Tietosuojailmoitus Saimaan tulva- ja kuivuusriskien hallintahankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa SYKE.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Kehitysinsinööri Virpi Lehtoranta
etunimi.sukunimi@syke.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tieteellinen tutkimus) (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kyselyllä kerättäviä henkilötietoja ovat tutkimukseen osallistuvien taustatiedot, kuten syntymävuosi ja kotitalouden koko. Nämä tiedot kerätään kyselylomakkeella tutkimukseen osallistuvilta itseltään. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä väestörekisteristä poimitaan satunnaisotos kyselyn lähettämistä ja toteuttamista varten. Otoksesta saadaan seuraavat tiedot: nimi, osoite, kotikunta, maakunta, syntymävuosi, sukupuoli ja asuinrakennuksen rakennustunnus.

Käytämme henkilötietoja Saimaan tulva- ja kuivuusriskien hallinta -hankkeen tutkimustehtäviin. Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama. Kyselytulosten avulla selvitetään vaikutuksia erilaisissa vesitilanteissa, ja ne otetaan huomioon Saimaan tulva- ja kuivuusriskien tarkastelussa sekä viestinnässä.

Hankkeessa toteutettava kysely toteutetaan internetkyselynä selainpohjaisella Webropol-ohjelmalla. Aineisto tallennetaan ja sitä analysoidaan sähköisesti tilastollisin menetelmin. Aineistoa käsitellään siten, ettei yksittäisen henkilön vastauksia voi erottaa tuloksista.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Kyselyllä kerättävien tietojen perusteella kyselyaineisto yhdistetään muihin aineistoihin, joita ovat Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteri ja Suomen ympäristökeskuksen paikkatietopohjaiset aineistot vedenkorkeushavaintoihin ja vesistöjen ekologiseen tilaan liittyen.

Kyselyssä kerätään arvontaan osallistuvilta nimitieto, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joita käytetään vain arvonnan suorittamisessa ja arvonnassa voittaneiden tavoittamisessa. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot saadaan kyselystä (vastaajan itsensä ilmoittamat tiedot) sekä Digi- ja väestörekisterikeskuksen toteuttamasta väestörekisterin satunnaisotoksesta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Saimaan tulva- ja kuivuusriskien hallintahankkeessa toimivat tutkijat Suomen ympäristökeskuksessa. Kyselyn toteutuksesta ja postituksista vastaa JP Postitus Oy.

Rekisterinpitäjän ulkopuoliset ICT- ja tutkimuspalvelujen tarjoajat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset sopimukset. Lisäksi käsittelijät noudattavat yhteisrekisterinpitäjän niille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Tutkimuksen päättymisen jälkeen Digi- ja väestötietovirastolta saadut osoite- ja henkilötiedot hävitetään.

Kyselyn avulla kerättyjä henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset sekä toteuttaa mahdolliset aineistolla tehtävät tieteelliset tutkimukset. Arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti henkilötiedot poistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä Saimaan tulva- ja kuivuusriskien hallintahankkeen tutkimustoiminnassa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöihin.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 27.10.2022 klo 13.28, päivitetty 27.10.2022 klo 13.28

Aihealue:
Kohderyhmä: