Tieriskirekisteri TSRR

Pohjavesitietojärjestelmän (POVET) liitännäisjärjestelmä Tieriskirekisteri (TSRR) sisältää tietoja pohjavesialueista, niillä kulkevista teistä ja riskipisteytetyistä ns. vedenottoalueista joita tie-vedenottamo -pareille voidaan muodostaa. Rekisterin tarkoituksena on ollut helpottaa tiesuolauksen pohjavesivaikutusten seurantaa ja yksilöidä ne vedenottamo- ja pohjavesialueet, jotka kiireellisimmin tarvitsevat toimenpiteitä tiesuolauksen pohjavesiriskin vähentämiseksi.

TSRR:n pohjana toimii 1990-luvulla käytössä ollut rekisteri johon Tiehallinto ja alueelliset ympäristökeskukset tuottivat tietoa. Vanhojen tietojen tuomisen lisäksi on TSRR-osioon tuotu Liikenneviraston Tierekisteristä ajantasaiset tiedot pohjavesialueilla kulkevista yleisistä teistä. Jatkossa tietiedoille tehdään vuosittain päivitys Tierekisteristä sekä lisätään AURA -rekisteristä saatavat suolaustiedot.

TSRR toimii ympäristöhallinnon työvälineenä arvioitaessa liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutuksia ja yksilöitäessä alueita, joilla tiesuolauksen pohjavesiriskin vähentämiseksi tarvitaan kiireellisimmin toimenpiteitä. Järjestelmällä on käyttäjiä sekä ELYjen Y- että L-vastuualueella ja myös Liikennevirastossa.

Riskipisteytykseen vaikuttavat pohjavesialueen luokka ja riskipisteytettävät tie sekä vedenottamo. Riskipisteytys tehdään aina tie – vedenottamo -parille, joista muodostuneen vedenottoalueen näytöllä esitetään riskipisteytys. Riskiluku on summa vedenottoalueen osariskiluvusta, tien osariskiluvuista ja pohjavesialueen perusteella määräytyvästä riskiluvusta. Jokaista vedenottoalue-tie -paria kohden on tehty oma riskinarviointikortti. Riskipisteytys antaa ainoastaan suuruusluokan tiesuolauksen aiheuttamasta riskistä ja mm. tietojen puute tarkasteltavalta alueelta on vaikuttanut saatuun riskilukuun. Riskiluvulla kuvataan alueen herkkyyttä tieltä kulkeutuvien aineiden suhteen. Pisteytykseen vaikuttavia tekijöitä on 12 ja kokonaisriskiluku muodostuu eri tekijöille annettujen pistearvojen summana. Puuttuva tieto saa arvon 0p ja maksimipistemäärä on 120p. Riskirajana on 65 pistettä, jonka ylittäville teille tulisi tehdä toimenpiteitä.

TSRR on viranomaisille suunnattu rekisteri, joka toimii osana POVETia tai myös itsenäisenä järjestelmänä IidaLight tunnuksien avulla. TSRR käyttöohje

Lisätietoja

Iidalight tunnuksia TSRR:ään hallinnoi:

Johtava geologi Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus,
Yhdyskuntaratkaisut-yksikkö, Kestävä vesihuolto -ryhmä

 

 

Julkaistu 12.12.2013 klo 12.33, päivitetty 31.3.2023 klo 12.45

Kohderyhmä: