Tietosuojailmoitus Pohjois-Pohjanmaan metsiä koskevaan kyselyyn (GIS-SUS -hanke) liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi
Puh. 0295 252 001
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt: tutkija Mari Annala, mari.annala@syke.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tieteellinen tutkimus) antamasi suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat tutkimukseen osallistuvien taustatiedot, kuten sukupuoli, syntymävuosi ja koulutustaso. Nämä tiedot kerätään kyselylomakkeella tutkimukseen osallistuvilta itseltään. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Käytämme näitä tietoja vain kyselytulosten analysoinnissa ja aineiston edustavuuden määrittämisessä. Vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisina, eikä mitään annettuja tietoja luovuteta muuhun käyttöön. Julkaistavat tulokset ovat anonyymejä, eikä niistä voi päätellä yksittäisen vastaajan antamia tietoja.

Kyselyssä kerätään vapaaehtoisesti arvontaan osallistuvilta nimitieto, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joita käytetään vain arvonnan suorittamisessa ja arvonnassa voittaneiden tavoittamisessa. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Henkilötietojen lähteet

Kyselyn postitusta varten olemme hankkineet nimi ja sähköpostiosoitetietoja Suomen Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmä, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti). Saatuja nimi- ja osoitetietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin tämän kyselytutkimuksen suorittamiseen.

Käytämme tässä kyselyssä kerättäviä henkilötietoja (mm. sukupuoli, syntymävuosi) vain kyselytulosten analysoinnissa ja aineiston edustavuuden määrittämisessä. Vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisina, eikä mitään annettuja tietoja luovuteta muuhun käyttöön. Julkaistavat tulokset ovat anonyymejä, eikä niistä voi päätellä yksittäisen vastaajan antamia tietoja.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKE ei luovuta Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä saatuja nimi- ja sähköpostiosoitetietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Saatuja nimi- ja sähköpostitietoja vastaanottavat ja käsittelevät ainoastaan GIS-SUS -hankkeessa toteutettavan kyselyn parissa työskentelevät henkilöt SYKEssä.

SYKE voi luovuttaa vastaajien itsensä kyselyssä antamia henkilötietoja GIS-SUS -hankkeessa kyselyn parissa työskenteleville tutkijoille, jotka ovat SYKEn tutkimuspartnereita hankkeessa (Suomen Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto) kyselyn analysointia ja aineiston edustavuuden määrittämistä varten. Tutkimuspartnerit ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti Suomen metsäkeskukselta saadut tiedot poistetaan viimeistään yhden vuoden päästä siitä, kun kysely on toteutettu. Kyselylomakkeella kerättyä tutkimustietoa säilytetään tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttäen SYKEssä tutkimustarkoituksia varten tutkimuksen keston ajan.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä GIS-SUS -hankkeen kyselyyn liittyvässä tutkimustoiminnassa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme.

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.

Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 7.3.2022 klo 9.40, päivitetty 23.9.2022 klo 13.12

Aihealue:
Kohderyhmä: