Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tietosuojailmoitus ECORIVER-hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:
Erikoistutkija Enni Ruokamo, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tieteellinen tutkimus) ja SYKElle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat tutkimukseen osallistuvien taustatiedot, kuten sukupuoli, syntymävuosi, asuinpaikka, asuinpaikan postinumero, koulutustaso, ammattiasema, kotitalouden koko, kotitalouden kuukausittaiset yhteenlasketut tulot ja asumismuoto. Nämä tiedot kerätään kyselylomakkeella tutkimukseen osallistuvilta itseltään. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Käytämme henkilötietoja ECORIVER-hankkeen tutkimustehtäviin. Kysely toteutetaan selainpohjaisella Webropol-ohjelmalla ja osittain postikyselynä. Aineisto tallennetaan ja sitä analysoidaan sähköisesti. Aineistoa käsitellään siten, ettei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan vastauksista.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Kyselyssä kerätään arvontaan osallistuvilta nimitieto, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joita käytetään vain arvonnan suorittamisessa ja arvonnassa voittaneiden tavoittamisessa. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot saadaan kyselystä, joka lähetetään vastaajille Digi- ja väestörekisterikeskuksesta satunnaisotannalla saatujen osoite- ja henkilötietojen perusteella.

Henkilötietojen vastaanottajat

ECORIVER-hankkeessa toteutettavan kyselyn parissa työskentelevät henkilöt SYKEssä.

Lisäksi SYKE voi luovuttaa kyselyvastaukset henkilötietoineen ECORIVER-hankkeessa kyselyn parissa työskenteleville tutkijoille, jotka ovat SYKEn tutkimuspartnereita (Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto) ECORIVER-hankkeessa. Tutkimuspartnerit ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

SYKEn ulkopuoliset ICT-palvelujen tarjoajat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset sopimukset. Lisäksi käsittelijät noudattavat SYKEn niille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Tutkimuksen päättymisen jälkeen Digi- ja väestötietovirastolta saadut osoite- ja henkilötiedot sekä arvonnassa kerätyt henkilötiedot hävitetään.

Kyselyn avulla kerättyjä henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset sekä toteuttaa mahdolliset aineistolla tehtävät tieteelliset tutkimukset. Arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä ECORIVER-hankkeen tutkimustoiminnassa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 14.5.2021 klo 10.38, päivitetty 14.5.2021 klo 10.35

Aihealue:
Kohderyhmä: