Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimen ympäristötiedon rajapinnat

Rajapintoihin tehdyistä muutoksista ja uusista versioista RSS-syöte

Jos tuotat sovelluksen, joka hyödyntää rajapintojen tietoaineistoa,ilmoitathan siitä sivun alareunassa olevalla linkillä (Palaute sivun vastuuhenkilölle), jotta voimme lisätä sen esimerkkisovelluksiin.

Hakemistorajapinta

Hakemistorajapinnan kautta julkaistaan yhteisiä ominaisuustietoja tiedoista, joihin voidaan viitata muista Suomen ympäristökeskuksen julkaisemista rajapinnoista. Tällaisia ovat Suomen kunnat, maakunnat, vesistöt, ELY-keskukset, vesienhoitoalueet sekä laboratorioanalyysien suureet ja määritykset.

Metatiedot ja versiohistoria

Hydrologiarajapinta

Hydrologiarajapinnan kautta julkaistaan tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden määrästä (vesistöjen vedenkorkeus) ja muista hydrologisista ilmiöistä (lumen vesiarvo, jäänpaksuus, veden lämpötila, yms.). Havaittuja tai laskettuja arvoja on kaikkiaan noin 5000 mittauspisteeltä tai -alueelta.

Metatiedot ja versiohistoria

Järvirajapinta

Järvirajapinta sisältää tunniste-, fysiografia- ja säännöstelytietoja kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista Suomessa. Tunnistetietoja ovat nimi, koordinaatit ja valuma-aluejaon mukainen tunnus. Fysiografiatietoja ovat esim. vesiala, rantaviivan pituus ja suurin syvyys. Säännöstelyistä kerrotaan mm. säännöstelyn tarkoitus ja säännöstelyluvan tietoja

Metatiedot ja versiohistoria

Meriveden laatutietojen rajapinta BED (BNI) formaatissa

Rajapinnan kautta julkaistaan fysikaalis -kemiallisia määrittelytuloksia Itämeren alueelta. Rajapinta on suunniteltu Baltic Nest Instituten (BNI) ylläpitämää Baltic Environmental Databasea (BED) varten: http://www.balticnest.org/bed sekä http://nest.su.se/dataPortal/. Käytetyt yksiköt ovat ravinteissa µmol/l ja hapessa ml/l.

Versiohistoria

Pintaveden laatutietojen rajapinta

Pintaveden laatutietojen rajapinta sisältää fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia vedenlaatunäytteistä, joita on otettu Suomen järvistä, joista ja muista pienvesistä sekä Itämereltä.

Metatiedot

Versiohistoria

  • Versio 1.0
    Ensimmäinen versio rajapinnasta julkaistiin 6.5.2015. Tämä versio sisältää tietoja vain kesään 2016 asti eikä sen sisältöä enää päivitetä. Versio tullaan poistamaan käytöstä keväällä 2017.
  • Versio 2.0
    Julkaistu 6.9.2016. Versiossa 2.0 on uutena tietona asematyyppi, joka luokittelee paikat mm manuaalisiin näytteenottopaikkoihin ja automaattimittausasemiin. Kirjoitusvirhe kentässä Result_Wide.Determination_Id on korjattu. Kenttien tietotyypeissä on seuraavia muutoksia
    Determination.Determination_id Int16 -> Int32
    Haju.Haju_Id String -> Int32. Aiemmin käytössä ollut avain on siirretty kenttään Lyhenne.

Kasviplanktonrajapinta

Kasviplanktonrajapinta sisältää yleisöilmoituksia leväkukinnoista sekä ilmoitusten yhteydessä toimitetuista levänäytteistä mikroskopoimalla tehtyjä ns. valtalajihavaintoja.

Lisäksi rajapinnan kautta on saatavissa velvoitetarkkailujen ja vesiviranomaisten valtakunnallisten seurantojen kvantitatiivisissa kasviplanktontutkimuksissa käytettävien kasviplanktontaksonien nimet ja kokoluokat historiatietoineen (PhytoplankSpeciesSizeClass). Näiden kvantitatiivisten tutkimusten tulokset ovat saatavissa kaikille avoimen  ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan kautta.

Metatiedot ja  versiohistoria

Vesihuollon tietojärjestelmän (VEETI) avoin rajapinta

Vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) kerätään tietoja vedenhankinnasta ja viemäröinnistä vuodesta 2016 alkaen.

Vesihuollon tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei ole vapaavalintaista. Mikäli vesihuoltolaitoksella on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia.

VEETI-järjestelmän avoimesta rajapinnasta on saatavilla muu kuin käyttörajoitettu tietosisältö. Käyttörajoitettua tietoa on kaikki henkilöihin ja paikkatietoon liittyvä tieto.

Metatiedot ja versiohistoria

 

Julkaistu 19.2.2016 klo 13.33, päivitetty 1.6.2018 klo 13.40

Kohderyhmä: