Ympäristön tilan seurantastrategian toimenpano etenee

Uutinen 6.6.2024 klo 16.03

Kansallinen ympäristön seurantastrategia on siirtynyt toimenpanovaiheeseen. Strategia ohjaa ympäristöseurannan tavoitteita ja toimenpiteitä aina vuoteen 2030 saakka. Strategian toimenpideohjelma pyrkii tehostamaan ympäristön seurannan kattavuutta ja kustannustehokkuutta. Lisäämällä ympäristön seurannan toteuttajien yhteistyötä ja hyödyntämällä uutta teknologiaa pystymme vastaamaan jatkossa entistä paremmin tulevaisuuden haasteisiin.

Seurantastrategialla on kolme työryhmää:

  1. Tiedonhallinta
  2. Uudet seurantamenetelmät, automatisaatio ja laadunvarmistus
  3. Seurantayhteistyö ja seurannan uudet haasteet

Työryhmät ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa ja päivittävät yhteistyömuotoja ketterästi tunnistettujen tarpeiden mukaan.

Työryhmä 1: Tiedonhallinta

Työryhmän tavoitteena on parantaa seurantatiedon hyödynnettävyyttä kehittämällä käyttäjien tarpeita vastaavia tietotuotteita. Seurantatiedon saavutettavuutta pyritään parantamaan tehostamalla yhteistyötä tiedon käyttäjien kanssa ja kartoittamalla, missä muodossa tietoa tarvitaan. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta perustaa kaikille ympäristön tilan seurannoille yhteinen, avoin portaali.

Työryhmän teemojen tarkentaminen on käynnistymässä.

Työryhmä 2: Uudet seurantamenetelmät, automatisaatio ja laadunvarmistus -työryhmä

Työryhmä keskittyy erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • Uusien menetelmien integrointi osaksi seurantaa: työryhmä on aloittanut uusien seurantamenetelmien käyttöönoton prosessien määrittelyn. Tämä prosessi noudattaa EUn Technological Readiness Level -mallia, soveltaen sitä kansallisesti. Ensimmäinen versio prosessikuvauksesta pyritään saamaan kommenttikierrokselle kesän aikana.
  • Laatukriteerit: työryhmä on laatinut yleispätevän kriteeristön uusien seurantamenetelmien hyväksymiselle ja vanhojen ajoittaiselle tarkastamiselle.

Työryhmä 3: Seurantayhteistyö ja seurannan uudet haasteet -työryhmä

Työryhmän päätavoitteena on kartoittaa ympäristöseurantojen toteuttajien yhteiset tarpeet ja mahdolliset synergiat. Työryhmä valmistelee parhaillaan lähivuodet kattavaa aikataulua, johon kirjataan tunnistetut yhteistyön etapit. Tämä yhteistyö kattaa laajasti:

  • seurantojen toteutuksen ja kilpailutuksen,
  • kehitys- ja hankintayhteistyön ja
  • yhteisrahoituksen hankinnan.

Työryhmän toinen painopistealue on adaptiivinen seuranta eli nykyisten seurantamenetelmien kehittäminen joustavimmiksi, niin että ne pystyvät vastaamaan entistä paremmin uusiin, akuutteihin ympäristöuhkiin ja tietotarpeisiin. Tämä työ painottuu strategiakauden loppupuolella.

Lisätietoja


Kohderyhmä: