Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristöalan menetelmästandardisointi

Ajankohtaista

 1. SYKEn kansalliset seurantaryhmät asetetaan vuosille 2020 - 2024 syksyn kuluessa, jolloin kutsut ryhmiin lähetetään laajalla jakelulla sidosryhmillemme. 
 2. Lausunnolla olevat standardiehdotukset (linkki SFS:n kansalliseen lausuntopyyntöpalveluun)
 3. Lausunnolla olevat työkohteet v. 2019 (word)
 4. v. 2019 valmistuneet ympäristöalan menetelmästandardit
 5. Uusintakyselyllä olevat ISO-standardit; DL 18.11.2019 (word)
 6. SYKEn suomentamat standardit (word)
 7. CENin julkaisema ympäristöesite
 8. EU-komission standardisointia koskeva työohjelma vuodelle 2019 liitteineen
  1. Työohjelma
  2. Työohjelmaa täydentävä asiakirja
 9. Komission kertomus EU:n standardointipolitiikan toteuttamisesta ja eurooppalaisten standardien vaikutuksesta EU:n toimintalinjaan
 

Suomen ympäristökeskus laatii ympäristöalan menetelmästandardeja eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla asettamiensa kansallisten seurantaryhmien kanssa

Standardit laaditaan yhteistyössä eurooppalaisen (CEN) ja kansainvälisen (ISO) standardisoimisjärjestön  teknisissä komiteoissa (TC).

Ympäristöalan menetelmästandardit

Ympäristöministeriö jatkaa 27.4.2001 Suomen ympäristökeskukselle antamaansa määräystä (Dnro 2/401/1999) toimia ympäristöalan kansallisena vertailulaboratoriona, jonka yhtenä tehtävänä on osallistua uusien ympäristöalan menetelmästandardien laatimiseen.

Menetelmästandardeja käytetään ympäristön tilan tutkimukseen, seurantaan, velvoitetarkkailuun ja valvontaan. Etenkin EU-direktiivien toimeenpanossa niillä on keskeinen asema. Esimerkiksi vesipuitedirektiivissä (2000/60/EY) ja sen liitteessä 5 on mainittu useita laatutekijöiden seurantaa koskevia standardeja, joita on noudatettava tieteellisen laadun ja vertailtavuuden saavuttamiseksi. Standardeilla saadut luotettavat ja vertailukelpoiset tulokset helpottavat kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä mm. elinkeinoelämässä ja viranomaisten toiminnassa.

Ympäristöalan menetelmästandardeista runsaat 50 täyttää kriteereiltään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

 • 3. Good health and well-being; 6. Clean water;  11. Sustainable cities and communities; 13 Climate action; 14. Life below water ja 15. Life on land
SDG-keskikoko
Klikkaa kuvaa ja löydät em. tavoitteiden standardit

 

 

 

 
 

SFS-käsikirjat

Monet edellä mainitut standardit on koottu omiin SFS-käsikirjoihinsa. Klikkaa alla lueteltuja kiinnostavia käsikirjoja. Linkki vie SFS:n sivuille ja luetteloon, mitä standardeja käsikirja sisältlää ja myös  ne standardit, jotka on jo ehditty kumota. Tällä hetkellä SFS:ssä on myytävänä seuraavia ympäristöalan menetelmästandardeja sisältäviä käsikirjoja:

 1. SFS-käsikirja 147-1 Veden laatu. Osa 1. Vesinäytteenottomenetelmät (2010)
 2. SFS-käsikirja 147-2 Veden laatu. Osa 2: Vesikemialliset menetelmät. Or v. 2018 valmistuneet ympäristöalan menetelmästandardit gaaninen kemia (2011)
 3. SFS-käsikirja 147-3 Veden laatu. Osa 3: Vesikemialliset menetelmät: Epäorgaaninen kemia. Perusmääritykset vedestä (2011)
 4. SFS-käsikirja 147-4 Veden laatu. Osa 4: Vesikemialliset menetelmät. Epäorgaaninen kemia. Metallimääritykset vedestä (2011)
 5. SFS-käsikirja 147-5 Veden laatu. Osa 5: Vesikemialliset menetelmät. Epäorgaaninen kemia. Ravinteiden ja ionien määritykset vedestä (FIA-, CFA- ja IC -menetelmät), AOX- ja AQC- sekä kalibrointimenetelmät  (2011)
 6. SFS-käsikirja 147-6. Veden laatu. Biologia. Kenttämenetelmät (2012)
 7. SFS-käsikirja 94-1 Mikrobiologiset vesitutkimusmenetelmät. Osa 1. Yleiset menetelmät (2010) Kumottu 29.8.2018
 8. SFS-käsikirja 94-2 Mikrobiologiset vesitutkimusmenetelmät. Osa 2. Yleisimmät menetelmät indikaattoribakteerien tutkimiseen vesinäytteistä  (2012)
 9. SFS-käsikirja 190-1 Maaperäntutkimusmenetelmät. Osa 1: Ohjeistot  (2007)      Kumottu 15.6.2016
 10. SFS-käsikirja 190-2 Maaperäntutkimusmenetelmät. Osa 2: Näytteenotto (2012) Kumottu 24.4.2017
 11. SFS-käsikirja 190-3 Maaperäntutkimusmenetelmät. Osa 3: Kemialliset määritysmenetelmät   (2014)
 12. SFS-käsikirja 190-4 Maaperäntutkimusmenetelmät. Osa 4: Biologiset määritysmenetelmät (2013)

Suomen standardisoimisliitto SFS myy standardeja, standardiehdotuksia ja SFS-käsikirjoja

Valmiita standardeja ja teknisiä raportteja ja - spesifikaatteja sekä standardiehdotuksia (SFS, EN ja ISO) myy Suomen Standardisoimisliitto SFS. ISOssa, CENissä ja SFS:ssä on tähän mennessä standardisoitu lähes 600 ympäristöalan menetelmää, raporttia tai ohjetta.

Kansalliset standardisoinnin seurantaryhmät

Suomen ympäristökeskus SYKE on asettanut vuosiksi 2015 - 2019 kansalliset standardisoinnin seurantaryhmät. Niiden tehtävänä on seurata ja vaikuttaa kansallisesti kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien laadintaan vastaavien teknisten komiteoiden piirissä.

 1. Vesikemian ja vesinäytteenoton seurantaryhmä
  Vesikemian ja vesinäytteenoton standardisoinnin seurantaryhmä 2015-2019
 2. Vesibiologian seurantaryhmä
  Vesibiologian standardisoinnin seurantaryhmä 2015-2019
 3. Vesimikrobiologian seurantaryhmä (vastuutahona toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  Vesimikrobiologian standardisoinnin seurantaryhmä 2015-2019
 4. Maaperän ja lietteiden karakterisoinnin seurantaryhmä
  Maaperä- ja lietemenetelmien standardisoinnin seurantaryhmä 2015-2019
  Malistan täydentäminen 30.12.2015
 • Hydrometria (ei seurantaryhmää; SYKEn asiantuntija seuraa CEN/TC 318 -teknisen komitean työtä)
 • Lietteen hyötykäyttö (ei seurantaryhmää; SYKEn asiantuntija seuraa ISO/TC 275 -teknisen komitean työtä)
 • Kansallisten seurantaryhmien toimintasääntö

Osallistuminen seurantaryhmiin

Osallistuminen ympäristöalan menetelmästandardien laadintaan kansallisissa seurantaryhmissä on avointa ja maksutonta kaikille kiinnostuneille alan asiantuntijoille.

Arkisto

Lisätietoja

Toimialayhdyshenkilö, suunnittelija Anja Holmsten (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)
tai puh: 0295 251 182.

 
 
 

FB

 

Julkaistu 17.10.2016 klo 17.00, päivitetty 19.8.2019 klo 13.28
Kohderyhmä: