Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 5/2020

26.8.2020 klo 14.22
Ansionjärvi lintuvesi_LKaukonen

Teuronjoen ja Puujoen hankekokonaisuus tähtää tuntuviin tuloksiin

Kanta-Hämeessä sijaitsevan laajan Vanajaveden vesistöalueen keskiössä on Teuron- ja Puujoen vesistöreitti, jonka vaikutus alajuoksun vesien tilaan on merkittävä ja ne yhdessä muodostavat vesistökuormituksen osalta ns. hot spot –alueen. Vesistöreitin tilan parantamiseksi on suunniteltu hankkeiden sarja, joista ensimmäiset ovat käynnissä ja keräävät tietoa tulevia kunnostustoimenpiteitä varten. Lue lisää

 

Uppopuurakenteista uusi vesiensuojelumenetelmä

Rankakimpun heitto ojaan

PuuMaVesi-hanke tarjoaa työkaluksi uppopuupuhdistamoja torjumaan ilmastonmuutoksen myötä kasvavaa hajakuormitusta. Uppopuurakenteiden pinnoille kehittyvän biofilmin ja sitä hyödyntävän eliöstön on todettu suodattavan vedestä ravinteita, humusaineita ja metalleja. Rakenteet pidättävät tehokkaasti myös kiintoainesta. Lue lisää

 

Vesiruton poistomenetelmiä ja hyötykäytön mahdollisuuksia kehitetään ELODEAII-hankkeessa

vesiruton poisto_RNilivaara 278

Kanadan vesirutto (Elodea canadensis) on haitallinen vieraslaji, joka estää massakasvustoina esiintyessään vesistöjen virkistys- ja hyötykäyttöä sadoissa järvissä Koillismaalla ja Etelä-Suomessa. ELODEAII-hankkeessa vesiruttoa poistetaan Kuusamon Vuotungista raivausnuottauksella ja kehitetään biomassan hyötykäyttöä maanparannuskäytössä sekä biokaasulaitoksen lisäsyötteenä.  Lue lisää

 

Hyyppäränharjulla inventoidaan lampia ja puroja

METSO yhteistoiminta 278

Salon Kiikalassa ja Somerolla sijaitsevan Hyyppärän harjualueen pienvesien tilaa selvitetään uudessa METSO-yhteistoimintaverkostohankkeessa. Inventoinneilla kerätään tietoa erityisesti lampien ja purojen luontotyypeistä, luonnontilaisuudesta ja kunnostustarpeista. Laajasti metsänomistajiakin osallistavan hankkeen pohjalta on tavoitteena tuottaa alue-ekologinen suunnitelma, joka ohjaa jatkossa Hyyppäränharjun alueen hoito- ja kunnostustoimenpiteitä.  Lue lisää

 

Uusia kannustimia maa- ja metsätalouden vesienhallintaan

Metsätalouskosteikko valmistuu_ARytkönen
 

Maa- ja metsätalouden vesitaloudella on suuri merkitys paitsi tuotannon, myös vesien tilan, luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillinnän kannalta. Muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin pyritään vastaamaan käynnistämällä avustushaku uusille kokeilu- ja kehittämishankkeille sekä tiivistämällä asiantuntijaverkostoja. Lue lisää

 

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 27.-28.10.

Vesistökunnostusverkoston kahdeksas vuosiseminaari järjestetään webinaarina 27.-28.10. Vuosiseminaarin 2020 teemana ovat kalavesien hoito, vaelluskalat, valuma-aluelähtöiset kunnostukset sekä verkostoituminen. Ilmoittautuminen on alkanut. Tervetuloa mukaan! Lue lisää

 

Taajamien pienvedet – lähiluonnon helmet -seminaari Tampereella 28.9.2020

Tule syyskuussa Tampereelle keskustelemaan pienvesien tilasta, sekä niiden tunnistamisesta ja huomioimisesta taajamien maankäytössä! Seminaari on suunnattu pienvesien parissa työskenteleville viranomaisille, sidosryhmille, vapaaehtoisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan! Lue lisää

  

TAPAHTUMIA

 

 

Kohderyhmä: