Tietosuojailmoitus No Net Loss City ja BOOST -hankkeisiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:
Suvi Huttunen, johtava tutkija,
etunimi.sukunimi@syke.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tieteellinen tutkimus) ja SYKElle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat osallistujan nimi ja sähköpostiosoite sekä haastatteluissa ja työpajoissa tallennettava ääni.

Käytämme henkilötietoja No Net Loss City ja BOOST -hankkeissa tehtävässä tutkimuksessa. Osallistujien nimeä ja sähköpostia käytämme yhteydenpidossa hankkeeseen liittyvissä asioissa (kutsu työpajaan tai haastatteluun ja tiedottaminen hankkeen tuloksista). Haastatteluiden ja työpajojen äänitallenteiden litteroinnin yhteydessä aineistosta poistetaan suorat tunnisteet (esimerkiksi henkilöiden nimet) sekä sellaiset epäsuorat tunnisteet, jotka eivät liity läheisesti tutkittavaan aiheeseen. Litteroituja äänitallenteita ei tämän jälkeen enää yhdistetä osallistujien nimiin tai yhteystietoon.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Haastatteluihin tai työpajoihin osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet on saatu julkisista kaavavalmisteluun kytkeytyvistä asiakirjoista tai julkisilta nettisivuilta tai haastateltavilta itseltään. Haastatteluissa ja työpajoissa kerättävät tiedot (äänitallenne) saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat

No Net Loss City ja BOOST -hankkeiden tutkijoiden lisäksi hankkeissa mukana olevat Akordi Oy:n asiantuntijat vastaanottavat henkilötietoja. Lisäksi Spoken Oy:n äänitallenteet litteroivalla henkilöstöllä on pääsy haastatteluiden ja työpajojen äänitallenteisiin. Palvelun tarjoaja on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Tiedot poistetaan molempien hakkeiden päättymisen jälkeen viimeistään vuonna 2027. Hankkeiden päättymisen jälkeen litteroidut haastattelut ja työpajakeskustelut anonymisoidaan, mikäli se on mahdollista. Tämän jälkeen ne eivät enää sisällä henkilötietoja ja niitä voidaan hyödyntää tutkimustarkoituksiin hankkeiden päättymisen jälkeenkin.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä No Net Loss City ja BOOST -hankkeen toiminnassa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä yhteyshenkilöllemme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 1.2.2022 klo 8.12, päivitetty 1.2.2022 klo 8.12

Aihealue:
Kohderyhmä: