Tietosuojailmoitus SOLARIS-hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Johan Munck af Rosenschöld, erikoistutkija
etunimi.sukunimi@syke.fi

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tieteellinen tutkimus) (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta, tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 mom. kohta 3).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Tutkimuksessa käsiteltävät tiedot kerätään tutkimukseen osallistuvilta itseltään. Kerättäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi tutkimukseen osallistuvien taustatiedot, jotka kerätään strukturoidusti. Tämän ohella kerätään tutkittavien ääntä sisältäviä nauhoituksia.

Käytämme tietoja tieteelliseen tutkimukseen. Aineisto tallennetaan ja sitä analysoidaan sähköisesti. Tutkimukseen osallistuvien tunnistetiedot anonymisoidaan niin, ettei niitä voida yhdistää tiettyyn henkilöön.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot saadaan tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä itseltään. Kaikilta tutkimukseen osallistuvilta pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumiseen.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEn SOLARIS-hankkeen toimintaan osallistuvien lisäksi SYKEn ICT-palveluiden nimetyt henkilöt.

SYKEn ulkopuoliset ICT-palvelujen tarjoajat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset sopimukset. Lisäksi käsittelijät noudattavat SYKEn niille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset sekä toteuttaa mahdolliset aineistolla tehtävät tieteelliset tutkimukset. Arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä SOLARIS-hankkeen tutkimustoiminnassa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 22.2.2022 klo 9.43, päivitetty 23.9.2022 klo 14.38

Aihealue:
Kohderyhmä: