Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maakunnat - esimerkkejä yhteistyöstä

Konenäöstä tehoa vieraslajien torjuntaan

Drone 260
© Jari Silander

Haitallisia vieraskasvilajeja tunnistetaan ja kartoitetaan konenäön avulla SYKE n ja yhteistyökumppanien kehittämällä menetelmällä. Monet vieraskasvilajit tukahduttavat alleen vakiintuneita lajeja ja vähentävät luonnon monimuotoisuutta. Konenäön avulla säästetään tuhansia euroja, kun vieraslajin esiintymät löydetään ajoissa torjuttavaksi. Koneoppimista ja tekoälyyn pohjautuvia päätöksenteon tukimenetelmiä voidaan hyödyntää myös viheralueiden hoidossa, luontoselvityksissä, kaavoituksen vaikutusten arvioinnissa sekä ympäristölupamenettelyissä.

Yhteistyössä

Vionice Oy, ELY-keskus (ympäristö ja liikenne), Liikennevirasto, Luontoturva Ky. ja muita yrityksiä

Kiinnostuitko, lue lisää:

Kaupunkiseudut kasvavat kestävästi

Asuinalue
Havainnekuva Asemanrannan alueesta
Hämeenlinnassa. © Serum Arkkitehdit Oy

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheydestä huolehtiminen on tärkeää, sillä tiivis kaupunkiseutu vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin. SYKE laati 14 suomalaiselle kaupunkiseudulle vuoteen 2030 ulottuvan tulevaisuusanalyysin ja päätöspolun yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Päätöspolku auttaa suunnittelemaan eheämpää, ekologisempaa ja taloudellisesti tehokkaampaa yhdyskuntarakennetta. Kaupunkipientalot sekä toimivat jalankulku- ja pyöräreitit ovat osa kestävää asumista. Täydennysrakentamisen myötä syntyvät uudet kiinnostavat alueet houkuttelevat myös investointeja ja edistävät taloutta.

Yhteistyössä

Tampereen, Turun, Lahden, Porin, Kotka­–Haminan, Kouvolan, Rovaniemen, Kokkola–Pietarsaaren, Hämeenlinnan, Hyvinkään, Riihimäen, Järvenpään, Salon ja Joensuun kaupunkiseudut. Liikennevirasto, ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Hypo-konserni.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Uusi työkalu rannikkovesien hoitotoimien suunnitteluun

Jokisuisto
© Riku Lumiaro

Rannikkovesien ravinnekuormituksen vähentämistarve pystytään nyt arvioimaan aiempaa tarkemmin SYKEssä kehitetyn uuden mallityökalun avulla. Coastal Load Response (CLR) –työkalulla  voidaan mallintaa erityisesti rannikkovesiä, joihin vaikuttaa jokivesien tuoma kuormitus. Työkalu hyödyntää tehokkaasti sekä rannikkovesien seuranta-aineistoa että muiden mallien tuottamaa tietoa vesialueiden kuormituksesta ja veden vaihtumisesta. Mallia käytetään rannikkovesien tilaluokituksen luotettavuuden arviointiin ja tarvittavien vesienhoitotoimien mitoittamiseen. 

Kiinnostuitko, lue lisää:

Kunnat ja maakunnat varautuvat asumistoiveiden muutokseen 

Asuinalue
© Anna Srandell

Kunnat ovat kehittäneet SYKEn asukasbarometrin avulla omaa asumisen ja asuinympäristön seurantaansa. Asumistoiveiden urbanisoituminen eli keskustamaisen kerrostaloasumisen suosion kasvu ja omakotitalotoiveiden väheneminen on ollut pitkään kehittyvä trendi. SYKEn asukasbarometri on seurannut kehitystä jo vuodesta 1998 lähtien. Barometri on herättänyt median kiinnostuksen ja synnyttänyt lisätutkimusta aiheesta.

Yhteistyössä:

Ympäristöministeriö

Kiinnostuitko, lue lisää:

 

Kymenlaaksossa kaavoitettiin onnistuneesti merelliset tavoitteet

Meriympäristö
© Visa Hietalahti

Kymenlaakson maakuntakaava (2014) laadittiin ensi kertaa meriluonto huomioiden. Meriliikenteen, suojelun ja matkailun tavoitteet sovitettiin merialueen kaavassa yhteen. Kaavoituksessa hyödynnettiin SYKEn koordinoiman VELMU-ohjelman tuottamaa tietoa vedenalaisesta luonnosta: lajeista, elinympäristöistä ja geologiasta. VELMUn mittava kartoitustyö tukee merenalaisen suojelualueverkoston suunnittelua ja ekosysteemipalvelujen turvaamista Suomen rannikkoalueilla. Myös Tansania hyödyntää SYKEn osaamista kehittäessään Sansibarin alueella merialuesuunnittelua.

Yhteistyössä

Kymenlaakson maakunta, VELMU-ohjelman yhteistyökumppanit

Kiinnostuitko, lue lisää:

Julkaistu 19.10.2017 klo 12.33, päivitetty 7.3.2019 klo 14.42

Kohderyhmä: