Arktisen alueen vesiluonnon monimuotoisuus muuttumassa

Uutinen 30.9.2019 klo 15.24
Arktisen alueen vesiluontoa
Arktisen alueen luonto on herkkä muutoksille. Alustavien ennusteiden mukaan arktinen sisävesiluonto tulee muuttumaan merkittävästi ilmastonmuutoksen ja muiden ihmisen aiheuttamien muutosten seurauksena. © Jaakko Erkinaro

Arktisen alueen sisävesiluonnon muutoksista julkaistiin kesällä raportti. Sen mukaan ilmastonmuutos ja muu ihmisen toiminta tulee muuttamaan vesieliöiden levinneisyyttä ja runsautta, mutta myös ihmisen hyödyntämiä ekosysteemipalveluja. Sisävesiluonnon lajien kirjo pohjoisilla alueilla tulee kasvamaan, mutta muutoksen kokonaisvaikutukset alkuperäiselle pohjoiselle vesiluonnolle ovat haitallisia.

Arktisen alueen luonto on herkkä muutoksille. Muutokset ovat kuitenkin kiihtyneet etenkin viime vuosikymmeninä. Arktisen alueen sisävesiluonnon monimuotoisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä ilmestyi kesällä raportti State of the Arctic Freshwater Biodiversity Report. Julkaisun on koostanut laaja joukko Arktisen alueen maiden tutkijoita.

Muutos on seurausta ihmisen toiminnasta

Arktisen alueen luonnon monimuotoisuutta uhkaavat erityisesti ilmastonmuutos ja muu ihmisen toiminta, kuten maankäytön muutokset ja rehevöityminen. Ne aiheuttavat muutoksia vesistöjen valuma-alueilla ja myös itse vesistöissä. Muutokset vaikuttavat vesieliöiden levinneisyyteen ja runsauden vaihteluun sekä ihmisen hyödyntämiin ekosysteemipalveluihin, kuten kalastukseen ja virkistyskäyttöön. Ihmisen toiminnasta aiheutuvat muutokset vaikuttavat lopulta ihmisen elinmahdollisuuksiin pohjoisilla alueilla.

Alustavien ennusteiden mukaan arktinen sisävesiluonto tulee muuttumaan merkittävästi. Eteläiset, lämmintä vettä suosivat lajit leviävät pohjoiseen ja pohjoiset, kylmää vettä suosivat lajit häviävät tai joutuvat pakenemaan yhä pohjoisemmaksi. Vaikka pohjoisten alueiden lajien kirjo tulee kasvamaan, muutoksen kokonaisvaikutukset tulevat olemaan haitallisia. Arktisille alueille leviävät lajit ovat yleisiä lajeja, mutta todennäköisesti vähenevät lajit, kuten nieriä, ovat jo tälläkin hetkellä levinneisyydeltään pääasiassa pohjoisille alueille rajoittuneita.

Nieriä-kala
Arktisten alueiden vähenevä laji, kuten nieriä on tällä hetkellä levinneisyydeltään pohjoisille alueille rajoittunut.
© Jaakko Erkinaro

Arktisen vesiluonnon seurantaa tulee parantaa

Raportissa esitellään arktisessa sisävesiluonnossa havaittuja säännönmukaisia vaihteluita ja esitetään ennusteita sille, miten ne voivat tulevaisuudessa muuttua. Ennusteiden tekemistä vaikeutti se, ettei sisävesiluonnon ajallisesta ja alueellisesta vaihtelusta ole riittävästi seuranta-aineistoa.

Arktisen alueen vesiluonnon monimuotoisuuden ja sitä ylläpitävien tekijöiden seurantaa olisikin tarpeen lisätä ja yhdenmukaistaa. Silloin ennusteista saataisiin luotettavampia ja niiden pohjalta voitaisiin suunnitella myös ennallistamistoimenpiteitä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Jani Heino, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä:


Kohderyhmä: