Suomen ympäristökeskukseen 4,1 miljoonaa euroa EU:n tutkimusrahoitusta

Uutinen 21.3.2023 klo 13.30
© Roine Piiroinen

Suomen ympäristökeskus (Syke) johtaa yhtä hanketta ja osallistuu kuuteen uuteen hankkeeseen, jotka käynnistyvät EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoituksella. Vuoden 2022 menestyksekkään hakukierroksen ansiosta Syken saama rahoitus nousi yhteensä 4,1 miljoonaa euroon. Syken koordinoimana käynnistyy GOVAQUA-hanke, joka kehittää innovatiivisia vesivarojen hallinnan ratkaisuja ja mahdollistaa veden käytön vihreää ja oikeudenmukaista siirtymää.

”Olen iloinen menestyksestämme ja uusista vahvoista hankekonsortioista. EU-hankkeissamme on edustettuna osaamisemme meri- ja vesiekosysteemien ratkaisuissa. Pääsemme edistämään myös tutkittuun tietoon perustuvia työkaluja meren luontokadon torjumiseksi sekä biodiversiteettisopimuksen toimeenpanoon. Tutkimusyhteistyön kautta sykeläisten osaaminen kanavoituu ja kehittyy Euroopan tasolla. Samalla se tuo yhteen kansainvälistä ympäristöpolitiikkaa, uudenlaisia tietojärjestelmiä ja yhteishallinnan käytäntöjä”, kertoo tutkimusjohtaja Eeva Primmer Suomen ympäristökeskuksesta.

GOVAQUA kehittää uusia ratkaisuja vesivarojen hallintaan

Euroopassa ollaan moninaisten veteen liittyvien ongelmien edessä: vesivarat niukkenevat ja vesiympäristöjen tila heikkenee. Uhat kohdistuvat niin ekosysteemien tilaan kuin elinkeinoihin, heikentäen samalla yhteiskuntien ja talouden kestävyyttä. GOVAQUA vastaa näihin haasteisiin kartoittamalla ja kehittämällä innovatiivisia vesivarojen hallinnan ratkaisuja. Syke koordinoi hanketta erikoistutkija Suvi Sojamon johdolla, ja on aktiivisesti mukana tunnistamassa hyviä käytänteitä koskien lainsäädäntöä, monitoimijayhteistyötä, taloudellisia ja rahoitusmekanismeja sekä digitaalisia ratkaisuja. Nelivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 3,5 miljoonaa euroa, josta Syken osuus on miljoona euroa.

”Olemme monin tavoin riippuvaisia vesivarojen tilan ja veden käytön kehityksestä muissa maissa, ja voimme oppia toisiltamme paljon. Toivon, että onnistumme rakentamaan siltoja eri tieteenalojen, sektoreiden ja maantieteellisten alueiden välille, jotta voimme vahvistaa globaalia vesiturvallisuutta nyt ja tulevaisuudessa”, Suvi Sojamo sanoo. 

Syke vastaa myös hankkeen kahdesta living labista, joissa lähestymistapoja testataan käytännössä. Toinen keskittyy yritysten vesivastuullisuuteen ja uusiin rahoitusmekanismeihin Saaristomeren valuma-alueella, toinen kokemuksiin kestävästä vesivoimasta Suomessa ja Ruotsissa.

Virtuaalinen tutkimusdataympäristö, EU:n meripolitiikkaa ja kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia

Syke toimii kumppanina muissa alkavissa tutkimus- ja innovaatiohankkeissa.

CO-OP4CBD -projektin ydinideana on tehostaa asiantuntijatukea, jota annetaan YK:n biodiversiteettisopimuksen allekirjoittaneille maille sopimuksen toimeenpanon edistämiseksi. Hankkeessa keskitytään erityisesti tiedon ja asiantuntijuuden parempaan hyödyntämiseen sopimuksen alla käytävissä neuvotteluissa ja sopimuksen toimeenpanossa. Syke vetää työpakettia, jossa kartoitetaan sopimusneuvottelijoiden tiedontarpeita ja luodaan niihin ratkaisuja. Tuloksena kehitetään mekanismi, jolla varmistetaan tiedon käyttäjien ja -tuottajien kohtaaminen.

Luontokatoa esiintyy myös merissä. Muutosten havaitseminen on kuitenkin haastavaa, mikä vaikeuttaa korjaavien toimenpiteiden suunnittelua. OBAMA-NEXT-hankkeen tavoitteena on yhdistää hyvin monenlaisista lähteistä olevaa aineistoa luotettavaksi tiedon virraksi, joka näyttää miten ja millä alueilla meribiodiversiteetti on muutoksessa. Syke vetää pohjatutkimuksiin keskittyvää työpakettia yhdessä Norjan NIVA:n kanssa. Pohjatutkimuksissa kehitetään erityisesti VELMU (ymparisto.fi)-ohjelman menetelmiin perustuvia kaukokartoitus- ja mallinnusmenetelmiä sekä kansalaishavainnointiin perustuvia menetelmiä.

BLUE4ALL rakentaa EU:n laajuista osaamista merien suojelualueiden ja niiden verkostojen suunnittelussa sekä suojelualueiden hallinnassa. Hanke syntetisoi olemassa olevaa tietoa ja tunnistaa lupaavimpia menetelmiä merien luonnonsuojelun vahvistamiseksi. Erityisesti tarkastellaan tapoja, jotka ovat ekologisesti vaikuttavia ja sosiaalisesti hyväksyttäviä sekä ottavat huomioon myös taloudelliset näkökulmat. Kehitettäviä menetelmiä testataan ja kehitetään 13 kohteessa eri puolella Euroopan merialueita. Syke vetää työpakettia, joka kehittää suojelun menetelmiä sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

AquaINFRA (aquainfra.eu)-hankkeen yleistavoitteena on luoda virtuaalinen ympäristö, jonka avulla meri- ja makeanveden tutkijat ja muut sidosryhmät pääsevät hyödyntämään monitieteellistä dataa FAIR-periaatteiden mukaan: virtuaaliympäristö antaa mahdollisuuden tallentaa, jakaa, käyttää, analysoida ja käsitellä tutkimusdataa ylikansallisesti ja hyödyntäen jo olemassa olevia toiminnallisia tietopalveluita kuten EOSC:tä (Euroopan avointa tiedepilveä). Syntyvillä palveluilla tuetaan erityisesti tavoitetta palauttaa merien, rannikoiden ja sisävesien hyvä tila. Syke osallistuu tekniseen kehitykseen ja Itämeren-käyttötapaukseen.

EU:n eri meripolitiikat ovat melko hajanainen ja koordinoimaton kokonaisuus. PERMAGOV (lifewatch.eu) pyrkii virtaviivaistamaan politiikkojen kokonaisuutta, jotta Euroopan vihreän siirtymän tavoitteisiin pystyttäisiin vastaamaan paremmin. Hankkeessa pilotoidaan uusia monitasohallinnan menetelmiä Euroopan eri aluemerillä ja muutamassa Euroopan maassa. Projekti syventyy kestävän kehityksen kannalta keskeisiin teemoihin: merenkulkuun, energiantuotantoon, meriluontoon ja merien roskaantumiseen. Syke vetää työpakettia, joka kokoaa yhteen hankkeen politiikkarelevantteja tuloksia ja kehittää yhteistyönä strategisia ratkaisuja politiikkahaasteiden ratkaisemiseksi.

SAFE (projectsafe.eu)-hankkeessa vähennetään makean veden kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia hyödyntämällä kalankasvatuksessa syntyvia jätevirtoja kalajauhoa ja -öljyä korvaavien kalanrehukomponenttien tuotannossa. Syke koordinoi kalankasvatuksen sivuvirtoihin ja jätteen hallintaan keskittyvää työpakettia, kasvattaa mikroleviä kalanruokintakokeisiin, on vastuussa piileväindikaattorityöstä, osallistuu elinkaaristen ympäristövaikutusten arviointiin sekä tutkii, miten poliittiset välineet voivat tukea kestävämpää makean veden kalankasvatusta.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskuksesta

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi


Kohderyhmä: