Tietosuojailmoitus tekniseen valvontaan liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Minna Öster, toimitilapäällikkö
minna.oster@syke.fi

tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta):

  • Henkilötietolaki (523/1999)
  • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
  • EU:n tietosuoja-asetus
  • Vahti-ohjeet

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Toimitilojen teknisellä valvonnalla tarkoitetaan

  • kulunvalvontaa
  • kameravalvontaa
  • lukitus- /avainhallintaa

Kerättäviä henkilötietoja ovat teknisen valvonnan järjestelmästä riippuen nimi- ja organisaatiotietoja, syntymäaikoja, puhelinnumero- ja sähköpostitietoja sekä videokuvatallenteita.

Teknistä valvontaa suoritetaan työpaikalla oleskelevien (henkilöstö, asiakkaat) henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Lisäksi teknisellä valvonnalla mahdollistetaan tilaturvallisuuden riskienhallinta. Tallennettuja tietoja käytetään vain tutkinta- ja vahinkoasioiden käsittelyssä viranomaisen pyynnöstä.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Kulunvalvontajärjestelmiin tulevat tiedot tulevat henkilöiltä itseltään tai SYKEn henkilöstöhallinnolta. Mekaanisten avainten luovutuksen yhteydessä tarvittavat henkilötiedot henkilö antaa itse avainkuittausten yhteydessä.
Kameravalvonta (toimitilojen ulkokuoren valvonta sisältäen SYKEn tilojen ulko-ovet) tallentaa automaattisesti kuvatietoja.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajia ovat palvelusopimuksiin perustuvat palveluntarjoajat ja mahdolliset alihankkijat ja Suomen ympäristökeskuksen nimetyt henkilöt.

Palvelun tarjoaja on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Säilytysajat vaihtelevat riippuen järjestelmästä ja/tai sen omistajasta. SYKE ei voi vaikuttaa kaikkien tietojen säilytysaikoihin.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toimitilojen teknisen valvonnan osalta. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilöllemme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 15.7.2022 klo 14.09, päivitetty 15.7.2022 klo 14.09

Aihealue:
Kohderyhmä: