Tietosuojailmoitus Suojelualueverkoston suunnittelu muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Risto Heikkinen, johtava tutkija / hankkeen vastuullinen johtaja
etunimi.sukunimi@syke.fi

Kaisu Aapala, vanhempi tutkija / hankkeen projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@syke.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta):

  • Henkilötietolaki (523/1999)
  • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
  • EU:n tietosuoja-asetus

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat

  • verkkokyselyissä vastaajan nimi, organisaatio ja yhteystiedot
  • haastattelujen ääni- ja videotallenteet sekä haastateltavan nimi ja yhteystiedot työtehtäviin liittyen
  • työpajakeskustelujen ääni- ja videotallenteet sekä osallistujien nimet, organisaatiot ja yhteystiedot.

Käytämme henkilötietoja Suojelualueverkoston suunnittelu muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeessa tehtävään tutkimukseen sekä hankkeeseen liittyvään yhteydenpitoon ja tuloksista viestimiseen.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kootaan yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat

Saatuja henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät ainoastaan SYKEssä SUMI-hankkeessa toteutettavien kyselyiden, haastatteluiden ja työpajojen parissa työskentelevät henkilöt.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset.

Haastatteluiden ja työpajojen ääni- ja videotallenteet kirjataan tekstitiedostoksi. Litteroinnin yhteydessä aineistosta poistetaan suorat tunnisteet (esimerkiksi henkilöiden nimet) sekä sellaiset epäsuorat tunnisteet, jotka eivät liity läheisesti tutkittavaan aiheeseen. Litteroituja tallenteita ei tämän jälkeen enää yhdistetä osallistujien nimiin tai yhteystietoihin. Ääni- ja videotiedostot tuhotaan hankkeen päättymisen jälkeen viimeistään vuonna 2023. Haastatteluissa ja työpajakeskusteluissa esille tulleet asiat pyritään raportoimaan niin, että henkilöt eivät ole tunnistettavissa, mutta heidän edustamansa organisaatio voidaan tunnistaa (erillisen suostumuksen mukaisesti).

Henkilötiedot poistetaan hankkeen päättymisen jälkeen viimeistään vuonna 2023. Hankkeen päätyttyä verkkokyselyn tulokset, litteroidut haastattelut ja työpajakeskustelut anonymisoidaan aina kun se on mahdollista. Tämän jälkeen ne eivät enää sisällä henkilötietoja ja niitä voidaan hyödyntää tutkimustarkoituksiin hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä Suojelualueverkoston suunnittelu muuttuvassa ilmastossa -hankkeen toiminnassa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit lähettää tarkentavia kysymyksiä yhteyshenkilöllemme.

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.

Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 9.8.2022 klo 13.17, päivitetty 9.8.2022 klo 13.16

Aihealue:
Kohderyhmä: