Tietosuojailmoitus Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyöhön liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa SYKE.

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Maija Faehnle
etunimi.sukunimi@syke.fi

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kestävä kaupunki -työssä käsiteltävät tiedot kerätään työhön osallistuvilta itseltään. Kerättäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi palautekyselyissä strukturoidusti koottavat tiedot kuten nimi, kunta, sähköposti.

Käytämme tietoja Kestävä kaupunki -haastekimpputyön toteutukseen raportointi mukaan lukien. Jatkossa voimme käyttää tietoja myös kuntia palvelevaan tieteelliseen tutkimukseen siten, että julkaistavista tuotoksista kuten artikkeleista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Aineisto tallennetaan ja sitä analysoidaan sähköisesti. Tutkimuskäytössä osallistujien tunnistetiedot anonymisoidaan niin, ettei niitä voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Ennen yllä mainitun tutkimuskäytön aloittamista informoimme sinua tarkemmin tutkimuksen sisällöstä.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot saadaan työhön osallistuvilta henkilöiltä itseltään. Heiltä pyydetään suostumus tietojen käyttöön.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEssä Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyöhön osallistuvien lisäksi SYKEn ICT-palveluiden nimetyt henkilöt sekä Kestävä kaupunki -ohjelmaa koordinoivan ympäristöministeriön edustajat. Osallisuussparrauksen palautekyselyssä myös sparraukseen osallistuneet sparraajat. Yhteisöllisyysparantola-tilaisuuden ilmoittautumisissa myös tilaisuudesta yhdessä SYKEn kanssa vastaava Helsingin yliopiston edustaja.

SYKEn ulkopuoliset ICT-palvelujen tarjoajat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset sopimukset. Lisäksi käsittelijät noudattavat SYKEn niille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset sekä toteuttaa mahdolliset aineistolla tehtävät tieteelliset tutkimukset. Arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyöhön liittyvän käytön yhteydessä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilölle tai SYKEn tietosuojavastaavalle.

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.

Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Julkaistu 13.5.2020 klo 12.42, päivitetty 23.9.2022 klo 13.07

Aihealue:
Kohderyhmä: