Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkimushanke käynnistynyt: Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi

Tiedote 3.4.2019 klo 7.00

Onko Suomi onnistunut tavoitteessaan turvata luonnon monimuotoisuus? Tätä selvitetään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteishankkeessa vuosina 2019–2020. Tutkijoiden näkemyksiä tarvitaan muun muassa arvioitaessa miten Suomi voisi tehostaa toimintaansa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ja löytää siihen tehokkaampia ja vaikuttavampia keinoja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Arvioinnin tuloksia voidaan käyttää hyväksi myös heinäkuun alussa alkavalla Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

Kansallispuiston ennallistamista
Saaristomeren kansallispuistoa on ennallistettu Jurmossa raivaamalla umpeenkasvanutta kanervanummea. Muutaman vuoden kuluessa tuhkasta nousee elinvoimainen kanervakasvusto. Kuva Riku Lumiaro.

Suomi on sitoutunut biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (Rio de Janeiro 1992) päätavoitteisiin, joita ovat luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö sekä geenivaroista saatavien hyötyjen tasapuolinen ja oikeudenmukainen jako. Suomi on myös sitoutunut näiden tavoitteiden tehokkaaseen toimeenpanoon tarkoituksena pysäyttää vuoteen 2020 mennessä luonnon monimuotoisuuskato kansallisesti, alueellisesti (EU) ja maailmanlaajuisesti.

Miten eri hallinnonaloilla on turvattu luonnon monimuotoisuutta

Suomi on toteuttanut sopimusvelvoitteitaan kansallisen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 avulla ja seuraamalla sen toteutusta ja vaikutuksia määräajoin. Vuosina 1997–2020 toiminnan pääpaino on ollut monimuotoisuuden huomioon ottamisen edistämisessä eri elinkeinosektoreilla ja sitä koskevan tutkimustiedon ja yleisen tietoisuuden parantamisessa. Työtä on tehty ns. sektorivastuun kautta, jota ovat kantaneet maamme ministeriöt ja niiden alainen hallinto. Samalla myös muita toimijoita on kannustettu yhteistyöhön.

Nyt käynnistyneessä hankkeessa arvioidaan, miten työ nykyisen strategian päämäärien sekä toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi on toteutunut eri hallinnonaloilla. Hankkeessa analysoidaan myös toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia sekä annetaan suosituksia toimintamalleiksi ja toimenpiteiksi seuraavaa strategia- ja toimintaohjelmakautta varten, vuosille 2021–2030.

Hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Hankkeen nimi: Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen
ja vaikutusten arviointi (BD-arvio)

Impact Assessment of the Implementation of National Strategy and Action plan for the Conservation and Sustainable use of Biodiversity in Finland (2012–2020)


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen, SYKE, p. 0295 251 235, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Hankkeen projektipäällikkö biologi Eija Kemppainen, SYKE, p. 0295 251 274 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Johtaja Taneli Kolström, Luke, p. 0295 325 011, etunimi.sukunimi@luke.fi


Linkit

 

 


Kohderyhmä: