta riippuen jopa kymmenesosaan. Tästä huolimatta pitoisuudet ovat edelleen näissä vesissä suuria ja ylittävät eliöstölle haitallisen tason.

Kivijärven tilanteen kehittymistä on seurattava

Eteläinen Kivijärvi ja pohjoinen Kalliojärvi ovat hyvin erilaiset ominaispiirteiltään. Ne ovat reagoineet jätevesipäästöihin eri tavoin. Kivijärvessä jätevesipäästö on kulkeutunut järven alusveteen ja jäänyt toistaiseksi paikoilleen, toisin kuin aiemmin arvioitiin.  Tästä syystä pitoisuudet ovat paikallisesti aiempaa suuremmat. Sen sijaan Kalliojärvessä haitallisten aineiden pitoisuudet olivat suurimmillaan 14.-15.11., mutta ovat sen jälkeen pienentyneet.

Tällä hetkellä ei pystytä tarkkaan arvioimaan, mitä haitta-aineille tapahtuu Kivijärvessä. Jatkossa pyritään selvittämään missä määrin haitta-aineet kulkeutuvat alavirtaan. Viime viikonlopun mittauksissa ei ollut viitteitä haitta-aineiden merkittävästä kulkeutumisesta Laakajärveen.

Kalakuolemien mahdollisuus on pienentynyt

Lumijoelta ja Kalliojärvestä lähtevässä joessa on alueelta saatujen tietojen mukaan havaittu yksittäisiä kuolleita kaloja. Jätevesipäästö on Kivijärvessä laskeutunut alusveteen, koska päästövesi on ollut järvivettä merkittävästi tiheämpää. Tästä syystä kalakuolemien mahdollisuus on pienentynyt Kivijärvessä. Myös Kalliojärvessä kalakuolemien mahdollisuus on pienentynyt.

Näytteidenotosta vastaavat Kainuun ELY-keskus ja Talvivaara Oyj

Jätevesipäästön takia sekä Kainuun ELY-keskus että Talvivaara ovat tehostaneet näytteidenottoa. Kainuun ELY-keskus ottaa näytteitä ja tekee virtaamamittauksia päästön lähialueen vesissä myös tällä viikolla. Vesinäytteitä otetaan sekä etelän että pohjoisen jokipisteistä, jäätilanteen salliessa myös lähijärvistä. Kainuun ELY-keskuksen käytössä on kaksi näytteenottoryhmää. Valtaosa näytteistä analysoidaan SYKEn laboratoriossa.

SYKEn  seuraavat arviot valmistuvat ensi viikon alkupuolella.

Arvio Talvivaaran jätevesipäästön ympäristövaikutuksista

Lisätietoja

Seppo Rekolainen 
Vesikeskuksen johtaja
Suomen ympäristökeskus
puh. 040 5806 538

Jaakko Mannio 
Erikoistutkija 
Suomen ympäristökeskus
puh. 0400 148 604

Kirsi Norros 
Viestintäjohtaja
Suomen ympäristökeskus
puh. 040 740 1693


Kohderyhmä: