Tietosuojailmoitus Vesistömallijärjestelmän (WSFS-VEMALA) postituslistan jäsenten henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa SYKE.

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Ari Koistinen, vanhempi tutkija
etunimi.sukunimi@syke.fi

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi tutkimushankkeen toteuttamiseksi laaditun sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat käyttäjän nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.

Käytämme henkilötietoja Vesistömallijärjestelmää ja vesistöennusteita koskevaan tiedottamiseen.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään. Jos ne saadaan muualta (esimerkiksi samassa organisaatiossa työskenteleviltä), pyydetään henkilön suostumus ennen rekisteröintiä sähköpostilistalle.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEn Vesistömallijärjestelmän toimintaan osallistuvien lisäksi tietojärjestelmien palveluntarjoajan henkilöstöllä on myös pääsy henkilötietoihin. Palvelun tarjoaja on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity ei ole ilmoittanut haluavansa poistua postituslistalta. Hänen niin halutessaan tiedot poistetaan viivyttelemättä. Tiedot poistetaan myös, jos näyttää ilmeiseltä, että sähköpostiosoite ei enää ole toiminnassa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käytöstä Vesistömallijärjestelmän postituslistan yhteydessä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilölle tai SYKEn tietosuojavastaavalle.

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.

Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 5.3.2020 klo 9.09, päivitetty 23.9.2022 klo 14.52

Aihealue:
Kohderyhmä: