Tietosuojailmoitus PLASTin-hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Milja Räisänen, etunimi.sukunimi@syke.fi
Enni Ruokamo, etunimi.sukunimi@syke.fi

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tieteellinen tutkimus) (tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 mom. kohta 3).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat tutkimukseen osallistuvien taustatiedot, kuten sukupuoli, syntymävuosi, asuinpaikka, asuinpaikan postinumero, koulutustaso, ammattiasema, kotitalouden koko, kotitalouden kuukausittaiset yhteenlasketut tulot ja asumismuoto. Nämä tiedot kerätään kyselylomakkeella tutkimukseen osallistuvilta itseltään. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Käytämme henkilötietoja PLASTin-hankkeen tutkimustehtäviin. Kysely toteutetaan selainpohjaisella Webropol-ohjelmalla. Aineisto tallennetaan ja sitä analysoidaan sähköisesti. Aineistoa käsitellään siten, ettei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan vastauksista.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot saadaan kyselystä, joka lähetetään vastaajille Digi- ja väestörekisterikeskuksesta satunnaisotannalla saatujen osoitetietojen perusteella.

Henkilötietojen vastaanottajat

PLASTin-hankkeessa toteutettavan kuluttajakyselyn parissa työskentelevät henkilöt SYKEssä.

SYKEn ulkopuoliset ICT-palvelujen tarjoajat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset sopimukset. Lisäksi käsittelijät noudattavat SYKEn niille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Tutkimuksen päättymisen jälkeen Digi- ja väestötietovirastolta saadut osoitetiedot hävitetään. Kyselyn avulla kerättyjä henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset sekä toteuttaa mahdolliset aineistolla tehtävät tieteelliset tutkimukset. Arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä PLASTin-hankkeen tutkimustoiminnassa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 16.4.2021 klo 12.52, päivitetty 23.9.2022 klo 13.08

Aihealue:
Kohderyhmä: