Tietosuojailmoitus DECARBON HOME- osahankkeen 4.3 kuuluvan energia-avustusten tutkimusaineistoon liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Sampo Vesanen, suunnittelija
sampo.vesanen@syke.fi
tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tieteellinen tutkimus) ja SYKElle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat:

  • Avustuksen hakijan nimi
  • Hakijan taloyhtiö ja yhtiön ytunnus (jos hakija on yhteisö)
  • Asiamiehen nimi, asiamiehen yhteisö ja osoite (relevantti yhteisöille)
  • Hakijan katuosoite, postinumero ja paikkakunta
  • Hakijan sähköpostiosoite
  • Avustuksen kohteen rakennustunnus, rakennustyyppi ja rakennusvuosi

Lisäksi vapaaehtoisella kyselytutkimuksella kerättäviä henkilötietoja ovat tutkimukseen osallistuvien taustatiedot, kuten sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli, taloyhtiön nimi ja/tai osoite, taloyhtiön hakijan tai asiamiehen nimi, asunnon lämmitettävä pinta-ala ja myyntiarvo, koulutustaso, ammattiasema, ammattiala, kotitalouden koko, ja kotitalouden kuukausittaiset yhteenlasketut tulot.

Käytämme henkilötietoja DECARBON HOME-hankkeen tutkimustehtäviin. Aineisto tallennetaan ja sitä analysoidaan sähköisesti. Aineistoa käsitellään siten, ettei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan vastauksista.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja vastaanotetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta sekä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta ja kyselystä, joka lähetetään vastaajille saatujen henkilötietojen perusteella.

Henkilötietojen vastaanottajat

DECARBON HOME-hankkeessa toteutettavan kyselyn parissa työskentelevät henkilöt SYKEssä.

Lisäksi SYKE voi luovuttaa kyselyvastaukset henkilötietoineen DECARBON HOME-hankkeessa kyselyn parissa työskenteleville tutkijoille, jotka ovat SYKEn tutkimuspartnereita (Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus (LUKE), Vaasan yliopisto ja Tallinnan teknillinen yliopisto (TALTECH)) DECARBON HOME-hankkeessa. Tutkimuspartnerit ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

SYKEn ulkopuoliset ICT-palvelujen tarjoajat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset sopimukset. Lisäksi käsittelijät noudattavat SYKEn niille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan 5 vuoden kuluttua.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä DECARBON HOME-hankkeen tutkimustoiminnassa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä yhteyshenkilöllemme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

.

Julkaistu 16.11.2021 klo 10.40, päivitetty 16.11.2021 klo 10.40

Aihealue:
Kohderyhmä: