Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ahti Lepistö

 
Ahti Lepistö

Erikoistutkija, MMT
Vesikeskus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 367, 0400-148824
Skype: ahti_lepisto_syke

Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
Käynti- ja postiosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@ Google Scholar,
Research Gate

 

Nykyinen tehtävä

Vedän laajoja kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita, osallistun eri verkostojen työhön ja toimin erikoistoimittajana SYKEn toimitusneuvostossa (vesistöt ja vesivarat). Tutkimukseni on kohdistunut pääosin valuma-alueisiin ja vesistövaikutuksiin: aiheina mm. ilmaston ja metsätalouden vaikutukset, C- ja N-ainevirrat, hajakuormitus, valuma-aluehydrologia, integroidut kuormitusmallit, ja seurannan kehittämisessä erityisesti jatkuvatoimiset vedenlaadun mittaukset.

Tausta

Olen koulutukseltani vesistötutkija: väitellyt vuonna 1996 Helsingin yliopistossa, aiheena hydrologia ja typen huuhtoutumisprosessit metsävaluma-alueilla pohjoismaissa. Olen toiminut asiantuntijana UNESCOn IHP-hankkeissa ja Eurooppalaisen typpiarvioinnin (ENA) työssä, sekä toiminut lukuisissa kansallisissa tutkimusohjelmissa ja hankkeissa, pohjoismaisissa hankkeissa, sekä viidessä EU:n tutkimuksen puiteohjelmien hankkeessa joko tutkijana tai SYKEn osuudesta vastaavana.

Nykyiset tutkimusaiheet

  • Ilmaston, metsätalouden ja biotalouden vaikutus orgaanisen aineksen ja typen huuhtoutumiseen ja ainevirtoihin
  • Integroitujen valuma-aluemallien kehittäminen ja sovellukset
  • Valuma-alueiden ja vesistöjen vuorovaikutus – metsä- ja maatalouden hajakuormitus, kiertotalouden jalkauttaminen, vihreä biotalous ja vesistöt
  • Jatkuvatoimisten mittausten kehittäminen ja hyödyntäminen prosessitutkimuksissa

Tutkimushankkeita

MetsäVesi (2019) -hanke (Luke ja SYKE). Rahoitus: VN-TEAS. Päätavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille uutta tietoa siitä mitä epävarmuuksia metsätalouden vesistökuormituksen arviointimenetelmiin liittyy, arvioida vanhoilta, kertaalleen ojitetuilta alueilta tulevan vesistökuormituksen suuruus, sekä laskea uudet valtakunnalliset arviot metsätalouden vesistökuormituksesta. Oma rooli: SYKEn osuuden koordinaattori.

Biowater (2017-2022) on pohjoismainen Nordforskin rahoittama biotalouden huippuyksikkö. Koko hankkeen vetäjä: Dr Per Stålnacke, NIBIO, Norja. SYKEn osuuden vetäjä: Seppo Hellsten. Lisätietoa: Uusi pohjoismainen BIOWATER-huippuyksikkö selvittää biotalouden vesistövaikutuksia (Tiedote 9.1.2017) Oma rooli: Module co-leader.

JatkuvaLaatu (2017-2018). Rahoitus: Ympäristöministeriö. Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien verkoston suunnittelu Suomeen, sekä mittausten laatukäsikirjan tuottaminen. Oma rooli: projektipäällikkö ja SYKEn vastaava tutkija.

REFRESH (2010-2014)  Ilmastonmuutoksen adaptaatiostrategiat ja hillintä Euroopan sisävesissä – uudet mallinnustekniikat. Rahoittaja: EU FP7 tutkimuksen puiteohjelma. Koko hankkeen vetäjä: Dr Martin Kernan UCL UK; Oma rooli: SYKEn vastaava tutkija, hankkeen johtoryhmän jäsen ja WP co-leader. Lisätietoa hankkeen suomenkielisiltä sivuilta.

Kohti vesiviisasta kiertotaloutta - Vesiviisas (2015-2016) Rahoittaja: Nesslingin säätiö. Hankkeen vetäjä: Jani Salminen.  Oma rooli: kontribuutio hankkeen tieteellisessä tukiryhmässä.

Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan – KiertoVesi (2016-2018). Rahoittaja: MMM Makera. Hankkeen vetäjät: Markku Puustinen ja Sirkka Tattari. Oma rooli: WPn vetäjä ja asiantuntija.

Muu toiminta

Olen osallistunut mm. IAHS:n (International Association of Hydrological Sciences) ja IWAn (International Water Association) hajakuormituskomitean tieteelliseen työhön: (editor ja co-convener -tehtävät konferensseissa), sekä osallistunut laajalti kansainvälisiin konferensseihin vesistötutkimuksen, ainevirtojen, hajakuormituksen, hydrologian ja biogeokemian aloilta.

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana yli 50 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa, sekä lukuisissa tutkimusraporteissa, tieteellisten kirjojen luvuissa ja toimitetuissa raporteissa, ja tieteellisten konferenssien julkaisuissa (julkaisuluettelo). Google Scholar h-indeksi = 26, sitaatteja noin 3200 (9.8.2019). Google Scholar

                     

Julkaistu 8.8.2017 klo 17.08, päivitetty 4.9.2019 klo 12.34

Kohderyhmä: