Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeen esittely

Suomen kansallisen tavoitteen mukaisesti puolet kotieläintuotannon lannasta ja yhdyskuntalietteistä tulisi olla kehittyneen prosessoinnin piirissä vuoteen 2025 mennessä. Biokaasun tuotanto voi olla kestävä osa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Biokaasun tuotannon myötä muodostuu myös uusia kierrätyslannoitteita, joita voidaan tuottaa monien eri teknologioiden avulla joko yksittäin tai erilaisina prosessiketjuina. Toimivana kokonaisuutena voi biokaasun ja siihen liittyvä kierrätyslannoitteen tuotanto lisätä sekä maaseutualueiden energiaomavaraisuutta että maatalouden huoltovarmuutta. Kestävyyden takaamiseksi on olennaista hyödyntää sekä energia että ravinteet tehokkaasti.

Toimivuus, turvallisuus, kuljetettavuus

Maatilat ja puutarhat hyödyntäisivät mielellään kierrätysravinteita, mutta niiden on oltava toimivia, turvallisia ja helposti kuljetettavia yleistyäkseen laajempaan jakeluun. Kierrätyslannoitemarkkinoiden vakiinnuttamiseksi tuleekin ymmärtää viljelijoiden tarpeet monipuolisemmin. Lannoitteiden ympäristöystävällisyys ja tekninen toimivuus tulee varmistaa ja niille on oltava selkeät käyttöohjeet ennen markkinoille saattamista. Tuotteiden on istuttava maatilojen nykyisiin tuotantoketjuihin sekä niiden on oltava kustannustehokkaita. Näin toiminnasta tulee taloudellisesti perusteltua sekä kierrätyslannoitteiden tuottajalle että loppukäyttäjälle. Laajempana lopputuloksena haetaan eloperäisten massojen prosessoinnin liittymistä osaksi maaseudun yritystoimintaa.

Tässä hankkeessa tuodaan viljelijät, biokaasun tuottajat ja tutkimus lähelle toisiaan pohtimaan, millaisia kierrätyslannoitteita kasvintuotannossa tarvitaan ja miten tähän tarpeeseen voidaan vastata. Hankkeessa demonstroidaan valittujen biokaasulaitosten mädätysjäännöksestä jalostettujen kierrätyslannoitteiden käyttöä. Yhteistyössä luodaan esimerkkejä resurssitehokkaista, teknisesti toimivista, kannattavista ja ympäristöllisesti perustelluista toimitusketjuista biokaasulaitoksen ja erilaisten maatilojen välillä.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoite on kehittää yhdessä viljelijöiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia, turvallisia ja tehokkaita kierrätyslannoitteita maatalouden ja muiden sektoreiden orgaanisista jätteistä ja sivutuotteista. Tarkoituksena on testata ainakin kahta erilaista kierrätyslannoitetta ja varmistaa niiden täyttävän lannoitevalmisteille olennaiset kriteerit, kuten tasalaatuisuus, käyttökelpoisuus kasveille ja toimivat levitystavat. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös varmistaa testatun toiminnan ympäristöystävällisyys ja taloudellinen kannattavuus verrattuna nykyisin käytettäviin lannoitteisiin tai siihen, ettei mädätysjäännöstä jatkojalosteta.

Väkevöidyt, helposti kuljetettavat tuotteet jalostetaan biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä ja niiden käyttökelpoisuus lannoitteena testataan pelto- ja kasvihuonetuotannossa. Jäännöksen jalostus on kansainvälisestikin vasta kehitysasteella ja uusien menetelmien tekninen testaaminen sekä lopputuotteiden lannoitekäytön ohjeistaminen ovat edellytys toimivalle kokonaisratkaisulle.

Hankkeen tavoitteena on myös edistää suomalaista ravinnekierrätyksen osaamista ja jakaa sitä muualle Eurooppaan, luoda biokaasu- ja ravinnekierrätysalan osaajien verkostoja ja täten saada suomalaisille ravinne- ja kiertotalousosaamiselle näkyvyyttä myös muualla Euroopassa.

Hankkeessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia odotuksia viljelijöillä on uusien kierrätyslannoitteiden laadun ja käytettävyyden suhteen?
  • Kuinka uudet kierrätyslannoitteet toimivat käytännössä?
  • Mikä on biokaasuprosessin ja mädätysjäännöksen jatkojalostamiseen pohjautuvan toimintakonseptin kannattavuus ja vaikutus ympäristöön verrattuna mineraalilannoitteiden ja/tai mädätysjäännöksen tai lietelannan käyttöön sellaisenaan?
Julkaistu 7.7.2017 klo 14.44, päivitetty 14.10.2019 klo 9.04
Kohderyhmä: