Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönsuojelulaki uudistui

toimitussihteeri
Eija Järvinen
Suomen ympäristökeskus
Ympäristö-lehti 4/2014

Uusi ympäristönsuojelulaki ja ympäristönsuojeluasetus tulivat voimaan syyskuussa.

Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva yleislaki. Sitä sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Uuden lain myötä Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivi tuli osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä. Näin parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä tuli oikeudellisesti sitova velvoite päästötasojen osalta.

Uudistuksella halutaan tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja lupien valvontaa. Valvontaa suunnataan erityisesti sinne, missä se ympäristön pilaantumisen vaaran vuoksi on perustelluinta. Lisäksi valvonnasta tuli osin maksullista.

Ympäristönsuojelulainsäädännön kokonaisuudistus jatkuu edelleen. Erityisesti tavoitteena on sujuvoittaa ympäristölupamenettelyjä ja purkaa luparuuhkia. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa vielä syyskaudella 2014.

Millaiseen toimintaan tarvitaan ympäristölupa?

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta tarvitsee ympäristöluvan.

Uuden lain suurin, luvitusta koskeva muutos on se, että turvetuotanto tarvitsee aina ympäristöluvan. Vanhan lain mukaan alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueet eivät tarvinneet ympäristölupaa.

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavat toiminnot, kuten asfalttiasemat, pienet polttolaitokset, polttonesteiden jakeluasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät pienet toiminnat, eivät yleensä tarvitse ympäristölupaa. Ne kuitenkin rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja niiden toimintaa valvotaan. Tällaisista toiminnoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Pilaantuneen maan ja -pohjaveden puhdistamiseen ei enää vaadita ympäristölupaa. Puhdistamisesta on kuitenkin jätettävä ilmoitus viranomaiselle viimeistään 45 päivää ennen puhdistamisen aloittamista.

Mistä ympäristölupaa haetaan?

Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirastot ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset.

Aluehallintovirasto päättää merkittävimmistä ja alueellisesti merkittävistä ympäristöluvista, joita ovat esimerkiksi ns. direktiivilaitosten luvat. Aluehallintovirasto luvittaa myös toiminnot, jotka tarvitsevat sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Lisäksi se päättää vesiin ja viemäriin päätyvien päästöjen luvista.

Muista ympäristöluvista päättävät kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset.

Mitä lupamenettelyn sähköistyminen merkitsee käytännössä?

Aluehallintoviraston käsittelyyn tuleva lupahakemus on toimitettava sekä paperisina asiakirjoina että sähköisesti. Aluehallintovirasto kuuluttaa hakemukset ja julkaisee päätökset verkkopalvelussaan.

Kunnissa käytännöt vaihtelevat. Joissakin kunnissa lupahakemuksen voi jättää myös sähköisesti, mutta ei kaikissa.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset tiedottavat lupahakemusten vireille tulosta verkkosivuillaan. Osa kunnista julkaisee verkkosivuillaan myös lupapäätökset, mutta käytäntö vaihtelee.

Kuka valvoo ympäristöluvan noudattamista?

Aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan noudattamista valvoo elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kunnan myöntämiä lupia valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen itse.

Onko kaikki valvonta maksullista?

Niin ympäristöluvan saaneiden kuin rekisteröityjen toimintojen valvonta muuttui uuden lain myötä maksulliseksi. Maksullista valvontaa ovat esimerkiksi vuosiraporttien tarkastaminen ja laitoksella tehdyt tarkastuskäynnit. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tekemä rikkomusepäilyn valvonta on maksullista vasta sitten, kun viranomainen on antanut hallintopakkomääräyksen rikkomuksen oikaisemiseksi.

Neuvonta on yrityksille aina maksutonta.

Mikroyrityksille valvonta on halvempaa kuin suurille yrityksille. Alle 10 työntekijän yritys, jonka tase tai liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa, on mikroyritys, jolle maksu voidaan määrätä alennettuna.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten osalta valvontamaksujen hinnoittelusta päätetään kuntien taksoissa. Aluehallintovirastojen maksuista päätetään valtioneuvoston maksuasetuksessa.

Mitä tarkoittaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimus?

Ympäristövaikutuksiltaan kaikkein merkittävimpien, ns. direktiivilaitosten, ympäristöluvan ehtona on, että laitos käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (Best Available Techniques, BAT) määrittelee Euroopan unioni, joka vahvistaa hyväksyttävät tekniikat ja päästötasot BAT-päätelmissä.

Pääsääntö on, että direktiivilaitoksen päästöt eivät saa ylittää BAT-päätelmissä ilmoitettuja päästötasoja.

Direktiivilaitoksen lupaehdot on tarkistettava ja saatettava ajan tasalle aina silloin, kun EU uudistaa BAT-päätelmiään. Toiminnanharjoittajan on tehtävä ELY-keskukselle selvitys luvan muutostarpeesta kuuden kuukauden kuluessa EU:n uudistuksesta.

Julkaistu 11.9.2014 klo 16.52, päivitetty 11.9.2014 klo 16.52

Kohderyhmä: