Viimeiset hetket mökin talvikunnostukselle

Tiedote 3.11.2011 klo 12.00

Lämmin syksy on pidentänyt mökkien käyttöaikaa ja entistä useampi on suunnannut viikonloppuisin maalle. Suomessa on noin puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joista osaa käytetään ympäri vuoden. Suomen ympäristökeskus on koonnut verkkosivuilleen ohjeita mökin talvikunnostukseen. Se on myös julkaissut oppaan mökin vesihuoltojärjestelmän kunnossapitämiseksi talviaikana.

Vapaa-ajan asunnot varustetaan yhä useammin lähes omakotitalon tasoisiksi, vaikka ne olisivatkin pääosin vain kesäkäytössä. Tällöin on huolehdittava mm. siitä, että vesihuoltojärjestelmä ei talvella vaurioidu ja siksi jäätyminen estetään tyypillisesti lämmittämällä asuntoa käytön väliaikoina. Lämmitys ei kuitenkaan poista vesivahinkojen vaaraa pakkaskausina, koska riski sähkökatkoksille on aina olemassa. Pakkanen tuo oman haasteensa myös vedenhankinnan ja jäteveden käsittelyn toimivuudelle.

Pakkasvahingot huomioitava loma-asuntojen suunnittelussa

Suomen ympäristökeskuksen Talvimökin vesihuolto-oppaan mukaan uudet mökit tulisi suunnitella siten, että vesihuoltojärjestelmän mahdollisesti vaatima lämmitys voidaan hoitaa mahdollisimman vähäisellä energialla. Ratkaisuna voi olla järjestelmän helpon tyhjennyksen mahdollistaminen tai jäätymiseltä suojattavien putkien, laitteiden ja kalusteiden sijoittaminen hyvin eristettyyn, erikseen lämmitettävään tilaan. Tällaiseen keskitettyyn ”märkätilaan” tulisi saada kaikki se tekniikka, jota ei voi jättää pakkaselle alttiiksi. Tila voidaan mahdollisesti toteuttaa moduuliratkaisuna. Märkätilan ulkopuolelle jätetään vain sellaiset mökin vesipisteet ja laitteet, jotka on erittäin helppo tyhjentää vedestä talveksi.

Vesijärjestelmän tyhjennyksen ja eristyksen lisäksi tulisi kehittää eri olosuhteisiin soveltuvia ratkaisuja jätevesien käsittelyyn, jotka toimisivat luotettavasti kylmissä oloissa ilman jatkuvan käytön edellytystä. Rakennuksen ulkopuolelle sijoittuvien putkien ja laitteiden osalta käytetään jo nykyisin melko yleisesti lämmityskaapeleita tms. yhdessä tehokkaan eristyksen kanssa. Niiden käyttämisestä tulisi olla saatavilla useampia esimerkkiratkaisuja esitteleviä suunnitteluohjeita.

Mökkien talvikäytön järkeistäminen edellyttää ohjeiden lisäksi koulutusta. Esimerkiksi LVI-suunnittelijoiden koulutusohjelmat eivät ota riittävästi huomioon sellaisten rakennusten suunnittelua, jotka jätetään talvella käytön väliajoiksi kylmilleen.

Talvimökin vesihuolto-oppaan avulla mökeistä talven kestäviä

Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa Talvimökin vesihuolto on esitetty lukuisia periaatteita, menetelmiä ja tekniikoita, joita voivat hyödyntää niin suunnittelijat kuin talopakettina toimitettavien mökkien valmistajat ja yksityiset rakentajat pyrkiessään mökkien vesihuollollisen mukavuustason nostamiseen ekotehokkain keinoin.

- Kaikkiin ongelmiin ei ole nyt eikä tulevaisuudessa valmiita ratkaisuja, vaan ne täytyy soveltaa olosuhteiden mukaan. Olennaisessa roolissa ovat tällöin asiantuntevat ja työhönsä kunnianhimoisesti suhtautuvat suunnittelijat, putkiasentajat ja muut ammattilaiset. Esimerkiksi talopakettien valmistajien yhteistoiminnalla voisi olla suuri merkitys erilaisten ratkaisujen kehittämisessä, koeasennusten tekemisessä, kokemusten keräämisessä sekä niiden pohjalta tehtävien ohjeiden laatimisessa. Sekä julkisen että yritysten rahoituksen saaminen tällaiselle toiminnalle on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, Suomen ympäristökeskuksen johtava asiantuntija Erkki Santala sanoo.

Kaivo talvikuntoon

Ennen talvea kannattaa varmistua myös siitä, että talousvesikaivon yläosan rakenteet on tarpeeksi hyvin eristetty routaa ja keväisiä tulvia vastaan. Jos kaivoa ei käytetä talvella, sinne ei kannata jättää jäätymisestä vaurioituvaa pumppua tai muita laitteita. Myös kaivon talvisesta tuulettumisesta tulee huolehtia esimerkiksi jatkamalla kaivon tuuletusputkea talviajaksi niin, ettei se jää lumen alle. Tuuletus ei saa olla kuitenkaan liian tehokas kaivon vedenpinnan ja kaivosta lähtevän vesijohdon jäätymisen ehkäisemiseksi. Ohjeita näihin ja muihin talvisiin kaivopulmiin löytyy SYKEn Kaivot-sivuilta.

- Tänä syksynä on esiintynyt runsaasti myyriä etenkin Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Myyrät ja hiiret hakeutuvat mielellään ennen lumipeitteen tuloa mm. kaivoihin ja pumppusuojiin. Jyrsijöiden ja muiden eläinten pääsy kaivoon tuuletusputken kautta estetään asentamalla metallinen, tarpeeksi tiheä verkko tuuletusputken päähän. Kansirakenteiden ja putkien läpivientien on myös oltava tiiviit. Samoin runsastuottoisen kaivon ylivuotoputki tulee suojata verkolla, tutkija Sanna Vienonen SYKEstä sanoo.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Erkki Santala, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 040 740 1594

Tutkija Sanna Vienonen, SYKE, puh. 0400 148 569

Tiedottaja Ulla Sonck, SYKEn viestintä, puh. 040 740 2186

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Aihealue:
Kohderyhmä: