Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kaupunkilaiset ovat valmiita maksamaan kaupunkipurojen tilan parantamisesta

Uutinen 9.12.2020 klo 12.56
Kaupunkipuro Turussa. Turkulaiset olisivat valmiit maksamaan kaupunkipurojensa tilan parantamisesta ja luonnonmukaisemmista hulevesien hallinnasta 12–32 euroa vuodessa. © Kuva: Sari Väisänen

Kaupunkipurot ovat kaupunkilaisille tärkeitä, mutta moni ei tunne niiden tilaa. Hulevesistä tiedetään sen sijaan yllättävän paljon. Turun, Tallinnan ja Ruotsin Söderhamnin asukkaille tehtiin kysely kaupunkipuroista. Yli puolet vastaajista olisi valmis maksamaan kaupunkipurojen tilan parantamisesta.

Kolmen Itämeren rannikkokaupungin asukkaiden näkemyksiä kaupunkiensa kaupunkipurojen tilasta ja hulevesien kestävämmästä hallinnasta kartoitettiin laajoilla kyselytutkimuksilla. Noin 60–70 prosenttia jokaisen kaupungin vastaajista piti kaupunkipuroja itselleen tärkeinä. Noin 30–40 prosenttia vastaajista ei kuitenkaan osannut arvioida purojen tilaa. Valtaosa vastaajista tiesi, mitä hulevesillä tarkoitetaan.

Yli puolet vastaajista olisi valmis maksamaan kaupunkipurojen tilan parantamisesta ja luonnonmukaisemmista hulevesien hallintatoimista. Vuotuinen maksuhalukkuus vaihteli 11–55 euron välillä.

Turun aikuisväestö olisi valmis maksamaan keskimäärin 12–32 euroa vuodessa. Keskimääräisen maksuhalukkuuden ja alueen väestömäärän perusteella voidaan karkeasti arvioida, että kokonaishyöty kestävämmästä tavasta kunnostaa kaupunkipuroja ja parantaa niiden tilaa olisi Turussa noin 1,8–2,8 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunkipurojen tilasta ollaan huolissaan

Kaikissa kaupungeissa vastaajat olivat huolissaan kaupunkipurojen tilasta, ja vain murto-osa vastaajista koki tilan olevan hyvä tai erinomainen. Läheskään aina vastaajat eivät olleet edes mieltäneet avo-ojien näköisiä uomia puroiksi ja yllättyivät kuullessaan, miten monipuolista eliöstöä niissä elää.

Yli puolet vastaajista uskoi myös, että luonnonmukaisella hulevesien hallinnalla voisi olla suuria tai kohtalaisia positiivisia vaikutuksia kaupungin vetovoimaisuuteen, asukkaiden henkiseen hyvinvointiin sekä luontokokemusten määrään ja laatuun.

Hulevesimaksut ovat kaupungeissa ajankohtaisia

Kysely valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä kaupunkien viranomaisten kanssa erityisesti kaupunkipurojen tilan kuvausten osalta.

Vastaajat kertoivat saaneensa kyselyn kautta enemmän uutta tietoa kaupunkipuroista kuin hulevesistä, mutta monet kertoivat saaneensa uutta tietoa myös hulevesistä.

Hulevesimaksut ovat ajankohtaisia kaikissa kyselykaupungeissa. Kysely sisälsi kuvan hulevesien muodostumisesta ja kulkeutumisesta. Siinä myös kuvattiin minkälaiset arkiset ihmistoimet voivat vaikuttaa hulevesien tilaan.

Vastaavia kyselyjä ei ole ennen tehty

Kaupunkien pienvesiin ja erityisesti hulevesiin liittyviä kansainvälisiä taloudellisia arvottamistutkimuksia ei ole aikaisemmin juuri tehty missään päin maailmaa.

Kysely tehtiin vuosien 2018–2020 aikana. Kyselyyn sai vastata paperi- tai Internet-lomakkeella. Turussa ja Söderhamnissa kysely lähetettiin 1200:lle ja Tallinnassa 2500 kaupunkilaiselle. Heidät valittiin satunnaisesti. Vastausprosentit olivat Turussa 36,5, Söderhamnissa 35,3 ja Tallinnassa 12,4.

Suomen ympäristökeskus SYKE toteutti kyselyt taloudellisina arvottamistutkimuksina osana Baltic Interregin rahoittamaa Heawater-hanketta.

Hankkeessa toteutettiin kaikissa kolmessa kaupungissa myös toimenpiteitä joko hulevesien hallinnan tai kaupunkipurojen tilan parantamiseksi. Hankkeen lopuksi tehtiin hulevesistä kertovaa viestintä- tai opetusmateriaalia, jotka tullaan julkaisemaan Vesi.fi-palvelussa. Kyselyihin liittyvät tarkemmat raportit löytyvät hankkeen SYKEn verkkosivuilta.

 Hulevesien muodostuminen ja kulkeutuminen
Hulevesien muodostuminen ja kulkeutuminen. Monet arkiset toimet vaikuttavat hulevesien tilaan.
1. Rakennusten katoilta irtoaa metalleja ja muita haitallisia aineita hulevesiin. Haitallisia aineita voi päätyä hulevesiin myös ilmalaskeuman mukana. 2. Kadulle heitetyt ja jäteastioista tippuneet roskat kulkeutuvat hulevesien mukana vesistöihin. 3. Esimerkiksi autonpesuaineet kulkeutuvat kotipihalta sellaisenaan hulevesiin ja edelleen vesistöihin. Ne voivat olla eliöille vaarallisia. 4. Huonokuntoisista ajoneuvoista voi vuotaa hulevesiin esimerkiksi öljyä. 5. Rakennustyömailta voi kulkeutua hulevesiin maa-ainesta, rakennusmateriaaleja, jätteitä ja nestemäisiä haitallisia aineita. 6. Torjunta-aineet ja ylimääräiset ravinteet huuhtoutuvat helposti hulevesien mukana vesistöihin. 7. Viemäriputkista hulevedet päätyvät yleensä puhdistamattomina puroihin ja jokiin. 8. Purojen ja jokien kautta roskat ja haitalliset aineet kulkeutuvat järviin ja mereen.

Lisätietoja:

Kehitysinsinööri Virpi Lehtoranta, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tutkija Sari Väisänen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Linkkejä:


Kohderyhmä: