Tietosuojailmoitus HULEHENRI-hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://securemail.ymparisto.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Tero Niemi, hydrologi
etunimi.sukunimi@syke.fi

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella hankkeessa tehtävää kehitystyötä varten (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat henkilöiden nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite.

Käytämme henkilötietoja HULEHENRI-hankkeessa kehitettävien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Henkilötietojen avulla voimme olla myöhemmin hankkeen aikana yhteydessä rekisteröityyn pyytääksemme lisätietoja kyselyn vastauksiin tai kehitettäviin tuotteisiin ja palveluihin liittyen.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Rekisteröidyn tiedot on kerätty henkilöltä itseltään kyselytutkimuksella.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEssä hankkeen toimintaan osallistuvien lisäksi SYKE saattaa luovuttaa henkilötietoja edelleen muille hankkeeseen osallistuville osapuolille niiden erikseen nimettäville hankkeen työntekijöille.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä HULEHENRI-hankkeen yhteydessä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilölle tai SYKEn tietosuojavastaavalle.

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  • Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.
  • Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.
  • Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus.
  • Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.
  • Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
  • Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Julkaistu 7.6.2022 klo 13.00, päivitetty 7.6.2022 klo 13.00

Aihealue:
Kohderyhmä: