Tietosuojailmoitus biokaasutietojen keräämiseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa SYKE.

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Kimmo Silvo, kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@syke.fi

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Suomen ympäristökeskuksen oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan e (henkilötietojen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi) ja kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Biokaasutietoja koskeva tiedonkeruu toteutetaan Tilastokeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteiskeruuna. Tilastokeskus toteuttaa kyselyn kaikkien kolmen toimijan puolesta ja välittää biokaasutiedot tunnistetietoineen SYKElle ja Lukelle, jotka tarvitsevat tunnistetietoja aineiston yhdistämiseksi muihin energiankäytön ja päästölaskennan tietoihin.

SYKEn tietotarve liittyy jätesektorin kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan ja niiden kansainväliseen raportointiin, alueellisiin päästölaskentoihin sekä valtakunnallisen jätesuunnitelman ja muiden jäteasioiden seurantatietojen tuottamiseen ympäristöpolitiikan tueksi.

Tilastokeskus, SYKE ja Luke eivät luovuta eivätkä julkaise yksikkötason tietoja tilastoissaan tai tutkimuksissaan. Edellä mainittuihin tarkoituksiin kerättävät yksikkötason tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan salassa pidettäviä. Ko. lain (621/1999, 28 §) nojalla tietoja voidaan luovuttaa tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten ilman suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja.

Kokonaistilasto, lkm: yhteensä noin 130 biokaasun tuotantolaitosta, joissa mukana noin 20 maatilalaitosta, noin 30 yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistuslaitosta, noin 30 yhteismädätyslaitosta ja noin 50 kaatopaikkalaitosta. Maatilalaitoksissa on mukana yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja/tai maatilatalouden harjoittajia.

Valintaperiaatteet: kaikki biokaasun tuotantolaitokset

Tietotyypit: Biokaasun tuotantoa, käyttöä, toimituksia ja soihtupolttoa sekä biokaasun ominaisuuksia, raaka-aineita ja mädätysjäännöstä koskevat tiedot. Lisäksi tietoja biokaasulaitoksen tilasta (toimiva, lopetettu), toiminnan aloittamis- ja lopettamisvuodesta sekä laitostyypistä.

Tunnistetiedot: biokaasulaitostunnus, ympäristön suojelun valvontajärjestelmän (YLVA) kohdetunnus (osalla laitoksia), ei henkilötunnuksia

Arkaluontoiset tiedot: ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmät: yrityksen, yhteisön, liikelaitoksen ja/tai maatilan/maatilatalouden harjoittajan nimi, biokaasulaitoksen nimi, osoitetiedot ja sijaintikunta, yhteyshenkilön (vastaaja) nimi puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Aluehallintoviraston (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristöluvat, Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: suora tiedonkeruu

Tiedon saantitapa: sähköinen tiedonkeruu

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajia ovat muut biokaasurekisterin palveluntarjoajat Luonnonvarakeskus sekä Tilastokeskus. Palveluntarjoajien nimeämillä henkilöillä on pääsy henkilötietoihin. Palvelun tarjoajat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden tulee noudattaa SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

SYKE ei pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille, mutta voi antaa käyttöluvan yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

Henkilötietoja voidaan käsitellä EU- ja ETA-maissa sekä myös niissä EU:n ulkopuolisissa maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä biokaasutietojen keruussa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilöllemme tai SYKEn tietosuojavastaavalle.

Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Julkaistu 20.8.2019 klo 8.59, päivitetty 12.4.2022 klo 14.01

Aihealue:
Kohderyhmä: