Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Bertel Vehviläinen

 

Ryhmäpäällikkö, johtava hydrologi
Hydrologian dosentti, FT

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
  Puh. +358 405615533

  Suomen ympäristökeskus SYKE, Vesikeskus/ Vesistömallit
 

 

Nykyinen tehtävä

Vesistömalliryhmän ryhmäpäällikkö

Ryhmän tehtävänä on valtakunnallisen laskenta, arviointi ja ennustejärjestelmän kehittäminen, ylläpito ja käyttö. Tuotamme reaaliaikaista tietoa ja ennusteista Suomen vesistöjen tilasta, ravinnekuormituksesta ja veden kiertokulusta 24/7 palveluna. Tuotamme arvioita ilmastonmuutoksen ja ihmistoiminnan vaikutuksista vesimääriin, ravinnekuormitukseen ja vesien tilaan. Arvioimme muuttuvassa ilmastossa tarvittavia toimenpiteitä, joilla vesien tila sekä vesimäärien että veden laadun kannalta saadaan hyvään tilaan.

Pystymme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Vesi- ja tulvatilanne tänään ja ennuste
 • Ilmastonmuutoksen vaikutus vesimääriin ja tulviin
 • Ilmastonmuutoksen vaikutus ravinnekuormitukseen vesistöön, järviin ja mereen
 • Millä toimenpiteillä voitaisiin varautua ja ehkäistä ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia
 • Päästön eteneminen vesistössä

Vesistömallijärjestelmä: www.ymparisto.fi/vesistoennusteet

Vemala: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Mallit_ja_tyokalut/Vesienhoidon_mallit/Vedenlaadun_ja_ravinnekuormituksen_mallinnus_ja_arviointijarjestelma__VEMALA

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • vesistöennusteet, tulvaennusteet ja varoitukset
 • vesistömallinnus, lumimallinnus
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset vesivaroihin
 • tulvat, kuivuus ja riskit
 • sopeutumiskeinot ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
 • ravinnekuormitus
 • kaivosten vesitaselaskenta

Pitkä kokemus vesistöjen hydrologisesta mallinnuksesta, vesistöennusteista, lumipeitteen laskennasta ja viimeisen viiden vuoden aikana vesistöjen ravinnekuormituslaskennasta. Vesistömalliryhmässä  on kehitetty Vesistömallijärjestelmä (www.ymparisto.fi/vesistoennusteet), jota käytetään vesistöennusteiden ja tulvavaroitusten tuottamiseen sekä vesistöjen ravinnekuormituslaskentaan koko Suomen alueella, sekä myös Ruotsissa ja Latviassa. Vesistömallijärjestelmän vesistömalleja käytetään myös ilmastonmuutoksen vaikutusarvioihin vesistöjen virtaamien, vedenkorkeuksien, säännöstelyn, tulvien ja ravinnekuormituksen osalta. Vesistömalli -ryhmä on ollut mukana useissa ilmastomuutosta koskevissa tutkimusprojekteissa (mm. Silmu, Finnadapt, Wateradapt, Climwater, Marisplan). Myös EU rahoittamissa Gisbloom Life+ ja Velho -hankeissa kehitettiin vesistöjen ravinnekuormitusmalleja, ravinnekulkeutumisarvioita ja eri ravinnehuuhtouman vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusarvioita. Tekesin Watersmart projektissa kehitettiin kaivostoimintaa sopivaa hydrologista vesienhallintamallia.

Julkaisut

Google scholar

http://scholar.google.fi/citations?user=dPEkAJgAAAAJ&hl=fi

 

Julkaistu 22.8.2017 klo 6.03, päivitetty 29.3.2021 klo 13.21

Kohderyhmä: