Suomen ympäristökeskuksen SYKE tietosuojailmoitus rekisteröidylle koskien Elinympäristön tietopalvelu Liiterin ja Yleiskaavapalvelun asiakas- ja tiedotusrekistereitä

Yleistä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa SYKE.

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Kari Oinonen, ryhmäpäällikkö
etunimi.sukunimi@syke.fi

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta
alu_tuki@syke.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojaSYKE@syke.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ovat:

 • tietojärjestelmien käyttäjätunnusten hallinta
 • aineiston hankinta ja ylläpito
 • laskutus
 • tiedotus
 • koulutustilaisuuksien organisointi
 • markkinointi
 • alueiden käytön seuranta
 • kaavatietojen tallennusjärjestelmien käyttäjätunnusten hallinta, listat yhteyshenkilöistä ja tallentajista
 • tieteellinen tutkimus
 • viranomaisselvitykset

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

 • Laki Suomen ympäristökeskuksesta (1069/2009)
 • Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta (1828/2009)
 • Maankäyttö ja rakennusasetus (10.9.1999/895)
 • Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (85/2018)
 • Arkistolaki (831/1994) ja kansallisarkiston sen nojalla antamat määräykset
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuuslaki (621/1999)

Kerättävät henkilötiedot

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Organisaatio
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Henkilötietojen vastaanottajat

Suomen ympäristökeskuksessa järjestelmän vastuu- ja ylläpitohenkilöt (pääkäyttäjät).

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisajat

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tarve vaatii. Tiedot poistetaan kun niitä ei enää tarvita (esimerkiksi poistetaan asiakasrekisteristä). Asiakirjoihin sisältyvät henkilötiedot säilytetään arkistolain ja sen perusteella annettujen määräysten mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan tai ei tai onko niitä käsitelty.

Rekisteröidyllä on myös oikeus:

 • pyytää itseään koskevat henkilötiedot
 • pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot
 • pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • peruuttaa suostumus milloin tahansa
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Julkaistu 25.2.2021 klo 10.53, päivitetty 25.2.2021 klo 10.53

Aihealue:
Kohderyhmä: