Tietosuojailmoitus diaarin ylläpitoon liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Asiakirjahallinnon suunnittelija Mika Pekurinen
etunimi.sukunimi@syke.fi

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste / Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta): Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

henkilötietoja ovat SYKEn kanssa asioivien asiakkaiden yksilöintitiedot: nimen lisäksi tallennetaan mahdollinen organisaatiotieto ja asiointitavasta riippuen osoite tai sähköpostiosoite. Mikäli asiakas käyttää SYKEn sähköistä allekirjoituspalvelua tallennetaan lisäksi puhelinnumero ja maa.

Käytämme henkilötietoja diaarin asiakastietojen ylläpitoon. Diaari on rekisteri, johon merkitään viranomaisen käsittelemät asiat ja niihin liittyvien asiakirjojen käsittelyvaiheet.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kerätään asiakkailta itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEn henkilöstöllä ja palveluntarjoajalla on pääsy diaarin henkilötietoihin. Palveluntarjoaja on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Diaaria koskevien tietopyyntöjen yhteydessä SYKE voi tarvittaessa luovuttaa asian diaariotteen tietopyynnön esittäjälle.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet ja vaatinut niitä käyttämiltään palveluntarjoajilta.

Henkilötietojen säilytys

Diaariin sisältyvät henkilötiedot säilytetään pysyvästi, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Käyttämättömät allekirjoitustilit ja niihin liittyvät henkilötiedot poistuvat allekirjoituspalvelusta 180 vuorokauden kuluttua.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä diaarin ylläpidossa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilöllemme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot.

Sinulla on oikeus pyytää allekirjoituspalvelussa olevien henkilötietojesi poistamista milloin tahansa.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 1.11.2019 klo 15.29, päivitetty 12.4.2022 klo 14.08

Aihealue:
Kohderyhmä: