Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pätevyystodistuksen ylläpito

heurekan mittaus

Kaikki pätevyydet myönnetään kahdeksaksi vuodeksi. Kauden puolessa välissä ilmoitetaan Certi-ryhmälle, että toimenkuva edelleen on sama ja että on noudattanut sertifikaattihakemuksen yhteydessä hyväksyttyjä velvoitteita. Tämä tapahtuu selvityslomakkeen avulla. Näytteenottaja on sitoutunut noudattamaan sertifioinnin sääntöjä ja itse vastuussa selvityksen toimittamisesta ajoissa.

Selvityslomake

Selvityslomake on tärkeä työkalu sertifiointiryhmän arvioidessa näytteenottajan työtä. Sertifioitu näytteenottaja lähettää sertifiointiryhmälle selvityslomakkeen, joka tulee olla sertifiointiryhmällä viimeistään sinä päivänä, kun sertifikaatin antamisesta on kulunut 4 vuotta. Jos selvitys myöhästyy yli 6 kk, sertifikaatti perutaan.

Jokaiseen selvityslomakkeen kysymykseen tulee vastata, jotta lomake otetaan käsittelyyn. Lomake tulee täyttää huolellisesti niin, että sertifiointiryhmä pystyy sen avulla saamaan käsityksen henkilön ylläpitokoulutuksesta, näytteenottotoiminnasta, saaduista palautteista ja tehdyistä toimenpiteistä mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. Näytteenottajan esimies varmentaa nimikirjoituksellaan näytteenottajan antamat selvityslomakkeen tiedot oikeiksi.

Muista selvityslomaketta täyttäessäsi, että ylläpitokoulutusta (ks. alla) tulee olla 6 tuntia eli yksi koulutuspäivä vuodessa.Ylläpitokoulutuksen tulee jakautua tasaisesti 8 vuoden kaudelle (4+4 päivää). Läsnäolo on osoitettava jollakin seuraavista tavoista

  1. kurssin osallistumistodistuksella (muista pyytää, ei tule aina automaattisesti)
  2. virallisella työnantajan koulutusrekisteriotteella (työnantajan edustajan allekirjoitus)
  3. kurssin osallistujalistalla, joka on varmennettu järjestäjän allekirjoituksella.

Tarvittaessa lomakkeiden täyttämisessä auttavat sertifiointiryhmän sihteeri Ritva Väisänen tai sertifiointiryhmän päällikkö Katarina Björklöf (sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi).

Sertifiointiryhmä voi tarvittaessa olla yhteydessä hakijaan tai työnantajaan täydentääkseen selvityslomakkeessa annettuja tietoja. Sertifiointiryhmä voi myös valvoa näytteenottajan toimintaa kentällä. Valvonta on osa auditoitavaa toimintaa. Valvonnan auditoinnin yhteydessä arvioidaan tehtyjen valvontatoimien toimivuus ja tehokkuus sekä mahdollisesti havaittujen puutteiden ja kehittämistarpeiden käsittely.

Ylläpitokoulutus

Todistuksen voimassaoloaikana tulee hankkia ylläpitokoulutusta noin yksi päivä vuodessa (6 tuntia/päivä) eli yhteensä vähintään 48 tuntia 8 vuoden ajan. Ylläpitokoulutusta vaaditaan jokaiselta erikoistumisalalta, mahdollisimman tasapuolisesti kaikilta erikoistumisalueilta. Kokonaisvaatimus 8-vuotiskauden aikana on kuitenkin aina 1 päivä per vuosi, eli 48 tuntia riippumatta erikoistumisalojen määrästä.

Ylläpitokoulutukseen tulee kuulua opetusta sekä yleisesti näytteenottoon liittyvistä asioista että pätevyystodistukseen merkityn erikoispätevyyden alalta.Ylläpitokoulutuksen tulee sisältää monipuolisesti ympäristönäytteenottoa koskevia asioita, kuten näytteiden edustavuutta, näytteenottotekniikkaa ja -laitteita, dokumentointia,  laadunvalvontaa jne. Ylläpitokoulutukseen soveltuvia yleisiä kursseja ovat myös ensiapukoulutus,vesityökortti, työturvallisuuskoulutus, liukkaan kelin ajokurssi ym. Lisäksi eri organisaatioiden sisäiset koulutustilaisuudet sopivat usein hyvin ylläpitokoulutukseksi. Erillistä ennakoivaa hyväksyntää ylläpitokoulutukselle ei tarvitse hakea, mutta kurssia valitessasi voit halutessasi olla yhteydessä sertifiointiryhmään.

Sertifioidun henkilön ylläpitokoulutuksen laadun ja riittävyyden arvioi sertifiointiryhmä täytetyn selvityslomakkeen pohjalta.

Pitkäaikaiset poissaolot

Jos poissaolo on alle vuoden, ei toimenpiteitä. Jos poissaolosta (äitiysloma, virkavapaus, työttömyys, sairausloma) tulee yli vuoden mittainen, henkilö ilmoittaa poissaolostaan Certi-ryhmälle. Tämä kirjataan rekisteriin ja henkilö poistetaan verkkosivulta tilapäisesti. Henkilö ei saa sähköposteja eikä ole velvollinen Certiin tämän kauden aikana.

Kun henkilö palaa töihin, hän ilmoittaa siitä Certi-ryhmälle. Certi-ryhmä ohjeistaa, mihin toimenpiteisiin sertifioidun tulee ryhtyä. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

1. Mikäli sertifikaatti on voimassa, kun henkilö palaa töihin ja vaatimus puolet sertifiointiajasta näytteenottotehtävissä toteutuu, edellytetään, että ylläpitokoulutusta suoritetaan 1 pv jokaista sertifiointivuotta kohti (siis ylläpitokoulutusta vaaditaan koko jaksolta, vaikka on ollut osan aikaa poissa työstä). Puoliväliselvitys toimitetaan heti kun ylläpitokoulutus on ajan tasalla. Jatkohakemus edellyttää jatkotenttiä niin kuin aina. Perehdytysjakso voidaan kuvauksen perusteella hyväksyä ylläpitokoulutuksena.

2. Mikäli sertifikaatti on vanhentunut vuoden sisällä toimitaan kuten kohdassa 1.

3. Mikäli vaatimus siitä, että puolet sertifiointiajasta näytteenottotehtävissä ei toteudu (käytännössä on ollut yli 4 vuotta poissa töistä, kun sertifiointijakso on 8 v tai 2,5 vuotta poissa töistä, kun jakso on 5v) henkilöltä edellytetään taitovaatimukset uuden sertifikaatin mukaisesti (1 v päätoimista/ 2 v säännöllistä ympäristönäytteenotto- tai ympäristömittaus- ja havainnointityötä viiden vuoden sisällä) sekä oman erikoistumisalansa tentin läpipääsyä (jos useampi pätevyysala, suoritetaan kaikki tentit).

4. Edellisistä esimerkeistä poikkeavat tapaukset tuodaan Certi-ryhmään ratkaistavaksi.

Todistuksen peruminen

Sertifiointiryhmä voi perua pätevyystodistuksen tai pidättää sen määräajaksi ennen sen voimassaolon loppumista, mikäli hakijan toiminnasta ympäristönäytteenotto- tai ympäristömittaus- ja -havainnointitehtävissä on kirjallisesti  valitettu sertifiointiryhmälle eikä valituksen syiden poistamiseksi ole ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin. Peruminen tai pidättäminen on mahdollista myös siinä tapauksessa, että näytteenottajan toimintaa valvottaessa on ilmennyt sellaisia laiminlyöntejä tai puutteita, jotka vaarantavat näytteisiin tai havaintoihin perustuvan tiedon luotettavuuden. Tällainen laiminlyönti on esim. että puoliväliselvitystä ei toimiteta ajoissa. 

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.32, päivitetty 24.9.2019 klo 8.10
Kohderyhmä: