Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Elinkeinoelämä ja yritykset - esimerkkejä yhteistyöstä

Kestävyyttä älypuhelimiin

Älypuhelin 260
© Unsplash

Älypuhelimet sekä niihin liittyvät sovellukset ja muut teknologiat voivat parhaimmillaan vauhdittaa kestävää kehitystä. Älypuhelinten lisääntyvällä valmistuksella ja kulutuksella on kuitenkin merkittäviä yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia. Yhteistyössä useiden sidosryhmien kanssa SYKE on tunnistanut ja julkaissut kattavan valikoiman hyviä käytäntöjä, joilla voidaan edistää älypuhelinten kestävämpää tuotantoa, kulutusta ja käytön jälkeistä hyödyntämistä. Olemme kehittäneet myös hankintavetoisen strategian, jolla älypuhelinmarkkinoita voidaan ohjata kohti kestävämpää elinkaariajattelua.

Yhteistyössä

Teknologia-alan yritykset, tutlkimuskumppanit, kansalaiset.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Rakennusteollisuus suojelemaan luontoa

Ekohotelli
© Minna Pekkonen

Rakennusteollisuuden uudet käytännöt ovat parantamassa alan toimintatapoja. Rakennusala huomioi aiempaa paremmin sen vaikutuksia luontoon ja etsii uusia ratkaisumalleja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. SYKE on ollut tukemassa kotimaisia yrityksiä niiden kehittäessä toimintansa kestävyyttä. Kokeilut ovat olleet lupaavia luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Yhteistyössä

Rakennusalan yritykset

Kiinnostuitko, lue lisää:

Melu vähenee Itämeren laivanvarustamojen toiminnassa

Harmaahylkeet
© Antti Below

Ihmisen aiheuttaman melun arvioidaan lisääntyvän merialueilla. Vedenalainen melu voi aiheuttaa merinisäkkäille ja kaloille vakavia haittoja, kuten häiriöitä viestimisessä, muutoksia käyttäytymisessä ja jopa fyysisiä vaurioita. SYKE on ollut mukana laatimassa koko Itämerelle melukartat sekä mittausohjeiston melun hallintaan. Kaikilla Itämeren laivanvarustamoilla on käytössä IMO:n ohjeet laivamelun vähentämiseksi. SYKE ja Liikenne- ja viestintävirasto ovat olleet mukana laatimassa ohjetta. Melua vähennetään myös merialuesuunnittelun, hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin ja merensuojelutoimien kautta.

Yhteistyössä:

Trafi, Itämeren laivanvarustamot, BIAS-hankkeen yhteistyökumppanit

Kiinnostuitko, lue lisää:


Metsäsuunnittelussa luontoarvot paremmin huomioon

Metsäsuunnittelu
© Jussi Palmen

SYKE ja Metsähallituksen luontopalvelut kumppaneineen ovat arvioineet Suomen metsien luonnonsuojelullista arvoa Zonation-ohjelmistolla ensimmäistä kertaa koko Suomen alueella. Metsäammattilaiset voivat työn tulosten avulla ottaa luontoarvot entistä paremmin huomioon metsäsuunnittelussa. Lisäksi maankäytön suunnittelijoiden on mahdollista puntaroida eri vaihtoehtojen kustannuksia luonnon monimuotoisuudelle. Helsingin yliopiston kehittämän Zonation-ohjelmiston tuloksia hyödyntämällä myös vapaaehtoisen suojelun resurssit voidaan kohdistaa entistä kustannustehokkaammin mm. METSO-ohjelmassa.

Yhteistyössä:

Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, ELY-keskukset, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto

Kiinnostuitko, lue lisää:

 

Paliskunnat tuottamassa paikkatietopalveluja poronhoitoalueelle

Poroja
© Pentti Sormunen

Poronhoidon laidunalueet ovat arvokkaita myös metsätalouden, energiantuotannon ja matkailun kannalta. Paliskunnat tuottavat Poro-Harava-työkalun avulla maankäytön suunnittelun tueksi paikkatietoaineistoja, kuten tietoja laidunten ja kuljetusreittien sijainnista. SYKEn kumppaneineen suunnittelema työkalu ja toimintamalli auttavat näin sovittamaan yhteen poronhoitoa ja muita maankäytön tavoitteita. Paliskuntien tuottamia aineistoja on hyödynnetty mm. Kuusamon yleiskaavatyössä, Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavoissa sekä tuulivoimayleiskaavoissa. Samalla on edistetty eri tahojen vuoropuhelua maankäytön suunnittelussa.

Yhteistyössä:

Luonnonvarakeskus (Luke), Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK), Lapin liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Ympäristöministeriö, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Paliskuntain yhdistys, paliskunnat, Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), Metsähallitus, Ramboll Oy, Pöyry Finland Oy, Sweco Ympäristö Oy

Kiinnostuitko, lue lisää:

Saaristomerellä kalankasvattamot ohjataan vähiten herkille merialueille

Kesäinen saaristo
© Riku Lumiaro

SYKE kartoitti Saaristomeren pohjoisosassa sijaitsevan merkittävän kalankasvattamon aiheuttaman ravinnekuormituksen vaikutusalueen. SYKE selvitti mallintamalla laitoksen ravinnekuormituksen kulkeutumisen ja laimenemisen merialueella. Työn ansiosta kalankasvattamot ja muut suuret merta kuormittavat laitokset voidaan ohjata vähemmän herkille rannikkoalueille jo suunnitteluvaiheessa.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Yritykset pienentävät hiilijalanjälkeään

Juoksurata
© UNSPLASH

Yritykset, jotka hakevat kilpailuetua ilmastoystävällisistä tuotteista ja palveluista, tarvitsevat tuekseen tietoa mahdollisuuksista vähentää ilmastopäästöjä. Yritykset ovat löytäneet keinoja tuotteidensa ja palvelujensa hiilijalanjäljen vähentämiseen LCA-klinikoissa. SYKE on toteuttanut klinikoita yhdessä Pohjois-Karjalan kuntien pk-yritysten kanssa. Samalla yritykset ovat vauhdittaneet ilmastomyötäistä kysyntää ja tarjontaa. SYKE on myös toteuttanut yritysten ja päättäjien kanssa elinkaariarviointiin perustuvia hiilijalanjälkiarviointeja, joiden tulokset ovat julkisia.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Yritykset punnitsevat luontovaikutuksiaan

Tehdas
© Riku Lumiaro

Useat yritykset ovat päättäneet vähentää haitallisia luontovaikutuksiaan Master Class -koulutuksen myötä. Koulutus on parantanut yritysten valmiuksia tunnistaa ja lieventää haittavaikutuksia. Samalla yritykset ovat tunnistaneet toimintansa riippuvuutta luonnon ekosysteemipalveluista.

Jo 40 yritystä on osallistunut koulutukseen, jota SYKE on innovoinut, suunnitellut ja toteuttanut yritysvastuuverkosto FIBSn kanssa vuosina 2014-2017. SYKE on myös toteuttanut innovatiivisia ympäristöhankkeita koulutettujen yritysten kanssa. Yritykset edustavat monia eri elinkeinoelämän sektoreita, kuten liikenne, energia, teollisuus, kauppa, rahoitus ja palvelut.

Yhteistyössä:

Yritysvastuuverkosto FIBS, yritykset

Kiinnostuitko, lue lisää:

Yhteiskäyttöautot osaksi kestävää liikkumista

Yhteiskäyttöautot
© 24Rent

Yhteiskäyttöautot ovat osa kaupunkien kestävän liikkumisen uudenlaisia palveluja. Autojen sijainnilla on suuri merkitys, kun niiden käyttöä pyritään lisäämään. Yhteiskäyttöautoja tarjoava 24Rent ja SYKE tunnistivat yhteiskäyttöautoille suotuisia alueita Tampereella ja Helsingissä. Näin luotiin edellytyksiä yhteiskäytön lisäämiselle. Sitä varten yhdistettiin myös tietoja autojen käytöstä, yhdyskuntarakenteesta sekä toimijoiden käytännön kokemuksia.

Yhteistyössä:

24Rent, Tampereen yliopisto 

Kiinnostuitko, lue lisää:

DAC – Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki -hanke

Julkaistu 12.1.2018 klo 15.31, päivitetty 11.4.2019 klo 16.53

Kohderyhmä: