MAAMERI-hankkeessa tehdään yhdessä käytännön merentutkimusta Saaristomeren hyväksi

Uutinen 26.4.2021 klo 10.14
Tutkimusalus Aranda Saaristomerellä
Aranda ja muut suomalaiset merentutkimusalukset liikkuvat tänä vuonna ahkerasti Saaristomerellä yhteisen tutkimushankkeen merkeissä. © Kuva: Ilkka Lastumäki / SYKE

Suomalaiset merentutkimuksen käytössä olevat alukset liikkuvat tänä vuonna ahkerasti Saaristomerellä, kun tutkimuslaitosten yhteinen MAAMERI-hanke selvittää maalta tulevan ravinnekuorman vaikutuksia Saaristomeren tilaan. Yhteistyö vahvistaa rannikkovesien suojelun tietopohjaa.

MAAMERI-tutkimushanke tekee tänä vuonna kenttätutkimuksia Saaristomerellä koko kasvukauden ajan, keväästä syksyyn. Maalta tulevan ravinnekuorman kohtaloa selvitetään Saaristomerellä monen aluksen ja monen eri organisaation voimin.

Liikkeellä merentutkimuksen koko laivasto

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Aranda liikkuu Saaristomerellä 26.4. alkaen koko huhtikuun viimeisen viikon ajan ja uudelleen loppukesästä, elokuun viimeisellä viikolla. Arandalta käsin tutkitaan Saaristomeren pohjan fosforivarantoja alueilla, joista sitä ei ole ennen tutkittu, sekä mitataan veden sameutta ja leväkukintojen muodostumisen edellytyksiä. Huhtikuun matkallaan Aranda liikkuu Saaristomeren luoteisosissa ja lounaisessa Ahvenanmaan ulkosaaristossa. Matkalla kerättyä tietoa käytetään myös samanaikaisten kaukokartoitusmittausten varmentamiseen. Lisäksi Ilmatieteen laitos asentaa hankkeen virtausmittareita Arandalta käsin toukokuussa.

Myöhemmin keväällä ja kesällä Saaristomerellä liikkuvat Geologian tutkimuskeskuksen merentutkimusalus Geomari, Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen merentutkimusalus Aurelia ja Helsingin yliopiston Tvärminnen tutkimusaseman upouusi tutkimusalus Augusta.

GTK:n Geomari tutkii kesä–elokuussa merenpohjan fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia Saaristomeren pohjoisosassa. Aurelia ja Augusta tutkimusalukset voi kevään, kesän ja syksyn aikana nähdä kenttätöissä Paimionlahdella ja Halikonlahdella. Paimionlahdella tutkitaan etenkin maalta tulevan fosforin kulkeutumista ja varastoitumista jokisuulta edemmäs merelle. Halikonlahdella tehtävissä tutkimuksissa keskitytään sedimentaatioon, merenpohjan ominaisuuksiin ja pohjaeläimiin. Touko- ja heinäkuussa myös Åbo Akademi tekee kenttätutkimusta Paimionlahdella. Tutkimusaiheena on silloin rihmalevien fosforin varastointikyky.

Mitä MAAMERI-hanke tuottaa?

Hankkeessa parannetaan Saaristomeren ekosysteemin toiminnan tietopohjaa sekä vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelua tukevien työkalujen, esimerkiksi mallien, toimintaedellytyksiä. Hanke pohjautuu Saaristomeren ravinnekuormituksen ymmärtämisen ja hallitsemisen eteen tehtyyn aiempaan pitkäjänteiseen työhön ja pyrkii täydentämään sitä.

Hankkeessa kehitetään edelleen nykyisiä käytössä olevia ravinnekuormituksen arviointityökaluja, yhdenmukaistetaan niiden toimintaa ja tuotetaan mahdollisuuksia uusien arviointimenetelmien kehittämiselle muun muassa tietoaineistojen integraation ja kaukokartoituksen avulla. Hanke tutkii rehevöitymistä ruokkivan fosforin kulkeutumista valuma-alueelta Saaristomereen sekä sen kertymistä ja vaikutuksia jokisuilta avomerelle asti Saaristomeren eri osissa.

MAAMERI-hanke on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa

MAAMERI-hanke on osa ympäristöministeriön rahoittamaa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa (2019–2023). Hankkeessa parannetaan ymmärrystä maalta tulevan ravinnekuormituksen muutosten vaikutuksista Saaristomeren ekosysteemiin. Erityisinä tutkimuskohteina ovat maalta kulkeutuva maa- aines, pohjan sedimenttiprosessit sekä fosforikuormituksen ja eliöstön vuorovaikutus, joka ilmenee muun muassa leväkukintoina.

Hanke perustuu kotimaisten tutkimustoimijoiden ja viranomaisten laajaan yhteistyöhön rannikkovesien suojelun tietoperustan vahvistamisessa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus, ja siihen osallistuvat Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Åbo Akademi. Hanke hyödyntää Suomen Akatemian rahoittamaa FINMARI-merentutkimusinfrastruktuuria.

 

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä ja maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin.

Lisätietoja hankkeesta ja Arandalla tehtävistä kenttätutkimuksista:


Kohderyhmä: