Hankkeet ja projektit

SYKE selvittää meriroskan määrää, levinneisyyttä ja vaikutuksia Itämeressä sekä roskan lähteitä ja reittejä mereen. Kehitämme myös toimenpiteitä, joilla roskaantumista voi vähentää. Erikoisalaamme ovat mikromuovitutkimukset.

 

Käynnissä olevat hankkeet

Makroista mikroihin: luonnossa hajoavien muovien ja niiden lisäaineiden kohtalo pohjoisen Itämeren ravintoverkossa (PLASTER)
Hankkeessa seurataan muovien hajoamista luonnonoloissa, mikromuovien syntyä ja siirtymistä eläimiin sekä kulkeutumista ravintoverkossa. Lisäksi seurataan muovin lisäaineiden esiintymistä Suomenlahden ravintoverkossa. Hankkeessa yhdistetään kenttänäytteistä ja vuosikymmenien päähän ulottuvista aikasarjoista saatu tieto kokeelliseen in situ -tutkimukseen muovin hajoamisen vaikutuksista pohjoisen Itämeren ekosysteemissä.

Muovit merilintujen pesämateriaaleissa (MUPPE)
Hankkeessa selvitetään muoviroskan määrää merilintujen pesissä, tutkien sekä muovimateriaalikirjoa että ilmiön alueellista laajuutta. Lisäksi tutkitaan pesistä löytyneistä muoveista liukenevia haitta-aineita. Tutkimus toteutetaan Suomenlahden merimetsokolonioissa.

Biohajoavien muovipolymeerien biohajoavuus valtameren rannikkovesissä – hajottajayhteisöt ja -entsyymit (BIPOD)
Hanke tutkii hajoamisnopeuksia, biofilmiyhteisöjen muodostumista, toiminnallisia strategioita ja hajottajaentsyymejä biohajoavien biomuovien pinnoilla neljässä eurooppalaisessa rannikkoekosysteemissä (Suomi, Wales, Sisilia, Norja). Hankkeessa käytetään monipuolisesti uusimpia mikrobiekologisia molekyylimenetelmiä sekä etsitään uusia hajottajaentsyymejä. 

Pohjoiset meriroskat – tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Itämerellä ja arktisella alueella (POMERO)
Hankkeessa selvitetään meriroskan esiintymistä ja vaikutuksia Itämerellä ja arktisella alueella sekä vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä, verkostoitumista ja suomalaisten asiantuntijoiden osallistumista Itämeren ja arktisen alueen meriroskatyöhön. Hankkeen tavoitteena on kehittää, vertailla ja harmonisoida mikroroskien seurantamenetelmiä ja -käytäntöjä pohjoisilla merialueilla. 

Tekonurmikenttien SBR-rouhepäästöjen arviointi ja ympäristövaikutusten tarkastelu (TEKONURMI)
Hankkeessa selvitetään erityyppisiltä jalkapallokentiltä ympäristöön päätyvän SBR-kumirouheen määrää, erilaisten kulkeutumisreittien merkitystä leviämisessä sekä vaikutuksia selkärangattomille eläimille. Tulosten perusteella suunnitellaan käytännön toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. 

 

Päättyneet hankkeet

Mikromuovit ja niiden vaikutukset Itämeren pohjasedimenteissä
Väitöskirjahankkeen tavoitteena on selvittää, miten mikromuovi kulkeutuu pohjoisen Itämeren pehmeissä pohjasedimenteissä ja miten se vaikuttaa pohjan eliöyhteisöihin.

Suomen merialueen mikroroskaseurannan toteuttaminen (SUMMIT)
Hanke keskittyy mikroroskien kansallisen seurannan viimeistelyyn ja pilotointiin. Seurannan pääpainopiste on avomeriosuudessa, minkä lisäksi toteutetaan vertailuaineiston keräämiseksi rannikkoseuranta. Tarkastelun kohteena ovat etenkin pintaveden ja sedimentin mikromuovit. Saatujen tulosten ja kokemusten perusteella laaditaan ehdotus säännölliselle Suomen merialueen mikroroskaseurannalle. 

Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)
Mikromuoveista meriympäristölle ja ihmisille aiheutuvia haittoja tutkitaan hankkeessa kokeellisen ravintoverkkotutkimuksen ja kehittyneiden materiaalitutkimusmenetelmien avulla. Hanke tuottaa tietoa mikromuovin määrästä erilaisissa elinympäristöissä ja eliöstössä Itämeressä ja Kallavedellä. Lisäksi selvitetään, miten erilaatuiset mikromuovit vesistöihin päätyvät ja minkälaisia haitallisia aineita ne voivat kuljettaa mukanaan.

Uusien biohajoavien materiaalien hajoaminen ja ympäristöriskien arviointi Itämeren meriympäristössä (UBINAM)
SYKE tutkii biopohjaisten ja biohajoavien pakkausmateriaalien hajoamisomisnaisuuksia meriympäristössä. Tutkittavana ovat hankkeen yrityskumppanien, Plastiroll Oy:n, Sulapac Oy:n ja Paptic Oy:n, valmistamat pakkausmateriaalit sekä tavallisimmat kuluttajapakkauksissa käytettävät biopohjaiset ja -hajoavat materiaalit.

RoskatPois! 
Merenhoidon toimenpideohjelmaa jukevan hankkeen päätavoitteena on laatia tiekartta kohti roskatonta meriympäristöä. Hankkeessä on selvitetty roskien määrää rannoilla ja meriympäristössä sekä meriroskan merkittävimpiä lähteitä ja kulkeutumisreittejä ja arvioitiu roskaantumiset haittoja ja vaikutuksia meriympäristölle ja ihmisille. Osana hanketta järjestettiin Meriroskahaaste-innovaatiokampanja. 

Meriroska-hanke
Hanke tuki merenhoitoa kehittämällä mikroroskien seuranta- ja analyysimenetelmiä sekä keräämällä kansainvälisesti vertailukelpoista seuranta-aineistoa. Lisäksi se selvitti mikromuovin määrää ja laatua ylempien ravintoverkon tasojen eläimissä sekä muovin määrää itämerennorpan ja merilintujen vatsoissa. Hankkeessa tehtiin myös kokeellista tutkimusta mikromuovin siirtymisestä ja kertymisestä ravintoverkossa.

Muovien ja niihin liittyvien haitallisten aineiden kulkeutuminen rakennetusta ympäristöstä mereen
Hanke kehittää menetelmiä mikromuovien määrän arvioimiseksi lietteestä ja biopohjaisesta maanparannusaineesta. Lisäksi se tuottaa tietoa muoviin liittyvien haitallisten aineiden ympäristökuormituksesta ja etenkin biopohjaisten maanparannusaineiden käyttöön liittyvistä ongelmista

Muovijätteen reitit Itämereen (BLASTIC)
Ruotsalaisen Håll Sverige Rent -järjestön koordinoima ja EU:n Interreg-ohjelman rahoittama hake selvittää, miten kaupunkialueilla syntyvä muovijäte muuttuu Itämeren meriroskaksi. Lisäksi luodaan mm. tietopankki meriroskasta ja sen hillitsemiseen käytetyistä paikallistason toimintamalleista. 

Jätevedenpuhdistamoiden merkitys mikroskooppisen muoviroskan päästölähteenä
Väitöskirjahanke tarkastelee jätevedenpuhdistamoiden merkitystä mikroroskan kulkeutumisreittinä, mikroroskien ja -muovin käyttäytymistä puhdistamoprosessissa ja sitä, miten hyvin eri puhdistusvaiheet ja -menetelmät poistavat mikroroskaa jätevedestä. Työssä selvitetään myös mikromuovien määrää puhdistamolietteessä. Lisäksi kehitetään näytteenotto- ja analyysimenetelmiä sekä materiaalitunnistuksen metodiikkaa.

Pro gradu -tutkielmat 
Pro gradu -tutkielmissa on selvitetty mm. mikromuovien esiintymistä pohjaeläimissä, rannikkovesien kaloissa ja sinisimpukoissa.
 

 

Julkaistu 18.3.2021 klo 13.08, päivitetty 22.6.2021 klo 14.33
Aihealue:
Kohderyhmä: